8.7.09

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 21-25

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΙΜΕΝΑ 21-25


1. Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.
2. Huic Arria funus ita paravit, [ut ignoraretur a marito]; quin immo cum illa cubiculum mariti intraverat, vivere filium simulabat, ac marito persaepe interroganti, quid ageret puer, respondebat: “Bene quievit, libenter cibum sumpsit”.
3. [Cum P. Cornelius Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse], Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Visne scire quid Nasica responderit ? “Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?”
4. “Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse !”.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω αποσπάσματα. 40μ.

Β. 1. duce, legionibus, filium, impudens, urbis, discrimine: να γραφεί 10μ.

γεν. εν.
αφ. εν.
γεν. πλ.
αιτιατ. πλ

2. α) impudens: να κλιθεί ο ενικός του επιθέτου, στο ίδιο γένος. 1,5μ

β) ostio: να κλιθεί ο πληθυντικός αριθμός του ουσιαστικού. 2μ.

γ) funus: να γραφεί η γενική και αιτιατική του ουσιαστικού κ στους δυο αριθμούς. 3μ.


3. α) quo, hoc, vobis, eum, illam: να γραφεί η αιτιατική ενικού και πληθυντικού στα τρία γένη. 10μ

Quo ενικός
πληθυντικός
Hoc ενικός
πληθυντικός
Vobis ενικός
πληθυντικός
Eum ενικός
πληθυντικός
Illam ενικός
πληθυντικός

4. acceperunt, sumpsit, responderit, confidere, consulturum esse: να γίνει χρονική αντικατάσταση, στο πρόσωπο, τη φωνή και την έγκλιση στην οποία βρίσκονται τα ρήματα. 10μ.

ΕΝ.
ΠΑΡ
ΜΕΛ
ΠΡΚ
ΥΠ
Σ.ΜΕΛ

5. tutamini, nolite: να γίνει χρονική αντικατάσταση στο β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής.

ΕΝ.
ΠΑΡ
ΜΕΛ
ΠΡΚ
ΥΠ
Σ.ΜΕΛ

5μ.

Γ. α) Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω όροι. 6,5μ
• Brenno duce:

• vivere:

• domini:

• nimia:

• patriae:

• in discrimine:


β) Να αναγνωριστούν οι παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά, έγκλιση, τι δηλώνει). 12μ.

• ut ignoraretur a marito:


• Cum P. Cornelius…eum domi non esse :
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου