9.7.09

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β'

Πολλά ρήματα σχηματίζουν τον ενεργητικό και μέσο αόριστο από το θέμα με τις ολικές καταλήξεις του αντίστοιχου παρατατικού στην οριστική και του αντίστοιχου ενεστώτα στις άλλες εγκλίσεις (καθώς και στο απαρέμφατο και τη μετοχή). Ο αόριστος αυτός λέγεται (ενεργητικός ή μέσος) αόριστος δεύτερος.

Παράδειγμα σχηματισμού
ρ. βάλλω (θ. βαλ-)

α) Ενεργητικός αόριστος β'

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ἔβαλον βάλω βάλοιμι - βαλεῖν
ἔβαλες βάλῃς βάλοις βάλε
ἔβαλε βάλῃ βάλοι βαλέτω ΜΕΤΟΧΕΣ
ἐβάλομεν βάλωμεν βάλοιμεν - βαλών
ἐβάλετε βάλητε βάλοιτε βάλετε βαλοῦσα
ἔβαλον βάλωσι(ν) βάλοιεν βαλόντων- βαλόν
βαλέτωσαν


β) Μέσος αόριστος β'

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ἐβαλόμην βάλωμαι βαλοίμην - βαλέσθαι
ἐβάλου βάλῃ βάλοιο βαλοῦ
ἐβάλετο βάληται βάλοιτο βαλέσθω ΜΕΤΟΧΕΣ
ἐβαλόμεθα βαλώμεθα βαλοίμεθα - βαλόμενος
ἐβάλεσθε βάλησθε βάλοισθε βάλεσθε βαλομένη
ἐβάλοντο βάλωνται βάλοιντο βαλέσθων- βαλόμενον
βαλέσθωσαν

Σημείωση: το β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής των ρημάτων ἔρχομαι, εὑρίσκω, λαμβάνω, λέγω και ὁρῶ, όταν δεν είναι σύνθετο, τονίζεται στη λήγουσα: λαβέ, ἐλθέ, εὑρέ, εἰπέ, ἰδέ.


ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β'

Μερικά ρήματα σχηματίζουν τον παθητικό μέλλοντα και τον παθητικό αόριστο με το χρονικό πρόσφυμα -η- και -ε- αντί θη- και θε-, δηλαδή χωρίς το σύμφωνο θ. Ο παθητικός μέλλοντας και ο παθητικός αόριστος που σχηματίζονται μ' αυτόν τον τρόπο λέγονται παθητικός μέλλοντας β' και παθητικός αόριστος β'.

Παράδειγμα σχηματισμού παθητικού μέλλοντα β' και παθητικού αορίστου β'
ρ. γράφω

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Β'
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
γραφήσομαι γραφησοίμην γραφήσεσθαι
γραφήσῃ (-ει) γραφήσοιο
γραφήσεται - γραφήσοιτο - ΜΕΤΟΧΕΣ
γραφησόμεθα γραφησοίμεθα γραφησόμενος
γραφήσεσθε γραφήσοισθε γραφησομένη
γραφήσονται γραφήσοιντο γραφησόμενον


ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β'
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
ἐγράφην γραφῶ γραφείην - γραφῆναι
ἐγράφης γραφῇς γραφείης γράφηθι
ἐγράφη γραφῇ γραφείη γραφήτω ΜΕΤΟΧΕΣ
ἐγράφημεν γραφῶμην γραφείημεν-εῖμεν - γραφείς
ἐγράφητε γραφῆτε γραφείητε-εῖτε γράφητε γραφεῖσα
ἐγράφησαν γραφῶσι(ν) γραφείησαν-εῖεν γραφέντων- γραφέν
γραφήτωσαν
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου