19.11.10


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ «ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ»
ΕΝΟΤΗΤΑ 2Η

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ

1. α) Να βρείτε τα χρονικά επιρρήματα της ενότητας και να δείξετε τη λειτουργικότητά τους σε σχέση με την επιχειρηματολογία.
β) Ποιος είναι ο ρόλος του επιρρήματος πολλάκις στην επιχειρηματολογία του Αριστοτέλη για τον τρόπο απόκτησης της ηθικής αρετής;
2. τὰς δυνάμεις κομιζόμεθα, τὰς ἐνεργείας ἀποδίδομεν: α) Ποιο είναι το περιεχόμενο των εννοιών δύναμις - ἐνέργεια στην αριστοτελική φιλοσοφία; β) Ποια από τις δύο έννοιες θεωρεί ο φιλόσοφος πιο αξιόλογη; Μπορούμε να το συμπεράνουμε αυτό από το κείμενο;
3. Ποια είναι η σχέση της πράξεως - ἐνεργείας με τις ιδιότητες που έχουμε φύσει και με την ηθική αρετή σύμφωνα με τον Αριστοτέλη;
ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ
1. σώφρων: α) Να δώσετε την ετυμολογία του επιθέτου και να σχηματίσετε το αντίστοιχο παράγωγο αφηρημένο ουσιαστικό. β) Χρησιμοποιώντας το δεύτερο συνθετικό του επιθέτου και ως πρώτο συνθετικό τις λέξεις: εὖ, παρά, μοῦ, να σχηματίσετε αφηρημένα ουσιαστικά και τα αντίστοιχα επίθετα.
2. Να γράψετε τη σημασία των εκφράσεων:


δίδωμι λόγον τινί: ...................................................................
δίκην δίδωμι τινί: ...................................................................
δίκας δίδωμι: ...................................................................
ἀποδίδομαί τινα: ...................................................................
ἐκδίδωμι ή ἐκδίδομαι θυγατέρα: ...................................................................
δίκην λαμβάνω παρά τινος: ...................................................................
ζημίαν λαμβάνω παρά τινος: ...................................................................


5. κομίζομαι:  Να συμπληρώσετε καθένα από τα κενά των φράσεων με μία από τις λέξεις της παρένθεσης. Μία λέξη δεν θα χρησιμοποιηθεί.
(κόμιστρο, ανακομιδή, συγκομιδή, μετακόμιση, προσκόμιση, αποκομιδή)
………. οστών ………. σκουπιδιών
………. καρπών ………. του ταξί
………. αποδεικτικών στοιχείων
6. Να δώσετε στην αρχαία ελληνική δύο συνώνυμα για καθένα από τα παρακάτω ρήματα: ἀποδίδομαι, δεῖ, πράττω, κομίζω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου