23.2.16ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Β΄. Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Η Έξοδος, Το πρώτο διάστημα
Η Σύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών

Α. Σωστό -Λάθος
1.      Το φθινόπωρο του 1922 έφθασαν στην Ελλάδα περίπου 1.220.000 πρόσφυγες.
2.      Η συνθήκη των Σεβρών (1920) όριζε ότι η περιοχή της Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση για πέντε (5) χρόνια. 2006
3.      Η συνθήκη των Σεβρών προέβλεπε την υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των Ελλήνων ορθόδοξων κατοίκων της Τουρκίας και των Μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας. 2006
4.      Τον Αύγουστο του 1922 χιλιάδες πρόσφυγες ακολουθώντας τον ελληνικό στρατό άρχισαν να φτάνουν στην Ελλάδα.
5.       Από την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας (1923) εξαιρέθηκαν μόνον οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης 2005
6.      Οι πρόσφυγες δέχτηκαν με ικανοποίηση την υπογραφή της σύμβασης της Λοζάνης για την ανταλλαγή των πληθυσμών. 2005
7.      Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Λοζάνης (30 Ιανουαρίου 1923) οι ανταλλάξιμοι πρόσφυγες δεν είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους. 2007
8.      Η Σύμβαση της Λοζάνης (30 Ιανουαρίου 1923) καθιέρωνε για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών και είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα. 2008
9.      Μία από τις αρμοδιότητες της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής ήταν η εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας των ανταλλαξίμων. 2011
10.  Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη 2014
11.  Η ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (1923) έγινε με κύριο κριτήριο το θρήσκευμα. . 2015
12.  Ιδιωτικοί φορείς και ξένες φιλανθρωπικές οργανώσεις αντιμετώπισαν αρχικά τις πρώτες και στοιχειώδεις ανάγκες των προσφύγων.
13.  Το Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων, που ιδρύθηκε το 1924, ανέλαβε τη στέγαση των προσφύγων.
14.  Το πρώτο διάστημα οι πρόσφυγες θεωρούσαν προσωρινή την παραμονή τους στην Ελλάδα.
15.  Μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λοζάνης οι πρόσφυγες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι το όνειρο της επιστροφής τους επρόκειτο να πραγματοποιηθεί.
16.  Στις 30 Ιανουαρίου 1923 υπογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης και έξι μήνες μετά στις 24 Ιουλίου 1923 η ελληνοτουρκική Σύμβαση ανταλλαγής.
17.  Η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής δημιουργήθηκε το 1914. 2002
18.  Σύμφωνα με την ελληνοτουρκική Σύμβαση ανταλλαγής των πληθυσμών της 30ης Ιανουαρίου 1923, οι ανταλλάξιμοι είχαν δικαίωμα να διατηρήσουν την παλιά τους ιθαγένεια. 2001

Β. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
Μία σωστή απάντηση.

1. Η Συνθήκη των Σεβρών:
α. όριζε ότι η περιοχή της Σμύρνης θα βρισκόταν υπό ελληνική διοίκηση και κατοχή για πέντε χρόνια
β. ρύθμιζε οριστικά τις εδαφικές διαφορές μεταξύ Ελλάδας—Τουρκίας
γ. καθόριζε την αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη
δ. ρύθμιζε τη μεταφορά προσφύγων με τη βοήθεια της Μικτής Επιτροπής

2. Η ελληνοτουρκική Σύμβαση (30.1.1023):
α. τερμάτιζε το μικρασιατικό πόλεμο
β. ρύθμιζε το εδαφικό καθεστώς και τις επίμαχες διαφορές των δύο χωρών
γ. κατακύρωνε οριστικά την περιοχή της Σμύρνης στην Ελλάδα
δ. ρύθμιζε την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Α. Σωστά: 4,8-12,14
Β. 1α-2δΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΡΟΣ Γ΄. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, Η αγροτική αποκατάσταση
Η αστική αποκατάσταση

Α. Σωστό –Λάθος (                                                                                                                                                                        14μ
1.       Με πρωτοβουλία της ΚΤΕ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1923 η ΕΑΠ
2.                  Αποστολή της ΕΑΠ ήταν να εξασφαλίσει παραγωγική απασχόληση στους πρόσφυγες.  2003
3.       Η ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην ΕΑΠ οικόπεδα μέσα ή γύρω από τις πόλεις για την ανέγερση αστικών συνοικισμών.  2002
4.       Εκτός από την ΕΑΠ, με την αποκατάσταση των προσφύγων ασχολήθηκαν το Υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως, το Υπουργείο Γεωργίας και η Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής.
5.       Η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων το 1923-1930 απέβλεπε στη δημιουργία μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών.  2001
6.       Η κινητικότητα των προσφύγων, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα, υπήρξε μεγάλη. 2011
7.       Η ΕΑΠ (Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων) λειτούργησε μέχρι το τέλος του 1930. 2011
8.       Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ, το 1930, τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Εθνική Τράπεζα. 2014
9.       Την αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο η Ε.Α.Π. και λιγότερο το κράτος. 2008
10.    Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων περιλάμβανε στέγαση και πρόνοια για εύρεση εργασίας. 2009
11.    Σε σύγκριση με την αστική, η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων ήταν ταχύτερη και απαιτούσε μικρότερες δαπάνες.  2006
12.    Η αστική στέγαση των προσφύγων που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922) συνάντησε περισσότερα εμπόδια από την αγροτική. 2012
13.    Η οικοδόμηση των αστικών συνοικισμών συνδυαζόταν με έργα υποδομής.
14.    Οι άποροι πρόσφυγες κατόρθωσαν να εγκατασταθούν γρήγορα και να αναμειχθούν με τους γηγενείς.

Β. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής                                                                                                                                     (2μ
Μία σωστή απάντηση.
1. Για την αποκατάσταση των προσφύγων η ΕΑΠ έλαβε υπόψη τις εξής παραμέτρους:


α. την παρέμβαση και άλλων φορέων στο έργο της αποκατάστασης των προσφύγων
β. τον τόπο προέλευσης των προσφύγων
γ. τον εποικισμό παραμεθόριων περιοχών
δ. τη μεγάλη κινητικότητα των προσφύγων2. Η αγροτική αποκατάσταση απέβλεπε σε:


α. εγκατάσταση των προσφύγων σε εγκαταλελειμμένα χωριά ή σε νέους συνοικισμούς στην ύπαιθρο
β. παραχώρηση γης και όχι στέγαση των προσφύγων
γ. δημιουργία μεγάλων γεωργικών ιδιοκτησιών
δ. παραχώρηση ενιαίας έκτασης γης όμοια για όλους τους πρόσφυγες
Γ. Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β. [Στη στήλη Α αντιστοιχούν περισσότερα του ενός στοιχεία από τη στήλη Β]                                                                                                    (4μ

Στήλη Α                                                                              Στήλη Β
1. Αγροτική                                                       α. περιλάμβανε μόνο στέγαση και όχι πρόνοια για εύρεση
αποκατάσταση                                              εργασίας
β. στο μεγαλύτερο μέρος της ήταν έργο της ΕΑΠ
2. Αστική                                                            γ. συνάντησε πολλά εμπόδια
αποκατάσταση                                              δ. απέβλεπε στη δημιουργία μικρών γεωργικών ιδιοκτησιών


Α. Σωστά: 1,2,3,5,6,7,11,12
Β. 1β-2α
Γ. 1β-δ / 2α-γ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΡΟΣ Δ΄. Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΩΝ
ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασμένες
1.       Το 1924 συστάθηκε η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών. 2005
2.       Στις εκλογές του 1933 επικράτησε το Κόμμα των Φιλελευθέρων. 2001
3.       Στις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών που αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 2007
4.       Το ελληνοτουρκικό Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας (30 Οκτωβρίου 1930) ρύθμιζε το ζήτημα των Ελλήνων Ορθοδόξων της Κωνσταντινούπολης. 2011
5.       Η Συμφωνία της Άγκυρας (Ιούνιος 1930) προέβλεπε και την αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. 2014
6.       Η Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών υπαγόταν στο Υπουργείο Προνοίας και Αντιλήψεως.
7.       Η Αγροτική Τράπεζα ανέλαβε να πληρώσει στους ανταλλάξιμους μια προκαταβολή της αξίας της περιουσίας τους.
8.       Η προσωρινή εκτίμηση των περιουσιών έγινε με βάση τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν στα κατά τόπους Γραφεία Ανταλλαγής.
9.       Οι Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Επιτροπές συστάθηκαν για την ολοκλήρωση της προσωρινής εκτίμησης των περιουσιών των ανταλλάξιμων.
10.    Η ελληνοτουρκική Συμφωνία του 1930 πρόβλεπε την αποζημίωση των ανταλλάξιμων προσφύγων για τις παρουσίες που εγκατέλειψαν στις πατρίδες τους, από το κράτος υποδοχής.
11.    Ύστερα από διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας υπογράφηκε τον Ιούλιο του 1925 η Σύμβαση της Άγκυρας και το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου η Συμφωνία των Αθηνών.
12.    Η Συμφωνία της Άγκυρας αποτελούσε οικονομικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας.
13.    Το Πρωτόκολλο για τον περιορισμό των ναυτικών εξοπλισμών και η Σύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας υπογράφηκαν στις 30 Οκτωβρίου 1930.
14.    Η πολιτική του Βενιζέλου στο προσφυγικό ζήτημα συνέβαλε στη νίκη του εκλογές του 1932 και 1933.
15.    Ο συμψηφισμός των ανταλλάξιμων, ελληνικών και μουσουλμανικών περιουσιών, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων ανάμεσα στους πρόσφυγες, γιατί εξίσωνε την κατά πολύ μεγαλύτερη περιουσία των ανταλλάξιμων Ελλήνων ορθοδόξων της Τουρκίας με την αντίστοιχη περιουσία των μουσουλμάνων της Ελλάδας.

Β. Να αντιστοιχήσετε τα δεδομένα στης στήλης Α με τα δεδομένα της στήλης Β.
Στήλη Α                                                                               Στήλη Β
1. Σύμβαση της Άγκυρας                                          α. υπογράφηκε στις 10 Ιουνίου 1930
2. Συμφωνία της Άγκυρας                                        β. υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 1926
3. Σύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας                     γ. υπογράφηκε τον Ιούνιο του 1925
και διαιτησίας
4. Συμφωνία των Αθηνών                                          δ. υπογράφηκε στις 30 Οκτωβρίου 1930

Στήλη Α                                                                                               Στήλη Β
1. Μικτή Επιτροπή                                                          α. επανεξέταση και αναθεώρηση αιτήσεων δικαιούχων
2. Γενική Διεύθυνση                                                      β. επικουρικός ρόλος στο έργο εκτίμησης των περιουσιών
Ανταλλαγής Πληθυσμών                                         της ελληνικής αντιπροσωπείας
3. Ανώτατο Συμβούλιο                                                γ. εκτίμηση αξίας των εκατέρωθεν περιουσιών που
εγκαταλείφθηκαν

Α. Σωστά τα : 1,5,8,12,13,15
Β. 1γ/2α/3δ/4β  - 1γ/2β/3α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου