2.9.11


ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Α. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α. 1. Αντιστοιχίστε τα αντίθετα:


α. εμπιστοσύνη
β. πιθανός
γ. πειθήνιος
δ. αξιόπιστος
ε. εύπιστος

1. ανυπάκουος
2. άπιστος
3. αναξιόπιστος
4. απίθανος
5. δυσπιστίαΑ.2 Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις στην παρένθεση:
 πειστήριο, πειθαρχία, μεταπείθω, πιστός, εμπιστοσύνη

α. Προσπάθησε να τον …………………….. αλλά δεν κατάφερε τίποτα. Η γνώμη του παρέμενε η ίδια.
β. Πρόδωσες την ……………………… μου! Δεν πρόκειται να σου ξαναπώ τίποτα πια!
γ. Ο εισαγγελέας εξέτασε τα ………………………. του εγκλήματος.
δ. Το στράτευμα πρέπει να χαρακτηρίζεται από …………………….. .
ε. Έμεινε ………………….. στον όρκο του και έκανε το καθήκον του.

Α. 3. Αντιστοιχίστε τα συνώνυμα:


α. πειθήνιος
β. πεισμώνω
γ. πιστότης
δ. απειθής
ε. πειθαρχία


1. ακρίβεια, ειλικρίνεια
2. τάξη
3. υπάκουος
4. προσπαθώ
5. απείθαρχος

Β. ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ
Β.1. Να αναλύσετε τις λέξεις στα συνθετικά τους:
ἀείμνηστος: ……………………. + ……………………..
εὐγενής: ………………………… + ……………………..
εἰσάγω: ………………………… + ………………………
ἀνάξιος: ……………………….. + ……………………….

Β.2. Σχηματίστε σύνθετες λέξεις:


ἀνά + τρέφω: η …………………..
παρά + μένω: η ………………….
ἀντί + λέγω: η ……………………
ὑπό + στέγη: το …………………
ἡμί + όροφος: ο …………………
ἀνά + καλύπτω: η ……………...
ἀνά + γράφω: η …………………
παρά + λαμβάνω: ο ………………….Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Γ.1. Να γραφεί ότι ζητείται:
α. ὁ ἐπιφανής ἥρως (δοτ. πληθ.): ………………………………………..
β. ὁ ποδήρης χιτών (αιτιατ. πληθ): ………………………………………
γ. ὁ εὐδαίμων ἀνήρ (κλητ. εν.): ………………………………………….
δ. ἡ αὐτάρκης πόλις (δοτ. εν.): …………………………………………..
ε. ὁ ἄφρων ἄνθρωπος (δοτ. πληθ.): ……………………………………
στ. ὁ ἐπιμελής μαθητής (κλητ. εν.): ……………………………………
ζ. ὁ ἀληθής λόγος (ονομαστ. πληθ.): …………………………………


Γ.2. Να γραφεί ότι ζητείται:


α. ………………………… ἀνθρώπους (τίς, ερωτηματική).
β. ………………………… πράγματα (τί, αόριστη).
γ. ………………………… πόλει (τίς, ερωτηματική).
δ. ………………………… γυναικῶν (τίς, ερωτηματική).
ε. ………………………… ὅνομα (τί, ερωτηματική).
στ. ………………………. παῖδες (τίς, αόριστη).Γ.3. Συμπληρώστε:

                                                             τοῦ _________________________
ὁ συνήθης                                          τῷν __________________________
                                                            τοῖς___________________________
                                                             τῇ_________________________
ἡ αὐθάδης                                         τήν ________________________
                                                            τάς _________________________
                                                             _________________________
το ἀσθενές                                         τῶν ________________________
                                                            τά _________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου