30.3.10

1. «Η τηλεόραση εκτός από τα θετικά στοιχεία που προβάλει, επιφέρει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις. Ποια πιστεύ¬εται πως είναι η αρνητική λειτουργία της τηλεόρασης;»
Πρόλογος Η τηλεόραση αποτελεί το πιο σημαντικό από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχει κυριαρχήσει σε πα¬γκόσμιο επίπεδο, γιατί συνδυάζει την εικόνα με τον ήχο και προσφέρει στιγμές απόλαυσης και χαλάρωσης στους τηλεθεατές. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πληροφορούνται για τα γεγονότα που συμβαίνουν, την ίδια στιγμή, σε όλο τον κόσμο.
Κύριο Θέμα Δυστυχώς όμως, η λειτουργία της τηλεόρασης δε διέπεται μόνο από θετικά στοιχεία. Αυτή έχει χάσει το χαρακτήρα και την αποστολή της και η τεράστια δύ¬ναμη, που έχει, δημιούργησε μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις.
Κύριο αρνητικό στοιχείο της τηλεόρασης είναι ότι πολλές φορές αυτή παραπληροφορεί. Ενώ στόχος της τηλεόρασης είναι να ενημερώνει για τις εξελίξεις και τα γεγονότα που συμβαίνουν, δεν είναι λίγες οι φορές που ξεφεύγει από την αποστολή της. Έτσι, άλλες φορές αποκρύπτονται πληροφορίες ή άλλες φορές αλλοιώνο¬νται ειδήσεις, ώστε να προσαρμόζονται στις σκοπιμότη¬τες που αυτή εξυπηρετεί. Υπάρχουν τέλος και περιπτώ¬σεις, όπου η είδηση εξυπηρετεί τον εντυπωσιασμό και τη σκανδαλοθηρία.
Άλλοτε πάλι η τηλεόραση εξυπηρετεί πολιτικά συμφέροντα και σκοπιμότητες. Γίνεται όργανο που επιβάλ¬λει ιδέες και απόψεις. Διαστρεβλώνει την αλήθεια και γί¬νεται όργανο πολιτικών που θέλουν να αυξήσουν τη δύ-ναμή τους και να επιβληθούν στο πολιτικό προσκήνιο. Μ' αυτό τον τρόπο όμως αλλοιώνεται το δημοκρατικό πολίτευμα.
Επιπλέον, η τηλεόραση ωθεί τους θεατές μέσω της διαφήμισης στον καταναλωτισμό. Η διαφήμιση αποτελεί βασικό στοιχείο για την οικονομική ευημερία των τηλεο¬πτικών μέσων και γι' αυτό το λόγο τις προβάλλουν συνε¬χώς. Οι διαφημίσεις όμως δημιουργούν ψεύτικες ανά¬γκες στους τηλεθεατές και τους καλλιεργούν την κατα¬ναλωτική μανία.
Τέλος, μία ακόμη αρνητική λειτουργία της τηλεόρα¬σης είναι ότι προβάλει πρότυπα βίας. Αυτά προβάλλο¬νται είτε μέσω των ταινιών, είτε μέσα από τις ειδήσεις και συμβάλουν στην αύξηση της βίας και της εγκληματι¬κότητας. Δυστυχώς, η επιρροή τους είναι μεγαλύτερη στα άτομα νεαρής ηλικίας που δεν έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν τις αρνητικές συνέπειες.
Επίλογος Η τηλεόραση αποτελεί μία πραγματικότητα για τη σύγχρονη κοινωνία. Σκοπός των σύγχρονων πολιτών εί¬ναι να κρίνουν τον τρόπο λειτουργίας της και να απομα¬κρύνουν τα αρνητικά της στοιχεία. Ο σκεπτόμενος άν¬θρωπος αποτελεί το καλύτερο μέσο, για να σταματήσει η τηλεόραση να λειτουργεί σε βάρος της κοινωνίας.2. «Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνιση του στη ζωή μας το διαδίκτυο και η χρήση του αναπτύσσεται με υπερβο¬λικά γρήγορους ρυθμούς. Ποια νομίζετε πως είναι τα θετικά στοιχεία που αποφέρει η χρήση του διαδικτύου;»
Πρόλογος Η ηλεκτρονική επανάσταση, που έλαβε χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, έχει επιφέρει μεγάλες και σημα¬ντικές αλλαγές. Σταθμό στην πορεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί η δημιουργία του διαδικτύου, δη¬λαδή του μέσου που φέρνει σε επαφή τους ανθρώπους από διαφορετικά μέρη του κόσμου, μέσω του υπολογι¬στή τους. Πρόκειται για μια σύγχρονη ανακάλυψη που διαδραμάτισε καταλυτικό ρόλο στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Η λειτουργία του διαδικτύου επέφερε μία σειρά θετικών συνεπειών.
Κύριο Θέμα Πρώτη θετική συνέπεια της λειτουργίας του δια¬δικτύου είναι ότι αυτό ευνόησε την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Άτομα από όλο τον κόσμο μπορούν να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους από διαφορετικά ση¬μεία του πλανήτη με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστι¬κά. Τους δίνεται η δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και να γνωρίσουν άτομα με άλλες αντιλήψεις και διαφορετι¬κό πολιτισμό. Δημιουργείται μία παγκόσμια κοινότητα από την οποία απουσιάζει ο ρατσισμός, οι διακρίσεις και τα στερεότυπα. Αντίθετα, αναπτύσσονται κοινωνικές αρετές της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.
Επίσης, χάρη στη λειτουργία του διαδικτύου ανα¬πτύσσονται οι επιστήμες. Δίνεται η δυνατότητα στα μέ¬λη διαφορετικών επιστημονικών ομάδων να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να ανταλλάξουν γνώσεις και δε¬δομένα. Μ' αυτό τον τρόπο καταργείται η επιστημονική απομόνωση και αναπτύσσεται η συνεργασία. Πορίσματα ερευνών, που μέχρι τώρα ήταν άγνωστα λόγω της αδυναμίας να μεταδοθούν στο ευρύ κοινό, είναι τώρα προσβάσιμα. Έτσι, αναπτύσσεται η συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και οδηγούμαστε γρηγορότερα στη επίλυση χρόνιων προβλημάτων.
Καθοριστική είναι και η συμβολή του διαδικτύου στις οικονομικές συναλλαγές. Φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να επιλύονται προβλήματα οικονομικής φύσης που υπήρχαν μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατό¬τητα πρόσβασης για τους ανθρώπους σε οικονομικά αγαθά από όλο τον κόσμο. Ακόμη, μέσω του διαδικτύου μπορούν να επιτευχθούν συμφωνίες σε διεθνές επίπεδο.
Καταλυτική είναι και η συμβολή του διαδικτύου στον τομέα της εκπαίδευσης. Χάρη στο διαδίκτυο δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σ' έναν πολύ μεγάλο όγκο πλη¬ροφοριών. Η μάθηση είναι πλέον προσιτή σε όλους. Πα¬ράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε άνθρωπο να αυ¬τενεργεί και να αναζητεί μόνος του τις πληροφορίες που θέλει. Η γνώση είναι ανοιχτή σε όλους και καταργεί¬ται η εκπαιδευτική απομόνωση.
Επίλογος Δίκαια λοιπόν το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη επανάσταση της σύγχρονης εποχής. Εισέ¬βαλε στη ζωή μας και επέδρασε καταλυτικά. Σε πολ¬λούς από εμάς η εποχή πριν το διαδίκτυο φαίνεται ως κάτι απόμακρο και πρωτόγονο. Τα οφέλη που αποκομί¬ζει ο σύγχρονος άνθρωπος είναι τεράστια. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που αναφέρουν πως η μεγάλη προσφο¬ρά του διαδικτύου δεν μας έχει γίνει ακόμη γνωστή, αλ¬λά θα την ανακαλύψουμε στο μέλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου