23.5.14ΕΝΟΤΗΤΑ 5

Β2.  ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ                                                     

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες
που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά):
σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης, ἀγρότης, Μήλιος, Σταγειρίτης, Ἀσκληπιάδης.


2. Να αντιστοιχίσετε τα παράγωγα ουσιαστικά της στήλης Α΄ με την κατηγορία στην οποία ανήκουν από τη στήλη Β΄:
Α΄                                                                                Β΄
1. διαφθορεύς
2. Ἡρακλείδης
3. λεοντιδεύς
4. νησιώτης                                                               α. πατρωνυμικό
5. Λαερτιάδης                                                          β. εθνικό
6. Πηλείδης                                                               γ. παρώνυμο
7. Δήλιος                                                                   δ. γονεωνυμικό

Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ                                  

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Να σχηματίσετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε ρήμα.ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

σύ
ἐλπίζω


ἀκούω


τρίβωοὗτος
διώκω


κελεύω


κρύπτωἡμεῖς
νομίζω


φυλάττω


γράφωὑμεῖς
λύω


βλάπτω


ἐλέγχωοὗτοι
κηρύσσω


πρεσβεύω


πέμπω2. Να βάλετε τους υπόλοιπους τύπους της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής στις ακόλουθες προτάσεις χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα ρήματα που είναι σε παρένθεση.

Ἐγὼ στρατεύω / στρατεύσω ἐπὶ τοὺς πολεμίους.
σὺ …………. / …………….. δικαίως. (ἄρχω)
Οὗτος …………… / …………… ἐπιστολήν. (γράφω)
Ἡμεῖς …………… / ……………. τοὺς δικαστάς. (πείθω)
Ὑμεῖς …………… / …………….. τὸ πρέπον. (πράττω)
Οὗτοι ……………. / ………………. ὑμᾶς. (βλάπτω)

3. Να αναγνωρίσετε σε ποιο χρόνο (ενεστώτα ή μέλλοντα) και σε ποιο πρόσωπο βρίσκονται τα παρακάτω ρήματα γράφοντας ένα × στο αντίστοιχο κουτάκι.ΧΡΟΝΟΣ
                                           ΠΡΟΣΩΠΟΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΩΝ
Α΄Εν.

Β΄Εν.

Γ΄Εν.

Α΄Πλ.

Β΄Πλ.

Γ΄Πλ.

σὺ πείσεις
οὗτοι λέγουσι(ν)
ὑμεῖς πράξετε
ἡμεῖς βλάπτομεν
οὗτος γράψει
ἐγὼ ἀλλάξω
οὗτοι πιστεύουσι(ν
ὑμεῖς κρύψετε
σὺ ἀνοίξεις
ἡμεῖς λύομεν
ἐγὼ τοξεύω
οὗτος άκούσει
οὗτοι τρίψουσι(ν)

4. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο του ειμί:
α. Ὑμεις ……………….ἄλκιμοι (=ρωμαλέοι) νεανίαι.
β. Ἐγὼ ……………….. τὸ φῶς τοῦ κόσμου.
γ. Χρόνος δίκαιος …………..κριτής πάντων.
δ. Ἔνθα (=όπου) …………….βωμοί, …………… καὶ θεοί.
ε. Ἡμεῖς πάντες φίλοι καὶ σύμμαχοι……………
στ. Σὺ ………………. ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων;

5. Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό της οριστικής μέλλοντα:
φύει, ἄρχομεν, λήγετε, γυμνάζεις, τρίβω, κηρύττετε, λήγετε, τάττει.

6. Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό της οριστικής ενεστώτα:
φυλάξουσι, κόψομεν, βλάψω, παιδεύσετε, πιστεύσουσι, ταράξεις.

7. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με το αντίστοιχο ρήμα της παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο της οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα:
α. Οἱ νόμοι τὸν δῆμον ………………… / …………………… (παιδεύω)
β. Ὁ στρατιώτης …………….. / ………………. τάφρον (ὀρύττω=σκάβω).
γ. Ὑμεῖς …………… /……………….. τοὺς κήρυκας εἰς φρέαρ (ῥίπτω).
δ. Σὺ ……………… / ………………. τὰς γνώμας τῶν ἀνθρώπων (τρέπω).
ε. Ἐν τῷ Πηλίῳ ὄρει ἡμεῖς ……………… / ……………………. (διατρίβω).

8. Να συνδυάσετε τις φράσεις της στήλης Α΄ με τα ρήματα της στήλης  Β΄, ώστε να προκύψουν ολοκληρωμένες προτάσεις:
Α΄                                                                                            Β΄
1. Μέγιστος πλοῦτος ψυχῆς παιδεία                              α. ἐστέ
2. Ὑμεῖς τὸ ἄλας τῆς γῆς                                                   β. εἰμί
3. Θεοτόκε Παρθένε, σὺ ἡ μήτηρ ἡμῶν                           γ. ἐστί
4. Ἐγὼ ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς                                                     δ. ἐσμέν
5. Ἡμεῖς εὐμενεῖς τοῖς δούλοις                                         ε. εἰσί
6. Οἱ Ἕλληνες ἀεὶ νέοι                                                       στ. εἶ

9. Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες φράσεις με τους κατάλληλους τύπους του εἰμὶ:
α. ὁ ἀληθὴς φίλος………… ἄλλος ἑαυτός.
β. ἐγὼ ………….ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.
γ. οἱ τῶν Σπαρτιατῶν νέοι πολῖται χρηστοὶ ………… .
δ. Ἕλληνες ἀεὶ παῖδές ..………, γέρων δὲ Ἕλλην οὔκ …………. .
ε. ὑμεῖς ἄνδρες γενναῖοί ………… καὶ τῆς πόλεως τεῖχος.
στ. σὺ…………ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα.
ζ. Ἑγὼ οὔκ……….. ὁ αὐτὸς νῦν καὶ τότε.
η. χαλεπόν………τὸ καλόν.
θ. Ἄλτ! Τίς……; (σύγχρονο στρατιωτικό παράγγελμα)
ι. οὐδέν …………ἀρετῆς τιμιώτερον.


10. Να συμπληρώσετε τους τύπους του εἰμὶ και της προσωπικής αντωνυμίας στις επόμενες φράσεις:
α. ὁ στρατηγὸς ἐκέλευσεν……… (ἐγώ, αιτ. πληθ.) ταῦτα πράττειν.
β. οὐδείς……… (εἰμί, γ΄ εν.) σοφώτερος ………(σύ, γεν. εν.).
γ. αἰσχρόν……… (εἰμί, γ ΄εν.) μὴ πείθεσθαι τοῖς νόμοις.
δ. ὦ ἑταῖροι, οὔτε………(σύ, ον πληθ.) μόνοι δύνασθε μάχεσθαι
οὔτε……….(ἐγώ, ον. πληθ.) δυνάμεθα ἄνευ……….(σύ, γεν. πληθ.).

11. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τους σωστούς ρηματικούς τύπους ενεστώτα και μέλλοντα σύμφωνα με το πρώτο παράδειγμα:
α. οἱ διδάσκαλοι τοὺς νέους παιδεύουσι // παιδεύσουσι (παιδεύω).
β. Λακεδαιμόνιοι………….…//…..………τὰς σπονδὰς (λύω).
γ. Ὁ Κέρβερος……….………//……….………τὰς πύλας τοῦ ᾍδου (φυλάττω).
δ. Οἱ κακοὶ τὴν πόλιν…………………//…………………(βλάπτω).
ε. Οἱ κήρυκες Ἀθηναίους……………….…//……………..…… (μεταπείθω).

12. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τους κατάλληλους τύπους του ρήματος εἰμὶ.
α. Ὁ χρηστὸς ἀνὴρ εὐδαίμων …………..
β. Αἱ πονηραὶ ἐλπίδες κακοὶ σύμβουλοι ……………
γ. Σὺ ………… εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ.
δ. Ἐγὼ ……… ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ………
ε. Ούκ ἡμεῖς ……….. αἴτιοι τούτων ἀλλ’ ἡ τύχη.
στ. Οὐ γιγνώσκομεν ὅτι ὑμεῖς ……… ἐν τῇ οἰκίᾳ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου