8.7.09

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 31-40

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ 31-40

v Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: « Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat ».

v Sic enim -laudem et honestatem solum expetendo omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo- me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.

v Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit. Praedones postes ianuae venerati sunt et cupide Scipionis dextram osculati sunt.

v Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: « Mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse ».

v Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur.

v Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur.

v Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae: “Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse”.

v

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα. 50μ.

Β. α) Να γραφεί ό,τι ζητείται: 10μ.

1. castra, duces, laudem, nocte: γενική ενικού

2. cruciatus, corporis: ονομαστική δύο αριθμών

3. fores, auri: δοτική πληθυντικού

4. acie, necessitate, senex: γενική και αιτιατική πληθυντικού

β) Να γραφεί ό,τι ζητείται: 5μ.

1. his, ei : γενική δύο αριθμών, ίδιο γένος

2. tantas, eosque: δοτική ενικού, ίδιο γένος

3. nihil, tales: αιτιατική ενικού, ουδέτερο γένος

γ) Να γίνει παραθετική αντικατάσταση των παρακάτω επιθέτων ή επιρρημάτων:

cupide, magnum, misera, civilibus, ferociores, infirmo.

5μ

Γ. Να συμπληρώσετε:

α) lacessitus est, congrediamur: β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα, ίδια φωνή 2μ.

cernatur, obicere: απαρέμφατο μέλλοντα, στις δυο φωνές. 4μ.

missum, corrumpi: β΄ ενικό προστακτική ενεστώτα, άλλη φωνή. 2μ.

β) 1. uteretur, miniteris : να γραφούν οι ονοματικοί τύποι του ρήματος 4μ.

2. cogantur circumsedisti: να κλιθεί ο μέλλοντας υποτακτικής, ίδια φωνή. 2μ.

3. posse, rettulerunt, fecit : να κλιθεί η οριστική ενεστώτα και υποτακτική παρατατικού. 6μ.

Δ. 1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι και οι προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση):

· quanto milesantecellat

· obicere

· uxor

· pecunia.

· dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis

· Etsi senex et corpore infirmo sum

2. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt: να γίνει η σύνταξη παθητική. 2μ

3. ...numquam tamen ego hostem iudicabo Marium. Να μετατραπεί η πρόταση σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση τη φράση Dentatus dixit.

2μ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου