24.9.13ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων
(θεωρία από το σχολικό βιβλίο).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να γράψετε ό,τι ζητείται:
α. Οὐδέν ἀνθρώπου θηρίον ……………….. (ἄγριος, συγκριτικός).
β. Ὦ παῖ, γένοιο πατρός ………………… (εὐτυχής, συγκριτικός).
γ. Σοφός μέν Σοφοκλής, ………………. (σοφός, συγκριτικός) δ’ Εὐριπίδης, ἀνδρῶν δ’ ἁπάντων …………………… (σοφός, υπερθετικός) Σωκράτης.
δ. Οὐδέν ……………… (σεμνός, συγκριτικός) και ……………. (ἅγιος, συγκριτικός) ἐστί πατρίδος.
ε. Τῶν ὁδῶν ἡ μεν ἐστι ……………… (μακρός, υπερθετικός), ἡ δε ……………….. (χαλεπός, υπερθετικός).

2. Να βρείτε τα παραθετικά και να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο του θετικού βαθμού:
α. Κάλλιστον και μέγιστον το ἒχειν τους φίλους εὐμενεῖς.
β. Ἡ τῶν Ἰνδῶν χώρα ἐλέφαντας μεγίστους και πλείστους ἒχει.
γ. Ἡ ἒσχατη πλάνη ἒσται χείρων τῆς πρώτης.
δ. Ἢ λέγε τι σιγῆς κρεῖττον ἤ σιγήν ἒχε.
ε. Οὐκ ἒστι λύπης μεῖζον ἀνθρώποις κακόν.

3. Να βάλεις -ο ή -ω στα παραθετικά των επιθέτων 

1.      ὄσιος
1.        ὀσιότερος
2.        ὀσιώτερος
2.      δυνατός
1.        δυνατότερος
2.        δυνατώτερος
3.      λιτός
1.        λιτότερος
2.        λιτώτερος
4.      ἰσχυρός
1.        ἰσχυρότερος
2.        ἰσχυρώτερος
5.      ἀνιαρός
1.        ἀνιαρότερος
2.        ἀνιαρώτερος
6.      ἔγκυρος
1.        ἐγκυρότερος
2.        ἐγκυρώτερος
7.      ἥσυχος
1.        ἡσυχότερος
2.        ἡσυχώτερος
8.      ψιλός
1.        ψιλότερος
2.        ψιλώτερος
9.      μαλακός
1.        μαλακότερος
2.        μαλακώτερος
10. ὠφέλιμος
1.        ὠφελιμότερος
2.        ὠφελιμώτερος


4. Να συμπληρωθούν τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τους κατάλληλους τύπους των ανώμαλων παραθετικών .
Αρχή φόρμας
1. Ταχεῖς μὲν οἱ πόδες, (ταχύς, συγκρ.) δὲ οἱ ἄνεμοι, (ταχύς, υπερθ.) δ' ὁ νοῦς.
2. Οὐδὲν ἐστι (καλός, συγκρ.) τοῦ βοηθεῖν φίλῳ ἀσθενούντι.
3. Οὐκ ἔστι τοῖς τέκνοις οὐδὲν (ἡδύς, συγκρ.) τῆς μητρός.
4. Ἔχει ἡ τῶν Ἰνδῶν χώρα ἐλέφαντας (μέγας, υπερθ.) καὶ (πολύς, υπερθ.)
5. Ὁ Θερσίτης (κακός, υπερθ.) καὶ (αἰσχρός, υπερθ.) ἦν.
6. Μηδαμοῦ ἀτιμάζειν, ὡς πρῶτον τῶν (καλός, υπερθ.) τοῖς (ἀγαθός, υπερθ.) ἀνδράσιν παραγιγνόμενον
Τέλος φόρμας


Γ.2. ΣΥΝΤΑΞΗ
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί –
Χρήσεις των πλάγιων πτώσεων (θεωρία από το σχολικό βιβλίο).

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να βρείτε τις πλάγιες πτώσεις που λειτουργούν ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί και να δηλώσετε την επιρρηματική σχέση που εκφράζουν:

α. Αὐτοῦ ἀποθνήσκει μαχόμενος γενναίως.
β. Την εὐδαιμονίαν ὀλίγου ἐτίμων.
γ. Ἐνταῦθα (=εκεί) ἒμειναν ἡμέρας τάς πάσας μίαν και εἴκοσι.
δ. Ἀπέχει ἡ Γάζα τῆς θαλάσσης εἴκοσι μάλιστα σταδίους.
ε. Ἐξήλθομεν (=βγήκαμε) ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου (=φυλακή) ἑσπέρας.
στ. Διαφέρει τα σώματα σχήμασιν.

2. Να αναγνωρίσετε τη σημασία των επιρρηματικών προσδιορισμών:
α. Οὗτοι ἒφυγον προς το ὅρος.
β. Κατέβην χθές εἰς Πειραιάν.
γ. Ταῦτα ἒπραττον προς ἡδονήν.
δ. Οὐ γάρ κραυγῇ, ἀλλά σιγῇ προσῇσαν (=πλησίαζαν).

3. Να αναγνωρίσεις σε κάθε πρόταση το είδος του επιρρηματικού προσδιορισμού και να αναφέρεις τι δηλώνει, όπως στο παράδειγμα
Τούς ἀνθρώπους εὐδαιμονίζω (=καλοτυχίζω) τῶν ἀγαθῶν : γενική ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα «εὐδαιμονίζω»

1. Ὑπό τοῦ λιμοῦ ἀπώλετο (=χάθηκε, πέθανε) :
2. Διογένει (=στο Διογένη) ἓν ἱμάτιον ἐξήρκει (=αρκούσε) θέρους καί χειμῶνος :
3. Ὑπεχώρησαν πρός τόν λόφον:
4. Οὔτε ποσίν εἰμί ταχύς, οὔτε χερσίν ἰσχυρός :
5. Μέχρι ἑσπέρας ἐπολέμησαν:
6. Πόσου διδάσκει οὗτος ὁ διδάσκαλος; :
7. Ἡ ψυχή τρέφεται μαθήμασιν :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου