16.2.16ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2015-2016
[Κείμενα 20-29]

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:

XXIV. Αccipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat. Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: «Quid?» inquit «Εgo non cognosco vocem tuam?» Visne scire quid Nasica responderit? «Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?» ΟΜΟ 2013

XXV. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremο discrimine quondam fuisse! 2014

XXIX. Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem. Diu operam frustra impendēbat; quotiescumque avis non respondēbat, sutor dicere solēbat «Oleum et operam perdidi».2015
(μονάδες 40)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και συνεκφορές:

      i.        quid: την ονομαστική ενικού του αρσενικού γένους
    ii.        paucis diebus: την αφαιρετική ενικού
   iii.        ianua: τη γενική πληθυντικού
   iv.        se: τη δοτική ενικού στο β΄ πρόσωπο
     v.        vocem: την ονομαστική ενικού
   vi.        homo: την αφαιρετική πληθυντικού
  vii.        impudens: τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
 viii.        ipsi: τη γενική ενικού στο ίδιο γένος
   ix.        prope : τον υπερθετικό βαθμό
    x.        opibus : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού
   xi.        nimia : τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό βαθμό
 xii.        neminem : τη γενική ενικού αριθμού
xiii.        ipsi : τη δοτική ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος
xiv.        extremo : τον αντίστοιχο τύπο στο θετικό βαθμό
  xv.        discrimine : την αιτιατική πληθυντικού αριθμού
xvi.        parem : την αφαιρετική ενικού αριθμού στο ίδιο γένος                  
xvii.        diu : τον συγκριτικό βαθμό

Μονάδες 10
Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
      i.        accipe: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού στην υποτακτική στην ίδια φωνή
    ii.        fecerit: το β΄ ενικό πρόσωπο του ενεστώτα στην οριστική
   iii.        venisset: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρακειμένου στην οριστική
   iv.        quaereret: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του υπερσυντελίκου στην υποτακτική στην ίδια φωνή
     v.        exclamavit: το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή
   vi.        mentiebatur: τον ίδιο τύπο στην υποτακτική
  vii.        cognosco: το σουπίνο στην αιτιατική
 viii.        scire: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο του παρακειμένου στην υποτακτική
   ix.        responderit: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα στην οριστική στην ίδια φωνή
    x.        es: το β΄ ενικό πρόσωπο του μέλλοντα στην προστατική
   xi.        credidi: το γ΄ ενικό πρόσωπο του παρατατικού στην οριστική στην ίδια φωνή
 xii.        iudicaretur: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα
Μονάδες 6
Β3. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
      i.        habemus : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
    ii.        cavete : το σουπίνο και στους δύο τύπους
   iii.        tutamini : τις μετοχές όλων των χρόνων στην αιτιατική ενικού του αρσενικού γένους
   iv.        nolite : το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού
     v.        deponite : το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
   vi.        docēret      : το σουπίνο στην αφαιρετική             
  vii.        respondēbat : τη δοτική του γερουνδίου
 viii.        solēbat      : τη γενική πληθυντικού αριθμού της μετοχής ενεστώτα στο θηλυκό γένος
   ix.        perdidi           : το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή         
 Μονάδες 9

Β4. «Id exemplum sutōrem quendam incitavit» : να    μεταφέρετε τις λέξεις της παραπάνω πρότασης στον άλλον αριθμό.                          
                                              Μονάδες 5
Γ1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
diebus, eum, impudens, opibus, vobis, neminem, patriae (το 1ο του κειμένου), fuisse,
Μονάδες 8

Γ2.«quod Nasica tam aperte mentiebatur»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 2), να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδες 4) και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της (μονάδες 2).
Μονάδες 8

Γ3. «Ego non cognosco vocem tuam?»: να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική
Μονάδες 4
Γ4. «Itaque cavete periculum»: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
Μονάδες 5

Γ5. «Id exemplum sutōrem quendam incitavit, ut corvum docēret parem salutatiōnem»: να αναδιατυπώσετε την περίοδο αντικαθιστώντας το ρήμα της κύριας πρότασης incitavit με το ρήμα
incitat. Να προβείτε στην απαραίτητη αλλαγή (μονάδα 2) και να την αιτιολογήσετε (μονάδες 3).         
                                         Μονάδες 5 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Β1.


      i.        quis
     ii.        pauco die
   iii.        ianuarum
    iv.        tibi
     v.        vox
    vi.        hominibus
   vii.        impudentior
 viii.        ipsius
   ix.        proxime
     x.        opes
   xi.        magis nimia
  xii.        nullius
 xiii.        ipsi
 xiv.        extero
   xv.        discrimina
 xvi.        pari
xvii.        diutius


Β2.

      i.        acciperet
     ii.        facis
   iii.        venistis
    iv.        quaesivissemus
     v.        exclamare
    vi.        mentiretur
   vii.        cognitum
 viii.        sciveritis
   ix.        respondebunt
     x.        esto
   xi.        credebat
  xii.        iudicetur


Β3.

      i.        doctu
     ii.        respondendo
   iii.        solentium
    iv.        perdam


Β4. Ea exempla sutores quosdam incitaverunt (ή incitavere)

Γ1. diebus: αφαιρετική του ( ποσού ) / μέτρου / διαφοράς στο post
eum: αντικείμενο στο ρήμα quaereret
impudens: επιθετικός προσδιορισμός στο homo
opibus : αφαιρετική του μέσου στο confidere
vobis : δοτική προσωπική κτητική από το est
neminem : υποκείμενο στο απαρέμφατο consulturum esse
patriae : δοτική προσωπική χαριστική από το consulturum esse
fuisse : ειδικό απαρέμφατο , αντικείμενο στο mementote

Γ2. quod Nasica tam aperte mentiebatur: Δευτερεύουσα ουσιαστική αιτιολογική πρόταση. Εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο quod. Εκφέρεται με οριστική γιατί δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία. Συγκεκριμένα, η οριστική είναι χρόνου παρατατικού ( mentiebatur ). Συντακτικά, λειτουργεί ως αντικείμενο στη μετοχή indignatus ( η μετοχή προέρχεται από ρήμα ψυχικού πάθους).

Γ3. Ego non cognosco vocem tuam? Μετατροπή: Vox tua a me non cognoscitur?

Γ4. Nolite cavere periculum!
Ne caveritis periculum !

Γ5. Id exemplum sutorem quendam incitat, ut corvum doceat parem salutationem. H αλλαγή του ρήματος εξάρτησης από ιστορικό χρόνο (incitavit, παρακείμενος) σε αρκτικό (incitat, ενεστώτας), αυτομάτως,με βάση τους κανόνες της ακολουθίας των χρόνων, οδηγεί στην αλλαγή του χρόνου εκφοράς της βουλητικής πρότασης από υποτακτική παρατατικού (doceret υποτακτική ενεστώτα (doceat), ώστε η πράξη να αναφέρεται στο παρόν. Επισημαίνεται ότι στις βουλητικές προτάσεις παρουσιάζεται ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή της εμφάνισής της στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτερεύουσα πρόταση). Επίσης, οι συγκεκριμένες προτάσεις εκφέρονται μόνο με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό τους είναι απλώς επιθυμητό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου