9.7.09
1. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:
τῷ (ὁ υἱός) αἱ (ἡ ψῆφος)
τοῖς (ὁ στρατηγός) τὸν (ὁ καρπός)
τῶν (ὁ ἵππος) τὴν (ἡ κάμηλος)
τοὺς (ὁ ἱατρός) τὰς (ἡ ὁδός)
τοῦ (ὁ ἥλιος) ὦ (ὁ δοῦλος)
τῇ (ἡ ὁδός) τῆς (ἡ ἔλαφος)
τὰ (τὸ δῶρον) τοῖς (τὸ μῆλον)
2. Να γράψετε τις προτάσεις που ακολουθούν στον άλλο αριθμό:
α) Ἐγὼ μὲν Ἀθηναῖός εἰμι, ὐμεῖς δὲ Θηβαῖοι.
β) Ἀγαθὸς εἶ σὺ καὶ δίκαιος κριτής.
γ) Ὁ στρατηγὸς οὗτος φίλος καὶ σύμμαχός ἐστιν.
δ) Ὁ οἶκος ἡμῶν πλούσιός ἐστιν.
ε) Οἱ διδάσκαλοι δοῦλοί εἰσιν ἐκ Σκυθίας.
3. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:
τοὺς (ὁ νεανίας) τὴν (ἡ γλῶττα)
τὰς (ἡ αἰχμή) τοῖς (ὁ πολίτης)
ὦ (ὁ δεσπότης) τῆς (ἡ θῆρα)
τῆς (ἡ ἄμυνα) ὦ (ὁ πολίτης)
τὴν (ἡ κομιδή) οἱ (ὁ γυμναστής)
4. Να βάλετε τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης στις κατάλληλες:
οἱ (ὁ λέων) τῶν (ὁ ἱερεύς)
τῶν (ὁ ἄρχων) τὴν (ἡ τέρψις)
τὸν (ὁ γίγας) τοῖς (ὁ μάντις)
τοῖς (ὁ ἰμάς) τῇ (ἡ φύσις)
τὸν (ὁ Ξενοφών) τὰς (ἡ κτῆσις)
τοῦ (ὁ θεράπων) τοῖς (ὁ ἐλέφας)
5. Να μεταφέρετε στον Παρατατικό, Μέλλοντα, Αόριστο και Παρακείμενο τα ρήματα:
πέμπει:
ἐκδιώκει:
ἐκστρατεύετε:
μεταπείθομεν:
ἔσχομεν:
6. Να γράψετε τα απαρέμφατα Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων κελεύω, ἔχω, καταλείπω.
7. Να γράψετε τις μετοχές Ενεργητικής και Μέσης φωνής σε όλους τους χρόνους των ρημάτων ὁδεύω, κωλύω.
8. Να γράψετε τις μετοχές που δίνονται στην κατάλληλη πτώση:
οἱ (ὁ ἐπιμένων) τοῦ (ὁ ὤν)
τοῖς (ὁ γράψας) τῇ (ἡ ἔχουσα)
τῶν (ὁ ἀκούων) τὰ (τὸ ὄν)
τὸν (ὁ διδάσκων) αἱ (ἡ ἔχουσα)
τῶν (ὁ φονεύσας) τὰ (τὸ δεδιωχός)
9. Να συμπληρώσεις στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης:
Πιστεύω τῷ …………………. (ὁ φίλος). Πιστὸν …………………. (ὁ φίλος) ἐν τοῖς …………………. (ὁ κίνδυνος) γιγνώσκεις. Τοῖς τῶν φίλων …………………. (ὁ λόγος) ἀεὶ πιστεύομεν. Οἱ γὰρ ἄπιστοι …………………. (ὁ φίλος) οὐ μετέχουσι τοῦ …………………. (ὁ κίνδυνος). Τοὺς τῶν ἀνθρώπων ………………….(ὁ τρόπος) γιγνώσκετε. Τῷ γὰρ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν. Ὦ …………………. (ὁ φίλος), ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς …………………. (ὁ ἄνθρωπος) οὐ λείπει. Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ …………………. (ὁ πλοῦτος) μᾶλλον ἤ τῷ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.
10. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών:
- Ὁ Κῦρος ἀποπέμπει τοὺς δασμ__ τῷ ἀδελφ__.
- Ἐνταῦθά εἰσι μεγάλοι κῆπ__ πλήρεις ἀγρίων ζῴ__.
- Ἡμεῖς τῶν ἄκρων ἐσμὲν φρουρ__ τοῖς τοξ__ καὶ ἀκοντί__.
- Τὰ δένδρ__ ἄνευ τοῦ ὄμβρ__ καὶ τοῦ ἡλί__ οὐ φέρουσι καρπ__.
- Ὁ κυνηγὸς τὴν ἔλαφ__ ἐν τῇ ἀμπέλ__ εὑρίσκει.
- Οἱ γεωργ__ τοὺς ἀγρ__ θεραπεύουσιν.
- Ἀλέξανδρος παρὰ τοῦ διδασκάλ__ ἐμάνθανε τοξεύειν.
- Δόξα τῷ θε__ πάντων ἕνεκεν.
- Δίδασκε ὦ διδάσκαλ__ ταὴν ἀρετήν.
- Ὁ Αἴσωπος τοῖς ζῴ__ φωνὴν ἔδωκε.
11. Αντικατάστησε την περίφραση με τη στερεότυπη έκφραση σε δοτική:
Π.χ.: Με τη βοήθεια του θεού θα πάμε καλά = σὺν θεῷ.
Κατά ένα μέρος συμφωνώ μαζί σου.
Το έκανε γνωρίζοντας ότι ήταν παράτυπο.
Πήραν διαζύγιο με κοινή συμφωνία.
Κηδεύτηκε με δαπάνη του δημοσίου.
Πιάστηκε πάνω στην πράξη να παραβιάζει την κλειδαριά.
12. Να σχηματίσεις τον Παρατατικό, Μέλλοντα, Αόριστο, Παρακείμενο και Υπερσυντέλικο της Οριστικής των ρημάτων:
Ενεστώτας
Ρηματ. θέμα
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
μηνύω
μηνύ-

ἱδρύω
ἱδρυ-

φυτεύω
φυτευ-

στρατεύω
στρατεύ-

θύω
θύ-

διώκω
διώκ-

πράττω
πράγ-

φυλάττω
φυλάκ-

τάττω
τάγ-

βλάπτω
βλάβ-

ἀναγκάζω
ἀναγκαδ-

γυμνάζω
γυμναδ-

ψεύδω
ψεύδ-

σῴζω
σῴ-

κόπτω
κόπ-

ῥίπτω
ῥιπ-

παρασκευάζω
σκευάδ-

ἀλλάττω
ἀλλάγ-

βασιλεύω
βασιλεύ-

γράφω
γράφ-

θηρεύω
θηρεύ-

κρύπτω
κρύφ-

κομίζω
κομίδ-

πείθω
πείθ-

κηρύττω
κηρυκ-

13. Να αντικαταστήσεις τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό:
Ενεστώτας
Παρατατικός
Μέλλοντας
Αόριστος
Παρακείμενος
Υπερσυντέλικος
βλάπτομαι

πολιτεύῃ/ει

ψεύδεται

πείθομαι

παιδεύεται

λύονται

διώκῃ/ει

γυμνάζεσθε

κρυπτόμεθα

στρατεύομαι

ταράττονται

γράφεται

παρασκευάζῃ/ει

ἀλλάττεται

πράττονται

παύεσθε

πλήττονται

ὁρίζῃ/ει

δεχόμεθα

εὔχομαι

13. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
φυλάττεις

διώκει

ἐταράξατε

θύσουσι

ἤλλαξαν

ἐλέγχετε

ἐβλάψαμεν

ἐρρίφατε

ὤρυξας

εἶ

γράφουσι

πέπραχας

λέγει

ηὕρισκον

ἐκεκηρύχεσαν

14. Να βάλετε τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο της Προστακτικής:
- __________ (εἰμί, β΄ εν.) φιλαλήθης, ὦ φίλε, καὶ μὴ πολλὰ __________ (λέγω, ενεστ.) ἀλλὰ καλά.
- __________ (προσέχω, γ΄ ενικό ενεστ.), ὦ ἆρχον, ἐλευθέρων μέλλεις ἄρχεις καὶ Ἑλλήνων __________ (ἐξετάζω, β΄ πληθ. αορ.) τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.
- __________ (εἰμί, β΄ πληθ.) ἐγκρατεῖς, ὦ νέοι, καὶ μηδὲν ἄγαν __________ (πράττω, β΄ πληθ. ενεστ.).
- __________ (θαυμάζω, β΄ εν. αορίστου) καὶ τοὺς τὴν φιλαργυρίαν φεύγοντας.
- Μὴ γέλωτα προπετῆ __________ (στέργω, β΄ εν. ενεστ.).
- Μηδεὶς __________ (διδάσκω, γ΄ εν. ενεστ.) ὡς πρέπει ἡμᾶς βουλεύεσθαι.
- __________ (ἅπτω, β΄ εν. ενεστ.) παῖ λύχνον.
- Ὦ στρατηγέ, τοῦ σοῦ στρατεύματος __________ (φροντίζω, αόρ.).
- Οἱ λόγοι οὗτοι οὕτως __________ (ἔχω, γ΄πληθ. ενεστ.).
- Ὑμεῖς __________ (εἰμί) καλοὶ κἀγαθοί.
- Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς __________ (ἄγω, ενεστ.) καὶ τὰ δίκαια __________ (πράττω, αόρ.).
15. Να γράψεις το ίδιο πρόσωπο στην Προστακτική:
ἤκουσας λούουσι
ἀνεγράψατε ἀναβλέπεις
διαλύετε κεκρύφασι
διαπεφύλαχε διεβούλευσαν
διδάσκεις κατακαίει
16. Να διαγράψετε τον τύπο της Προστακτικής που είναι λάθος:
λυσόντων – λυόντων σπεύσετε – σπεύσατε
ἑρμήνευσον - ἑρμηνεῦσον ἄρξατε - ἄρξετε
βραβευόντωσαν – βραβευέτωσαν φλέγετε – φλέγατε
ἱδρυκὼς ἔστε - ἱδρυκότες ἔστε παιδευσέτω – παιδευσάτω
κεκρυφυῖα ἴσθι – κεκρυφυῖαι ἴσθι φυλαξέτωσαν – φυλαξάτωσαν
τρεψάτο – τραψάτω ληξέτω – ληξάτω
χάραττε – χάραξε νόμισε – νόμιζε
ἴσθι - ἔσθε γεγραφὼς ἴσθω – γεγραφὼς ἔστω
17. Να μετατρέψεις το ρήμα στον κατάλληλο τύπο Προστακτικής ενεστώτα, αορίστου και παρακειμένου μέσης φωνής, στο β΄ ενικό πρόσωπο:
Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος
διαπράττομαι
βλάπτομαι
στρατεύομαι
διδάσκομαι
18. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής:
- Ὦ νεανία, τοὺς πρεσβυτέρους __________ (σέβομαι, β΄ εν. ενεστ.).
- Οὗτος τὸ δίκαιον __________ (ψηφίζομαι, αόρ.).
- Χρόνου __________ (φείδομαι, β΄ εν. ενεστ.).
- __________ (τοξεύομαι, γ΄ πλ. αορ.) οἱ πολέμιοι.
- __________ (δέχομαι, β΄ εν. αορ.) τὸν ἐμὸν λόγον, ὦ παῖ.
- __________ (φροντίζομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἡ πατρίς.
- Μὴ __________ (χαρίζομαι, β΄ πληθ. ενεστ.) τοῖς προδόταις, ὦ κριταί.
- __________ (διαπράττομαι, γ΄ εν. παρκμ.) ἡ εἰρήνη.
- __________ (βούλομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἀεὶ ἀγαθὸς εἶναι.
- Μὴ ὑμεῖς __________ (ὁδύρομαι, ενεστ.) ἀλλὰ __________ (κομίζομαι, ενεστ.) τὰ οἰκεῖα καὶ φεύγετε.
- Ὑμεῖς __________ (στρατεύομαι, αόρ.) ἐπὶ τοὺς πολεμίους.
- Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς τοῖς βαρβάροις __________ (ἀντιτάττομαι, αόρ.).
19. Να βρείτε τι εκφράζει η Προστακτική (απαγόρευση, προσταγή, ευχή, προτροπή):
- Μὴ πράττε ταῦτα.
- Χαίρετε!
- Φέρετέ μοι αὐτὸν ὧδε.
- Ὑγιαίνετε!
- Παύσατε πῦρ!
- Ἄκουε τοῦ διδασκάλου ὦ παῖ.
- Ἄκουσον μὲν πάταξον δέ.
- Σῷσον, Κύριε, τὸν λαὸν σου.
-Ἔνδον σκάπτε.
- Θεὸν σέβου, γονέας τίμα.
- Ἀνὴρ ἀχάριστος μὴ νομιζέσθω φίλος.
20. Να τοποθετήσετε τα επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται:
ὁ ἄφρων: δοτ. εν. δοτ. πληθ.
τὸ εὐῶδες: γεν. εν. γεν. πληθ.
ὁ συνεχής: κλητ. εν. κλητ. πληθ.
τὸ ἀγενές: αιτ. εν. αιτ. πληθ.
ὁ φιλαλήθης: γεν. πληθ. δοτ. πληθ.
ὁ βραχύς: αιτ. εν. αιτ. πληθ.
ὁ ἐπιμήκης: δοτ. εν. κλητ. εν.
21. Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τα επίθετα που δίνονται:
- Ἡ ἀρχὴ τὸ __________ τοῦ παντὸς ἐστι (ὁ ἥμισυς, ἡ ἡμίσεια, τὸ ἥμισυ).
- Πᾳρέχω τράπεζαν __________ ἐδεσμάτων __________ (ὁ, ἡ πλήρης, τὸ πλῆρες - ὁ, ἡ πολυτελής, τὸ πολυτελές).
- Ὁ Ἥλιος ἐπὶ __________ ἅρματος τὸν οὐρανὸν διελαύνει (ὁ ταχύς, ἡ ταχεῖα, τὸ ταχύ).
- Πολλάκις τὸ ὠφέλιμον ἐναντίον ἐστὶ τῷ __________ (ὁ ἡδὺς, ἡ ἡδεῖα, τὸ ἡδύ).
- Οἱ Ἀθηναῖοι μετεῖχον τῶν __________ ἑορτῶν (ὁ, ἡ συνήθης, τὸ σύνηθες).
- Οἱ στρατηγοὶ ἔσονται __________ τῷ δήμῳ (ὁ, ἡ ἐπιεικής, τὸ ἐπιεικές).
- Βάδιζε τὴν __________ ὁδόν (ὁ εὐθύς, ἡ εὐθεῖα, τὸ εὐθύ).
- Ὁ ἄρχων ἐβοήθησε τοῖς __________ πολίταις (ὁ, ἡ ἐνδεής, τὸ ἐνδεές).
- Ὁ παῖς ἦν __________ πατρός (ὁ, ἡ ἐπιφανής, τὸ ἐπιφανές).
- Ἡ χώρα οὐκ ἔχει __________ καὶ __________ ποταμούς (ὁ εὐρύς, ἡ εὐρεῖα, τὸ εὐρύ - ὁ βαθύς, ἡ βαθεῖα, τὸ βαθύ).
- Ὁ φιλόσοφος ὠνόμασεν αὐτοὺς __________ (ὁ, ἡ εὐδαίμων, τὸ εὔδαιμον).
- Οἱ ἀγροὶ γέμουσιν __________ ἀνθέων (ὁ, ἡ εὐώδης, τὸ εὐῶδες).
- Νοῦς __________ ἐν σώματι __________ (ὁ, ἡ ὑγιής, τὸ ὑγιές).
- Οἱ στρατιῶται __________ χιτῶνας ἐνεδύοντο (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).
- Γλῶσσα λανθάνουσα τὰ __________ λέγει (ὁ, ἡ ἀληθής, τὸ ἀληθές).
- __________ θυσίᾳ πράξομεν ταῦτα (ὁ πᾶς, ἡ πᾶσα, τὸ πᾶν).
- Οἱ Σπαρτιάται ἐτρέφοντο __________ ζωμῷ (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).
22. Να βάλετε στον κατάλληλο αριθμό, γένος και πτώση τα επίθετα που βρίσκονται στην παρένθεση:
(ὀξύς) __________ βούλησις (ἀρραγής) __________ ἑνότητος
(ἥμισυς) __________ εἰσφορᾶς (γλυκύς) __________ ὕπνου
(δίκαιος) __________ πράξεων (ἀσθενής) __________ σῶμα
(ἐμφανής) __________ ἔργοις (ἀμελής) __________ τέκνα
(βραχύς) __________ λόγους (τριήρης) __________ πλοίοις
23. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό:
- Οἱ διδάσκαλοι τέρπονται τοῖς ἐπιμελέσι μαθηταῖς.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οἱ Κύκλωπες ἦσαν παμμεγέθεις.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οὐ πιστεύω τῇ ψευδεῖ βεβαιώσει.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ σώφρων ἡγεμὼν ἄρχει τῶν νοημόνων ἀνδρῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οὗτοι ἀκούουσι τῶν θρασειῶν γυναικῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ στρατιώτης ἐπορεύετο ἔχων τὴν βαρεῖαν ἀσπίδα.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὦ σῶφρον ἄνερ, δεῖξόν μοι τὸ ὀρθόν.
…………………………………………………………………………………………… .
23. Να συμπληρωθεί ο σωστό τύπος των ουσιαστικών:
- Σωκράτης χρῆται τῷ __________ (τὸ παράδειγμα).
- Σὺ εἶ __________ καὶ ἡμεῖς οὐ τιμῶμεν τοὺς __________ (ὁ κόλαξ).
- Οὗτοι ἔπιπτον εἰς τὰς __________ (ἡ φλόξ).
- Οἱ __________ ἐμάνθανον τὰ __________ (ὁ παῖς, τὸ μάθημα).
- Οἱ Αἰγύπτιοι εἰσέπλευσαν σὺν τοῖς ποδήρεσιν __________ (ἡ ἀσπίς).
- Ἐνταῦθά εἰσι __________ καρποφόροι (ὁ φοῖνιξ).
- Προσεκαλέσαντο τὴν __________ πρὸς ἄρχοντα (ἡ γυνή).
- Ὁ λέων τοῖς __________ δάκνει (ὁ ὀδούς).
- Οἱ __________ μάχονται τοῖς __________ (ὁ δράκων, ὁ λέων).
- Ἡ τῆς ἑορτῆς φαιδρότης τῇ __________ διαλύεται (ἡ ἔρις).
- Ἡ Ἥρα τῇ __________ τῶν ἄλλων θεῶν διαφέρει (ἡ σεμνότης).
- Ὦ ἀρπακτικέ, __________ διατὶ κατατρώγεις τὸ ἧπαρ τοῦ Προμηθέως (ὁ γύψ);
- Ἐν τῇ Ξέρξου στρατιᾷ Πέρσαι καὶ __________ καὶ __________ εἰσιν (ὁ Ἄραψ -ὁ Αἰθίοψ).
- Ἐν ταῖς __________ αἷμα ῥέει (ἡ φλέψ).
- Περὶ τὰ στέρνα οἱ στρατιῶται τοὺς __________ ἔχουσιν (ὁ θώραξ).
- Ὁ ἀετὸς ἰσχυροὺς __________ ἔχει (ὁ ὄνυξ).
- Ὁ διδάσκαλος χρῆται τῷ __________ ἵνα __________ γράφει (ὁ πίναξ - τὸ γράμμα).
- Θαυμάζω σε διὰ τὴν __________ τοῦ χαρακτῆρος (ἡ πραότης).
- Τούτου τοῦ __________ ἡ μήτηρ Εὔκλεια λέγεται (ὁ παῖς).
- Ἡμεῖς πολλὰς __________ διὰ τὴν σωτηρίαν ἔχομεν (ἡ ἐλπίς).
- Ὁ κόραξ καὶ ὁ γύψ __________ εἰσιν (ὁ ὄρνις).
24. Να διαβάσεις προσεκτικά τις λέξεις και να διαγράψεις αυτές που είναι λάθος:
τὴν χάριτα – τὴν χάριν τῶν λαμπάδων – τῶν λαμπαδῶν
τὴν ἐλπίδα – τὴν ἐλπίδαν ταῖς θυρίδσι – ταῖς θυρίσι
ὦ γίγας - ὦ γίγαν τοῖς θεράπουσι – τοῖς θεράποσι
ὦ ἱμάς - ὦ ἱμάν τοῖς γέροντσι – τοῖς γέρουσι
ὦ λέον - ὦ λέων αἱ πατρίδαι – αἱ πατρίδες
25. Να μεταφερθούν όλες οι κλιτές λέξεις στον άλλον αριθμό:
- Ἐν ταῖς φάραγξι γῦπες καὶ ἱέρακες διαμένουσιν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ παῖς θαυμάζει τὴν τοῦ στρατιώτου ἀσπίδα καὶ τὸν θώρακα.
…………………………………………………………………………………………… .
- Οὗτός ἐστι φύλαξ τῆς πατρίδος.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ἡ γυνὴ ἐνδύεται τὴν ἐσθῆτα.
…………………………………………………………………………………………… .
- Αὗται αἱ γυναῖκες Ἑλληνίδες εἰσίν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ὁ γέρων γράφει ἐπὶ τοῦ τοίχου γίγαντα καὶ λέοντα.
…………………………………………………………………………………………… .
26. Να συμπληρωθούν τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που δίνονται:
φύλακας, Κρησίν, παίδων, εἵλωτες, γυναῖκα, χρημάτων, παῖδα
- Περὶ ψυχῆς καὶ __________ καὶ __________ καὶ ὅλης τῆς πόλεως μάχονται.
- Λάθρα ἐπιπεσόντες τοὺς __________ τοῦ φρουρίου ἐκβάλλουσιν.
- Γεωργοῦσι τοῖς μὲν Λακεδαιμονίοις __________ τοῖς δὲ __________ οἱ περίοικοι.
- Χρὴ περὶ τῶν τοιούτων πάντα ἄνδρα καὶ __________ καὶ __________ ἀεὶ διανοεῖσθαι.
27. Να αντιστοιχίσεις τα ουσιαστικά με τα επίθετα, ώστε να συμφωνούν στην πτώση και τον αριθμό:
ἀγρίους γέρων
δίκαιον ἐλπὶς
εὐφόρου λέων
ἀφθόνων κτῆμα
ἀνθρωπίνην φύλαξ
πλουσίας κῦμα
διψαλέῳ πατρίς
28. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο:
- Τοῦ __________ τῶν Περσῶν Ἀριαῖος ἡγεῖτο (τὸ στῖφος).
- Τοῦ __________ ὁ βίος μεστὸς πόνων ἐστίν (ὁ ποιμήν).
- Ἐν τῷ __________ τῆς θαλάσσης παντοῖοι ὀργανισμοὶ βιοῦσιν (ὁ πυθμήν).
- Τὰ πλοῖα εἰς τὸν __________ εἰσέπλεον (ὁ λιμήν).
- Οἱ Ἀργεῖοι προσέφερον πολλὰ δῶρα τοῖς __________ (ὁ γείτων).
- Ἐν τῷ __________ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ἄγαλμα ἦν (ὁ Παρθενών).
- Ἀχιλλεὺς ἐμάχετο τῷ __________ (ὁ Ἕκτωρ).
- Οὗτοι οἱ γέροντες σώας τὰς __________ ἔχουσιν (ἡ φρήν).
- Τοῖς ἀπίστοις __________ μὴ πιστεύετε (ὁ ῥήτωρ).
- Ἡμεῖς ὁρῶμεν τὴν __________ πίπτουσαν (ἡ χιών).
- Οἱ θεοὶ ἀμβροσίᾳ καὶ __________ τρέφονται (τὸ νέκταρ).
29. Να διαγράψεις τον τύπο που είναι λάθος:
Μακεδῶνος – Μακεδόνος τοῖς πατέρσι – τοῖς πατράσι
τοῖς κλητήροις – τοῖς κλητήρσι τοῦ αἰῶνος – τοῦ αἰόνος
τοῦ Θεμιστοκλέους – τοῦ Θεμιστοκλῆ τῷ ξίφι - τῷ ξίφει
τὸν λιμέναν – τὸν λιμένα ὦ ῥῆτορ - ὦ ῥήτωρ
30. Να συμπληρωθούν οι καταλήξεις:
- Ἐν τῷ λουτῆρ__ ἀπέθανεν Ἀγαμέμνων, ὁ τῶν Ἑλλήν__ στρατηγός.
- Περσεφόνη τῆς Δήμητρ__ θυγάτηρ ἦν.
- Πείθου τῷ πατρ__ καὶ τῇ μητρ__.
-Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν πατέρ__ παντοκράτορ__.
- Οἱ ἀστέρ__ αἴθουσιν ἐν τοῖς αἰθερ__.
- Ἥψατο τῆς χειρ__ τῆς κόρης καὶ ἀνέστη.
-Ἡμεῖς ἐσμὲν Ἕλλην__ τὸ γένος.
- Ἐγὼ τιμῶ σε ὦ μῆτερ__.
- Τὰ ἄνθη θάλλουσιν ἐν τοῖς λειμῶ__.
- Οἱ μαθηταὶ ἀναγιγνώσκουσι ταὰ τοῦ Σωκράτ__ ἔργα.
31. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της Οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
τεθεράπευσαι

παύονται

ἐλύσασθε

πλέξει

θάψεσθε

γράφεται

συνεπορεύσατο

ἐδιώξω

πεπολιτεύμεθα

ἐλύου

τετριμμένοι εἰσί

ἐκεκήρυκτο

ἐπείσαντο

μαντεύσεται

παρακελεύεται

32. Συμπλήρωσε τα κενά με το σωστό τύπο της έγκλισης που δίνεται στην παρένθεση:
- Μὴ __________ (κρίνω, προστ., ενεστ.) ἵνα μὴ κριθῆτε.
- Πορεύεται εἰς το ἱερὸν, ἵνα __________ (εὔχομαι, υποτ., αορ.) τῷ θεῷ.
- Ἐὰν δύο εὐθεῖαι __________ (τέμνω, υποτ., ενεστ.) ἀλλήλας, τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας ἴσας ποιοῦσιν.
- __________ (εἰμί, γ΄ ενικό, προστ.) δύο εὐθεῖαι παράλληλοι.
- Δερκυλίδας ἠγνόει ὅτι ________________ (λύομαι, ευκτ. παρκμ.) αἱ σπονδαί.
- Οἱ στρατιῶται τρόπαιον ἐπὶ τοῦ λόφου __________ (ἱδρύω, οριστ. υπερσ.).
33. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος στην Υποτακτική μέσης φωνής:
- Τί __________ (πράττομαι, αόρ., α΄ πληθ.).
- Ἐὰν __________ ἡ πόλις, οἱ πολῖται εὐτυχοῦσιν (αὐξομαι, ενεστ.).
- Παρασκευάζομαι, ἵνα __________ τοὺς φίλους (δέχομαι, αόρ.).
- Ἐὰν ὁ ἄρχων τῷ λόγῳ __________, καλῶς διοικεῖ (πείθομαι, ενεστ.).
- __________ (α΄ πληθ.) τοῖς θεοῖς, ἵνα καλῶς βαίνῃ ἡ ἐκστρατεία (θύομαι, αόρ.).
- __________ (α΄ πληθ.) ἀγαθοὶ πολῖται εἶναι, ὦ συμπολῖται (βούλομαι, ενεστ.).
- Ὁ διδάσκαλος εὐτυχὴς ἐστι, ἐὰν οἱ μαθηταὶ ὀρθῶς __________ (ἀποκρίνομαι, ενεστ.).
- Ὁ ὀκνηρὸς προφάσεις εὑρίσκει, ἵνα __________ τὰ δέοντα ποιῆσαι (ἀναβάλλομαι, ενεστ.).
- __________ (α΄ πληθ.) τοὺς πολεμίους, ὦ συμπολῖται (ἀμύνομαι, ενεστ.).
- Οὗτοι άκούουσι τῶν ἀσμάτων, ἵνα __________ τῇ μουσικῇ (τέρπομαι, ενεστ.).
- Οἱ ἀκοντισταὶ βάλλουσι τοῖς ἀκοντίοις, ἵνα __________ τοὺς πολεμίους (τρέπομαι, ενεστ.).
- Πέρσαι παρασκευάζονται, ἵνα __________ ἐπὶ τοὺς ἕλληνας (στρατεύομαι, αόρ.).
34. Να γραφούν τα ρήματα στην ίδια έγκλιση, στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο πρόσωπο αλλά στον άλλο αριθμό:
ἁρπάζωμαι
κολάσησθε
δεδιδαγμένος ᾖς
διαπορευσώμεθα
ὑβρισμένος ὦ
δικάζητε
ψηφίσησθε
μνημονεύωνται
καταρρίπτῃ
ταράττωνται
δανείζητε
παιδεύσησθε
35. Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας:
- Ἐπὶ _________ (τίς, αιτ. εν.) στρατεύετε, ὦ νέοι;
- _________ (τί) ζῴα τοῖς κόραξιν ἐπιβουλεύουσιν;
- Μὴ ἀκούετε _________ (τί, αιτ. εν.) λέγει.
- Σὺ μὴ θαύμαζε ἐφ’ _________ (ὅ, δοτ. πληθ.) λέγομεν.
- _________ (τίς, δοτ. πληθ.) οἱ Μακεδόνες ἐπολέμησαν;
- Ἐνταῦθα ἦν κῆπος πλήρης ἀγρίων θηρίων _________ (ὅ, ονομ. πληθ.) ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἐφ’ ἵππου.
- _________ (τίς, ονομ. πληθ.) οὕτω μαίνονται οἵτινες (ὅστις, ονομ. πληθ.) οὐ βούλονταί σοι φίλοι εἶναι;
- Μέμνησο τῆς εὐεργεσίας _________ (ἥ, γεν. εν.) σὺ ἔτυχες.
- Οὐ τιμῶμεν _________ (ὅστις, αιτ. εν.) ὑβρίζει τὴν πατρίδα.
- Φοβοῦ τοὺς θεοὺς _________ (ὅσπερ, ονομ. πληθ.) τιμωροῦσι τοὺς ἀδίκους.
- Κύριος ἀγαπᾷ _________ (ὅς, αιτ. εν.) παιδεύει.
- Ἦλθον ἐκ τῆς πόλεως πρέσβεις _________ (ὅστις, ονομ. πληθ.) ἔλεγον ταῦτα.
- Κλέαρχος ἔπραξε καὶ ἄλλα _________ (τὶ, αιτ. πληθ.) ἄτοπα.
36. Να διαγράψεις τον τύπο που είναι λάθος:
ᾥτινι - ᾧτινι αἷστισι – αἷτισι
τινά ή ἄττα – τινά ή ἅττα οὕς – οὗς
οὕπερ – οὗπερ τινί ή τῳ - τίνι ή τῳ
ὧσπερ - ὧνπερ ὥντινων - ὧντινων
τινός ή τοῦ - τίνος ή τοῦ ἥνπερ - ἧνπερ
37. Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον άλλο αριθμό:
- Ὅστις σοφός ἐστι διδασκέτω τὸν νέον.
……………………………………………………………………….. .
- Οὖτοι ἐπιβουλεύονται οἷστισιν εὐτυχεῖς εἰσιν.
……………………………………………………………………….. .
- Οἵτινες μέμφονται ἡμῶν, ἄδικοί εἰσιν.
……………………………………………………………………….. .
- Ἄνθρωπός τις βαδίζων περιέπεσε ληστῇ
……………………………………………………………………….. .
- Λέγε τοῦτο ᾧτινι τρόπῳ βούλει.
……………………………………………………………………….. .
38. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
- Ὁ βασιλεὺς ἔπεμψε κήρυκας.
……………………………………………………………………….. .
-Οἱ τριάκοντα ἐφόνευσαν πολλοὺς πολίτας.
……………………………………………………………………….. .
- Οἱ Ἀθηναῖοι φιλάξουσι τὸν λιμένα.
……………………………………………………………………….. .
- Ὁ δικαστὴς κολασάτω τὸν φονέα.
……………………………………………………………………….. .
- Οἱ Ἕλληνες ἐνίκησαν τοὺς Πέρσας.
……………………………………………………………………….. .
- Οἱ Ἀθηναῖοι ἐξέλεξαν τὸν Περικλέα στρατηγόν.
……………………………………………………………………….. .
- Μίνως ἐπαίδευσε τὸν Ῥαδάμανθυν.
……………………………………………………………………….. .
39. Πρόσθεσε τους τύπους που λείπουν:
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
ἐγὼ ἐλύθην

σὺ ἐσῴθης

οὗτος ἀχθήσεται

ἡμεῖς ἐπορεύθημεν

ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε

οὗτοι ἐπράχθησαν

οὗτοι ταχθήσονται

ὑμεῖς κολασθήσεσθε

40. Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τους τύπους των παθητικών χρόνων που ζητούνται:
- Ὑπὸ Ξέρξου κήρυκες ___________ (πέμπομαι, οριστ. αορ.).
- Τὰ ___________ ὑπὸ τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν (πράττομαι, μτχ. αορ.).
- Ἥδε ἡ τάφρος ὑπὸ στρατιωτῶν ___________ (ὀρύττομαι, οριστ. αορ.).
- Εἵλοντο στρατηγόν, ἵνα ἡ πόλις ___________ (ἀπαλλάττομαι, υποτ. αορ.) τοῦ κινδύνου.
- Λέγεται δύο λόχους στρατιωτῶν ___________ (κωλύομαι, απαρμφ. αορ.) ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διέρχεσθαι τὸν ποταμόν.
- Ἐβουλεύοντο κατὰ γῆν ἤ κατὰ θάλατταν χρὴ ___________ (πορεύομαι, απαρμφ. αορ.).
- Ἀρίων ὁ κιθαρῳδὸς ὑπὸ δελφῖνος ___________ (σῴζομαι οριστ. αορ.).
- Οἱ βόες ὑπὸ τῶν γεωργῶν ___________ (λύομαι, οριστ. μελλ.).
- Εἶπεν ὅτι τοῦτο ὑπὸ Κύλωνος ___________ (πράττομαι, ευκτ. αορ.).
- Οἱ προδόται ___________ (κολάζομαι, οριστ. μελλ.) ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν.
41. Να βρείτε και να υπογραμμίσετε τους παθητικούς τύπους και να τους μεταφέρετε στον άλλο αριθμό:
- Ἔλεγον ὅτι οἱ ἀθληταὶ κριθήσοιντο ὑπὸ τῶν Ἑλλανοδικῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ποίαν ἄλλην μαρτυρίαν θέλετε, ἵνα πεισθῆτε;
…………………………………………………………………………………………… .
- Κωλυθέντες διαβαίνειν τὸν ποταμὸν εἰς ἄλλην ὁδὸν ἐπορεύθησαν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Πολλοὶ ἐφονεύθησαν ὑπὸ τῶν τοξοτῶν.
…………………………………………………………………………………………… .
- Ἐπιστολὴ ἐγράφη ὑπὸ τοῦ παιδὸς.
…………………………………………………………………………………………… .
- Μνήσθητί μου, Κύριε.
…………………………………………………………………………………………… .
42. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση:
- Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ ___________ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπῶς, συγκρ.).
- Τῶν ἀνδρῶν ___________ ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες (ἀνδρείως, υπερθ.).
- Ἀσεβῶς οἱ φαῦλοι πρὸς τοὺς γονέας ___________ δὲ καὶ περὶ τοὺς θεοὺς ἔχουσιν (ἀσεβῶς, υπερθ.).
- Ἀνδρῶν ἁπάντων ___________ Σωκράτης (δίκαιος, υπερθ.).
- Οὐδὲν κτῆμά ἐστι ___________ ἀρετῆς (σεμνόν, συγκρ.).
- Ἀκούειν καλῶς ___________ ἤ πλουτεῖν θέλε (μάλα, συγκρ.).
- Εἴης, ὦ παῖ, πατρὸς ___________ (εὐτυχής, συγκρ.).
- Κῦρος ἦν παῖς ___________ καὶ ___________ (φιλομαθής, ἐπιμελής, υπερθ.).
-Οὐδὲν ___________ ἐστι τῆς ἀνάγκης (πικρόν, συγκρ.).
43. Βάλε ο ή ω στο συγκριτικό βαθμό των επιθέτων παίρνοντας υπόψη αν προηγείται μακρά ή βραχεία συλλαβή:
σοφ_τερος ἀνιαρ_τερος
δικαι_τερος χρησιμ _τερος
πτωχ_ τερος ἡσυχ_ τερος
ξηρ_ τερος ἀκινδυν_ τερος
δυνατ_ τερος βασιλικ_ τερος
44. Αντικατάστησε τους τύπους στους άλλους βαθμούς:
Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
τῷ εὐδαίμονι
τοὺς εὐτυχεῖς
εὐτυχῶς
τῶν σοφῶν
ταῖς πονηραῖς
τὸ σεμνοπρεπές
κάτω
διακαῶς
μάλαΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου