6.9.09

1. Να συμπληρώσετε τα κενά με ένα από τα παρακάτω ρήματα:
μετέρ¬χομαι (: χρησιμοποιώ), φαλκιδεύω (: περιορίζω νόμιμες απαιτή¬σεις), εγκλιματίζομαι (: προσαρμόζομαι), υποθάλπω (: παρέχω βοή¬θεια κρυφά), λανθάνω (: δε φαίνομαι, μένω απαρατήρητος), εκχωρώ(: παραχωρώ αντικείμενο ή δικαίωμα σε άλλον), υποδαυλίζω, εκ¬ποιώ (: πουλώ/ ξεπουλώ), αποποιούμαι (: αρνούμαι).
α. Υποσχέθηκε πως θα αγωνιστεί εναντίον όλων εκείνων που επιχει¬ρούν να τα κατακτημένα δικαιώματα των ε¬θνικών και κοινωνικών μειονοτήτων.

β. Η διεθνοποίηση του πολιτισμού καταρρίπτει τους εθνικούς διαχω¬ρισμούς του παρελθόντος και δημιουργεί μια νέα παγκόσμια, πο¬λυεθνική κοινότητα. Αυτό όμως δε σημαίνει πως πρέπει να
την εθνική μας ανεξαρτησία και να ¬ την πολιτισμική μας φυσιογνωμία στα πλαίσια του σύγ¬χρονου διεθνοποιημένου πολιτισμού.

γ. Η ανησυχητική εξάπλωση του εθνικισμού στα Βαλκάνια τα εθνικά μίση, τις έριδες και καλλιεργεί φιλοπόλεμο κλίμα μεταξύ των λαών.

δ. Οι μετανάστες αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής και δυ¬σκολεύονται να στο νέο κοινωνικό και πολι¬τισμικό τους περιβάλλον.

ε. Οι αναπτυγμένες χώρες δεν πρέπει να τις ευθύ¬νες τους για την οπισθοδρόμηση και την υπανάπτυξη του Τρίτου Κόσμου.

στ. Πολλοί υποστηρίζουν πως η κοινωνία μας δεν είναι ρατσιστική. Ωστόσο πολλές μορφές ρατσισμού, και κυριότερα κοινωνικού, εξα¬κολουθούν να στη συνείδηση των ανθρώπων και να εκδηλώνονται ποικιλότροπα στη συμπεριφορά τους.


2. Να συμπληρώσετε τα κενά με μία από τις παρακάτω λέξεις:
αδιά¬λειπτος (: συνεχής), γηγενής (: ντόπιος), αδήριτος (: ακατανίκητος), παρελκυστικός (: αυτός που αποβλέπει στη καθυστέρηση, στην επιβράδυνση), απαρέγκλιτος (: ο χωρίς μεταβολή), αδιάπτωτος (: α¬μείωτος), αμιγής (: καθαρός, ανόθευτος, γνήσιος), έντεχνος (: αυτός που γίνεται με επιδεξιότητα), πολεμοχαρής.
α. Οι κάτοικοι αισθάνονται ότι απειλούνται από
τους μετανάστες.

β. Η μείωση των εξοπλισμών αποτελεί ανάγκη για την εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.

γ. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του φιλήσυχος και φιλειρηνικός, αλλά ο φανατισμός, εθνικός ή θρησκευτικός, μπορεί να τον κατα¬στήσει .

δ. Πολλές κυβερνήσεις ακολουθούν πολιτική στο θέμα της επίλυσης των διακρατικών διαφορών και με τρόπο καλλιεργούν φιλοπόλεμο κλίμα, ώστε με πρόσχημα τους εθνικούς κινδύνους να αποπροσανατολίζουν το κοινωνικό σώμα από τα σημαντικά προβλήματά του.
ε. Σε όλη την ιστορική διαδρομή οι λαοί κατέβαλλαν προσπάθειες για την εδραίωση της ειρήνης.

στ. Η διασφάλιση της ειρήνης προϋποθέτει την τή¬ρηση και εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου από όλες τις χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα τις ισχυρές.

ζ. Υποστηρίζει πως για να διατηρηθεί ο λαός μας εθνικά , πρέπει να εκδιωχτούν όλοι οι μετανάστες από τη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου