30.7.09

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΡΧΑΙΩΝ

-->
Α
γγέλλω
γγέλλομαι
γγελλον
γγελλόμην
γγελ
γγελομαι, γγελθήσομαι
γγειλα
γγειλάμην, γγέλθην
γγελκα
γγελμαι
γγέλκειν
γγέλμην


γορεύω
γορεύομαι
γόρευον
γορευόμην
γορεύσω, ρ
γορεύσομαι, ηθήσομαι
γόρευσα, επον
ρρήθην
γόρευκα, ερηκα
ερημαι
γορεύκειν, ερήκειν
ερήμην


γω
γομαι
γον
γόμην
ξω
ξομαι, χθήσομαι
ξα, γαγον
γαγόμην, χθην
χα, γήοχα
γμαι
χειν, γηόχειν
γμην


αν (έω-)
ανομαι
νουν
νούμην
ανέσομαι,[ανέσω(σπν)]
ανεθήσομαι
νεσα
νέθην
νεκα
νημαι
νέκειν
νήμην


αρ (έω-)
λίσκομαι
ρουν
λισκόμην
αρήσω
λώσομαι
ελον
άλων
ρηκα
άλωκα
ρήκειν
αλώκειν


αρομαι
αρω
ρούμην
ρον
αρήσομαι, αρεθήσομαι
ρ
ελόμην, ρέθην
ρα
ρημαι
ρκα
ρήμην
ρκειν


αρομαι
ασθάνομαι
ρόμην
σθανόμην
ρουμαι, ρθήσομαι
ασθήσομαι
ράμην, ρθην
σθόμην
ρμαι
σθημαι
ρμην
σθήμην


ασχύνω
ασχύνομαι
σχυνον
σχυνόμην
ασχυν
ασχυνομαι, ασχυνθήσομαι
σχυνα
σχύνθην
(σχυγκα)
σχυμμαι
(σχύγκειν)
σχύμμην


ατ (έω-)
ατομαι
τουν
τούμην
ατήσω
ατήσομαι
τησα
τησάμην, τήθην
τηκα
τημαι
τήκειν
τήμην


ατιάομαι - μαι
κούω
τιώμην
κουον
ατιάσομαι
κούσομαι
τιασάμην, τιάθην
κουσα
τίαμαι
κήκοα
τιάμην.
κηκόειν, κηκόειν


κούομαι
λλάττω(-σσω)
κουόμην
λλαττον(-σσω)
κουσθήσομαι
λλάξω
κουσάμην, κούσθην
λλαξα
κουσμαι
λλαχα
κούσμην
λλάχειν


λλάττομαι
μαρτάνω
λλαττόμην
μάρτανον
λλάξομαι, λλαχθήσομαι, λλαγήσομαι
μαρτήσομαι
λλάχθην, λλάγην
μαρτον
λλαγμαι
μάρτηκα
λλάγμην
μαρτήκειν


μαρτάνεται (απρόσωπο)
ξι (όω-)
μαρτανέτο
ξίουν
-
ξιώσω
μαρτήθη
ξίωσα
μάρτηται
ξίωκα
μάρτητο
ξιώκειν


ξιομαι
ρχω
ξιούμην
ρχον
ξιώσομαι
ρξω
ξιωσάμην
ρξα
-
(ρχα)
-
(ρχειν)


ρχομαι

ρχόμην

ρξομαι, ρχθήσομαι

ρξάμην ρχθην

ργμαι

ργμην.

Β
βαίνω
βαίνομαι
βαινον
-
βήσομαι
[βαθήσομαι]
βην
βάθην
βέβηκα
βέβαμαι
βεβήκειν
βεβάμην


βάλλω
βάλλομαι
βαλλον
βαλλόμην
βαλ
βαλομαι, βληθήσομαι
βαλον
βαλόμην, βλήθην
βέβληκα
βέβλημαι
βεβλήκειν
βεβλήμην


βλάπτω
βλάπτομαι
βλαπτον
βλαπτόμην
βλάψω
βλάψομαι, βλαβήσομαι
βλαψα
βλάφθην, βλάβην
βέβλαφα
βέβλαμμαι
βεβλάφειν
βεβλάμην


βοηθ (έω-)
βουλεύω
βοήθουν
βούλευον
βοηθήσω
βουλεύσω
βοήθησα
βούλευσα
βεβοήθηκα
βεβούλευκα
βεβοηθήκειν
βεβουλεύκειν


βούλομαι

βουλόμην

βουλήσομαι, βουληθήσομαι
βουλήθην

βεβούλημαι

βεβουλήμην

Γ
γίγνομαι
γιγνώσκω
γιγνόμην
γίγνωσκον
γενήσομαι,
γνώσομαι
γενόμην, γενήθην
γνων
γέγονα, γεγένημαι
γνωκα
γεγόνειν, γεγενήμην
γνώκειν


γιγνώσκομαι
γράφω
γιγνωσκόμην
γραφον
γνωσθήσομαι
γράψω
γνώσθην
γραψα
γνωσμαι
γέγραφα
γνώσμην
γεγράφειν


γράφομαι
δέδοικα ή δέδια
γραφόμην
δεδοίκειν ή δεδίειν
γράψομαι
δείσομαι
γραψάμην
δεισα
γέγραμμαι

γεγράμμην
-
Δ
δείκνυμι και δεικνύω
δείκνυμαι
δείκνυν και δείκνυον
δεικνύμην
δείξω
δείξομαι, δειχθήσομαι
δειξα
δειξάμην, δείχθην
δέδειχα
δέδειγμαι
δεδείχειν
δεδείγμην


δέχομαι
δε – δέω
δεχόμην
δει – δεον
δέξομαι, δεχθήσομαι
δεήσει – δεήσω
δεξάμην, δέχθην
δέησε – δέησα
δέδεγμαι
δεδέηκε – δεδέηκα
δεδέγμην
δεδεήκει – δεδεήκειν


δέομαι
δηλ (όω-)
δεόμην
δήλουν
δεήσομαι
δηλώσω
δεήθην
δήλωσα
δεδέημαι
δεδήλωκα
εδεδεήμην
δεδηλώκειν


δίδωμι
δίδομαι
δίδουν
διδόμην
δώσω
δοθήσομαι
δωκα
δόθην, δόμην
δέδωκα
δέδομαι
δεδώκειν
δεδόμην


δρ (άω-)
δρμαι
δρων
δρώμην
δράσω

δρασα
δράσθην
δέδρακα
δέδραμαι
δεδράκειν
δεδράμην


δύναμαι

δυνάμην, δυνάμην

δυνηθήσομαι

δυνησάμην, δυνήθην,

δυνήθην, δυνάσθην

δεδύνημαι

δεδυνήμην

Ε
ἐῶ (άω-)
ἐῶμαι
εων
εώμην
άσω
άσομαι
εασα
εάθην
εακα
εαμαι
εάκειν
εάμην


θέλω, θέλω
εμί
θελον
ν,
θελήσω, θελήσω
σομαι
θέλησα
γενόμην
θέληκα
γέγονα
θελήκειν
γεγόνειν


εμι(ρχομαι
λαύνω
α, ειν
λαυνον
εμι
λ
λθον
λασα
λήλυθα
λήλακα
ληλύθειν
ληλάκειν


λαύνομαι
ννο (έω- )
λαυνόμην
νενόουν
λάσομαι & λαθήσομαι
ννοήσω
λασάμην, λάθην
νενόησα
λήλαμαι
ννενόηκα
ληλάμην
νενενοήκειν


πίσταμαι
πιχειρ(έω-)
πιστάμην
πεχείρουν
πιστήσομαι
πιχειρήσω -
πιστήθην
πεχείρησα

πικεχείρηκα

πεκεχειρήκειν


ρωτ (άω-)
ρωτμαι
ρώτων
ρωτώμην
ρωτήσω
ρήσομαι, ρωτηθήσομαι
ρώτησα, ρόμην
ρωτήθην
ρώτηκα
ρώτημαι
ρωτήκειν
ρωτήμην


ερίσκω
ερίσκομαι
ε)ρισκον
ε)ρισκόμην,
ερήσω
ερήσομαι,ερεθήσομαι
ε)ρον
ε)ρόμην, ερέθην
ε)ρηκα
ε)ρημαι,
ε)ρήκειν
ε)ρήμην,


χω
χομαι
εχον
εχόμην
ξω, σχήσω
ξομαι,σχήσομαι
σχον
σχόμην
σχηκα
σχημαι
σχήκειν
σχήμην
Ζ
ζητ(έω-)
ζητομαι
ζήτουν
ζητούμην
ζητήσω
ζητηθήσομαι
ζήτησα
ζητήθην
ζήτηκα
ζήτημαι
ζητήκειν
ζητήμην


ζήω- (ΠΡ: μόνο β΄, γ΄ εν.: ζ - ζήτω)
ζων

ζήσω, βιώσομαι, ζήσομαι
Υποτ: βι,βις,βι
βίων
Ευκτ:βιην,βιης,βιη
βεβίωκα, ζηκα
Προστ: -
βεβιώκειν.
Απαρ:βιναι

Μτχ:βιούς - ιοσα - βιόν.
Η
γομαι(έομαι-ομαι)
ττμαι, σσμαι (άομαι, μαι)
γούμην
ττώμην, σσώμην
γήσομαι
ττήσομαι, σσήσομαι, ττηθήσομαι
γησάμην, γήθην
ττήθην, σσήθην
γημαι
ττημαι, σσημαι
γήμην
ττήμην, σσήμην
Θ
θνσκω

θνσκον

θανομαι
“τέθνηκα” (επιπλέον τύποι σε Πρκ. & Υπερ.)
θανον
Πρκ: τέθναμεν,τέθνατε,τεθνσι(ν)
τέθνηκα*
Υπερ: γ΄πληθ.: τέθνασαν
τεθνήκειν
Απρμφ: τεθνάναι

Μτχ: τεθνεώς, τεθνεσα, τεθνεός (και τεθνέως)


θύω
θύομαι
θυον
θυόμην
θύσω
θύσομαι, τυθήσομαι
θυσα
θυσάμην, τύθην
τέθυκα
τέθυμαι
τεθύκειν
τεθύμην
Ι
ημι
εμαι
ην
έμην
σω
σομαι, θήσομαι
κα
κάμην, εμην, εθην
εκα
εμαι
εκειν
εμην


φικνομαι(έομαι-ομαι)
στημι
φικνούμην
στην
φίξομαι
στήσω
φικόμην
στησα
φγμαι
-
φίγμην
-


σταμαι

στάμην

στήσομαι, σταθήσομαι

στησάμην, στην, στάθην
στηκα

εστήκειν

Κ
καλ (έω-)
καλομαι,(καλέσομαι)
κάλουν
καλούμην
καλ, καλέσω
κληθήσομαι
κάλεσα
καλεσάμην, κλήθην
κέκληκα
κέκλημαι
κεκλήκειν
κεκλήμην


κατηγορ (έω- )
κατηγορομαι
κατηγόρουν
κατηγορούμην
κατηγορήσω, κατερ
κατηγορηθήσομαι
κατηγόρησα, κατεπον
κατηγορήθην
κατηγόρηκα, κατείρηκα
κατηγόρημαι
κατηγορήκειν, κατειρήκειν
κατηγορήμην


κελεύω
κελεύομαι
κέλευον
κελευόμην
κελεύσω
κελεύσομαι (-σθήσομαι)
κέλευσα
κελευσάμην (κελεύσθην)
κεκέλευκα
κεκέλευσμαι
κεκελεύκειν
κεκελεύσμην


κομίζω
κομίζομαι
κόμιζον
κομιζόμην
κομι
κομιομαι, κομισθήσομαι
κόμισα
κομισάμην, κομίσθην
κεκόμικα
κεκόμισμαι
κεκομίκειν
κεκομίσμην


κόπτω
κόπτομαι
κοπτον
κοπτόμην
κόψω
κόψομαι, κοπήσομαι
κοψα
κοψάμην, κόπην
κέκοφα
κέκομμαι
κεκόφειν
κεκόμμην


κρίνω
κρίνομαι
κρινον
κρινόμην
κριν
κρινομαι, κριθήσομαι
κρινα
κρινάμην, κρίθην
κέκρικα
κέκριμαι
κεκρίκειν
κεκρίμην


κτάομαι- μαι
ποκτείνω, ποκτίννυμι
κτώμην
πέκτεινον, πεκτίννυν
κτήσομαι, κτηθήσομαι
ποκτεν
κτησάμην, κτήθην
πέκτεινα, πέκτανον
κέκτημαι
πέκτονα
κεκτήμην
πεκτόνειν
Λ
λαγχάνω
λαμβάνω
λάγχανον
λάμβανον
λήξομαι
λήψομαι
λαχον
λαβον
εληχα
εληφα
ελήχειν
ελήφειν


λαμβάνομαι
λανθάνω
λαμβανόμην
λάνθανον
ληφθήσομαι
λήσω
λαβόμην
λαθον
ελημμαι
λέληθα
ελήμμην
λελήθειν


πιλανθάνομαι
λέγω
πελανθανόμην
λεγον
πιλήσομαι, πιλησθήσομαι
λέξω, ρ
πελαθόμην
λεξα, επον
πιλέλησμαι
ερηκα
πελελήσμην
ερήκειν


λέγομαι
λείπω
λεγόμην
λειπον
ηθήσομαι, λεχθήσομαι
λείψω
ρρήθην, λέχθην
λιπον
ερημαι
λελοιπα
ερήμην
λελοίπεν
λείπομαι

λειπόμην

λείψομαι, λειφθήσομαι

λιπόμην, λείφθην

λέλειμμαι

λελείμμην

Μ
μανθάνω
μείγνυμι, μειγνύω, μίγνυμι, μίσγω
μάνθανον
μείγνυν, μείγνυον, μισγον
μαθήσομαι
μείξω
μαθον
μειξα
μεμάθηκα
μέμειχα
μεμαθήκειν
μεμείχειν


μείγνυμαι, μίσγομαι
μένω
μειγνύμην
μενον
μείξομαι, μειχθήσομαι, μιγήσομαι
μεν
μειξάμην, μείχθην, μίγην
μεινα
μέμειγμαι
μεμένηκα
μεμείγμην
μεμενήκειν--


μιμνήσκω
μιμνήσκομαι
μίμνησκον
μιμνησκόμην
μνήσω
μνήσομαι, μνηθήσομαι
μνησα
μνησάμην, μνήσθην
--
μέμνημαι*

μεμνήμην
Ν
νέμω
νέμομαι
νεμον
νεμόμην
νεμ
νεμομαι, νεμηθήσομαι
νειμα
νειμάμην, νεμήθην
νενέμηκα
νενέμημαι
νενεμήκειν
νενεμήμην


νικ (άω-)
νο (έω-)
νίκων
νόουν
νικήσω
νοήσω
νίκησα
νόησα
νενίκηκα
νενόηκα
νενικήκειν
νενοήκειν


νοομαι
νομίζω
νοούμην
νόμιζον
νοήσομαι, νοηθήσομαι
νομι
νοησάμην, νοήθην
νόμισα
νενόημαι
νενόμικα
νενοήμην
νενομίκειν


νομίζομαι

νομιζόμην

νομιομαι,νομισθήσομαι

νομίσθην

νενόμισμαι

νενομίσμην

Ο
οδα
οκ (έω-)
δειν, δη
κουν
εδήσω, εσομαι
οκήσω
γνων
κησα
γνωκα
κηκα
γνώκειν
κήκειν


οκομαι
οομαι, ομαι
κούμην
όμην, μην
οκήσομαι
οήσομαι, οηθήσομαι
κησάμην, κήθην
ήθην
κημαι
νενόμικα
κήμην
νενομίκειν


πόλλυμι, πολλύω
πόλλυμαι
πώλλυν, πώλλυον
πωλλύμην
πολ
πολομαι
πώλεσα
πωλόμην
πολώλεκα
πόλωλα
πωλωλέκειν
πωλώλειν


μνυμι, μνύω
μνυμαι
μνυν, μνυον
μνύμην
μομαι
μοσθήσομαι
μοσα
μοσάμην, μόσθην,
μώμοκα
μώμοσμαι
μωμόκειν
μωμόσμην


μολογ (έω- )
μολογομαι
μολόγουν
μολογούμην
μολογήσω
μολογήσομαι
μολόγησα
μολογησάμην, μολογήθην
μολόγηκα
μολόγημαι
μολογήκειν
μολογήμην


ρ (άω-)
ρμαι
ώρων
ωρώμην
ψομαι
φθήσομαι
εδον
ψάμην, εδόμην,
όρακα,& πωπα
όραμαι,
ωράκειν,πώπειν
ωράμην.
Π
πάσχω
παύω
πασχον
παυον
πείσομαι
παύσω
παθον
παυσα
πέπονθα
πέπαυκα
πεπόνθειν
πεπαύκειν


παύομαι
πείθω
παυόμην
πειθον
παύσομαι, παυθήσομαι
πείσω
παυσάμην, παύθην
πεισα, πιθον
πέπαυμαι
πέπεικα
πεπαύμην
πεπείκειν


πείθομαι
πειρ (άω-)
πειθόμην
πείρων
πείσομαι, πεισθήσομαι
πειράσω
πιθόμην, πείσθην
πείρασα
πέπεισμαι, πέποιθα
πεπείρακα
πεπείσμην, πεποίθειν
πεπειράκειν


πειρμαι
πέμπω
πειρωμην
πεμπον
πειράσομαι, πειραθήσομαι
πέμψω
πειρασάμην, πειράθην
πεμψα
πεπείραμαι
πέπομφα
πεπειράμην
πεπόμφειν


πέμπομαι
πίνω
πεμπόμην
πινον
πέμψομαι, πεμφθήσομαι
πίομαι,
πεμψάμην, πέμφθην
πιον
πέπεμμαι
πέπωκα
πεπέμμην
πεπώκειν


πίνομαι
πίπτω
πινόμην
πιπτον
πιομαι, ποθήσομαι
πεσομαι
πόθην
πεσον
πέπομαι
πέπτωκα
πεπόμην.
πεπτώκειν


πλέω
πλέομαι
πλεον
πλεόμην
πλεύσομαι, πλευσομαι
πλευσθήσομαι
πλευσα
πλεύσθην
πέπλευκα
πέπλευσμαι
πεπλεύκειν
πεπλεύσμην


πλήττω, πλήσσω
πλήττομαι, πλήσσομαι
πληττον, πλησσον
πληττόμην,(-σσόμην)
πλήξω
πλήξομαι, πληγήσομαι
πληξα
πληξάμην, πλήγην
πέπληγα
πέπληγμαι
πεπλήγειν
πεπλήγμην


πνέω
πνέομαι
πνεον
πνεόμην
πνεύσω
πνεύσομαι,
πνευσα
πνεύσθην
πέπνευκα
πέπνευσμαι
πεπνεύκειν
πεπνεύσμην


ποι (έω-)
πράττω, πράσσω
ποίουν
πραττον, πρασσον
ποιήσω
πράξω
ποίησα
πραξα
πεποίηκα
πέπραχα, πέπραγα
πεποιήκειν
πεπράχειν, πεπράγειν


πράττομαι
πυνθάνομαι
πραττόμην
πυνθανόμην
πράξομαι, πραχθήσομαι
πεύσομαι, πευσομαι
πραξάμην, πράχθην
πυθόμην
πέπραγμαι
πέπυσμαι
πεπράγμην
πεπύσμην
Ρ
ίπτω, ιπτ (έω- )

ρριπτον, ρρίπτουν

ίψω

ρριψα

ρριφα

ρρίφειν

Σ
σκεδάννυμι, σκεδαννύω
σκεδάννυμαι
σκεδάννυν, σκεδάννυον
σκεδαννύμην
σκεδ (άω-)
σκεδασθήσομαι
σκέδασα
σκεδασάμην, σκεδάσθην
-
-
-
-


σκευάζω
σκευάζομαι
σκεύαζον
σκευαζόμην
σκευάσω
σκευασθήσομαι
σκεύασα
σκευασάμην, σκευάσθην
σκεύακα
σκεύασμαι
σκευάκειν
σκευάσμην


σκοπ (έω-), σκοπομαι
στέλλω
σκόπουν, σκοπούμην
στελλον
σκέψομαι
στελ
σκεψάμην
στειλα
σκεμμαι
σταλκα
σκέμμην
στάλκειν


στέλλομαι
στρατεύω
στελλόμην
στράτευον
στελομαι, σταλήσομαι
στρατεύσω
στειλάμην, στάλθην
στράτευσα
σταλμαι
στράτευκα
στάλμην
στρατεύκειν


στρατεύομαι
στρέφω
στρατευόμην
στρεφον
στρατεύσομαι
στρέψω
στρατευσάμην,
στρεψα
στράτευμαι
στροφα
στρατεύμην
στρόφειν


στρέφομαι
συλλέγω
στρεφόμην
συνέλεγον
στρέψομαι, στραφήσομαι
συλλέξω
στρεψάμην, στρέφθην &στράφην
συνέλεξα
στραμμαι
συνείλοχα
στράμμην
συνειλόχειν


συλλέγομαι
σφάλλω
συνελεγόμην
σφαλλον
συλλέξομαι, συλεχθήσομαι & συλεγήσομαι
σφαλ
συνελεξάμην, συνελέχθην & συνελέγην
σφηλα
συνείλεγμαι συλλέλεγμαι
σφαλκα
συνειλέγμην, συνελελέγμην
σφάλκειν


σφάλλομαι
σζω
σφαλλόμην
σζον
σφαλομαι,
σώσω
σφάλην
σωσα
σφαλμαι
σέσωκα
σφάλμην
σεσώκειν


σζομαι
τάττω, τάσσω
σζόμην
ταττον, τασσον
σώσομαι, σωθήσομαι
τάξω
σωσάμην, σώθην
ταξα
σέσωμαι, σέσωσμαι
τέταχα
σεσώμην, σεσώσμην
τετάχειν
Τ
τάττομαι, τάσσομαι
τελευτ (άω-)
ταττόμην, τασσόμην
τελεύτων
τάξομαι, ταχθήσομαι,
τελευτήσω
ταξάμην, τάχθην,
τελεύτησα
τέταγμαι
τετελεύτηκα
τετάγμην
τετελευτήκειν


τελευτμαι
τέμνω
τελευτώμην
τεμνον
τελευτήσομαι
τεμ
τελευτήθην
τεμον(αορ.β΄)
τετελεύτημαι
τέτμηκα
τετελευτήμην
τετμήκειν


τέμνομαι
τίθημι
τεμνόμην
τίθην
τεμομαι, τμηθήσομαι
θήσω
τεμόμην, ετμήθην
θηκα
τέτμημαι
τέθηκα(-θει-)
τετμήμην
τεθήκειν(-θει-)


τίθεμαι
τιμ (άω- )
τιθέμην
τίμων
θήσομαι, τεθήσομαι
τιμήσω
τέθην, θέμην
τίμησα
τέθημαι, τέθειμαι,&κεμαι
τετίμηκα
τεθήμην,&τεθείμην, κείμην.
τετιμήκειν


τρέπω
τρέπομαι
τρεπον
τρεπόμην
τρέψω
τρέψομαι, τρεφθήσομαι, τραπήσομαι
τρεψα, τραπον
τρεψάμην, τραπόμην, τρέφθην
τέτραφα
τέτραμμαι
τετράφειν
τετράμμην


τρέφω
τρέφομαι
τρεφον
τρεφόμην
θρέψω
θρέψομαι, τραφήσομαι
θρεψα
θρεψάμην, θρέφθην,& τράφην
τέτροφα
τέθραμμαι
τετρόφειν
τεθράμμην


τυγχάνω
τυγχάνομαι
τύγχανον
τυγχανόμην
τεύξομαι, τευξομαι

τυχον
τευξάμην, & τεύχθην
τετύχηκα, τέτευχα
τέτευγμαι
τετυχήκειν, τετεύχειν
τετεύγμην
Φ
φαίνω
φαίνομαι
φαινον
φαινόμην
φαν
φανομαι, φανήσομαι& νεχθήσομαι
φηνα
φηνάμην, φάνην, φάνθην
πέφαγκα
πέφασμαι, πέφηνα
πεφάγκειν
πεφάσμην, πεφηνειν


φέρω
φέρομαι
φερον
φερόμην
οσω
οσομαι, οσθήσομαι,
νεγκον,
νεγκάμην, νεγκόμην,& νέχθην
νήνοχα
νήνεγμαι
νηνόχειν
νηνέγμην


φεύγω
φημί
φευγον
φην, φασκον
φεύξομαι, φευξομαι
φήσω
φυγον (αορ.β΄)
φησα, φην, επον
πέφευγα
ερηκα
πεφεύγειν
ερήκειν


φθάνω
φθείρω
φθανον
φθειρον
φθήσομαι, [φθάσω]
φθερ
φθασα, φθην
φθειρα
φθακα
φθαρκα
φθάκειν
φθάρκειν


φθείρομαι
φροντίζω
φθειρόμην
φρόντιζον
φθερομαι, φθαρήσομαι
φροντι
φθάρην
φρόντισα
φθαρμαι, φθορα
πεφρόντικα
φθάρμην, φθόρειν
πεφροντίκειν


φροντίζομαι
φυλάττ(σσ)ω,
φροντιζόμην
φυλαττ(σσ)ον,
φροντιομαι
φυλάξω
-
φύλαξα
πεφρόντισμαι
πεφύλαχα
πεφροντίσμην
πεφυλάχειν


φυλάττ(σσ)ομαι,
φύομαι
φυλαττ(σσ)όμην,
φυόμην
φυλάξομαι, φυλαχθήσομαι
φύσομαι,
φυλαξάμην, φυλάχθην
φυν, φύην
πεφύλαγμαι
πέφυκα
πεφυλάγμην
πεφύκειν
Χ
φύω
χρμαι(ήομαι - μαι)
φυον
χρώμην
φύσω
χρήσομαι
φυσα
χρησάμην, χρήσθην
-
κέχρημαι
-
κεχρήμην


χωρ (έω- )
συγχωρούμαι
χώρουν
συνεχωρούμην
χωρήσομαι [χωρήσω]
συγχωρηθήσομαι
χώρησα
συνεχωρήθην
κεχώρηκα
συγκεχώρημαι
κεχωρήκειν
συνεκεχωρήμην
Ψ
ψεύδω
ψεύδομαι
ψευδον
ψευδόμην
ψεύσω
ψεύσομαι,&ψευθήσομαι
ψευσα
ψευσάμην,& ψεύσθην
-
ψευσμαι
-
ψεύσμην


πιψηφίζω
ψηφίζομαι
πεψήφιζον
ψηφιζόμην
πιψηφιω
ψηφιομαι, ψηφισθήσομαι
πεψήφισα
ψηφισάμην, ψηφίσθην
πεψήφικα
ψήφισμαι
πεψηφίκειν
ψηφίσμην
Ω
φελ (έω-)
φελουμαι
φέλουν
φελούμην
φελήσω
φελήσομαι,& φεληθήσομαι
φέλησα
φελήθην
φέληκα
φέλημαι
φελήκειν
φελήμην3 σχόλια:

 1. Ψάχνεις τους αρχικούς; Υπάρχει το θύω στον κατάλογο. Προς διευκόλυνση σου:
  θύω θύομαι
  ἔθυον ἐθυόμην
  θύσω θύσομαι, τυθήσομαι
  ἔθυσα ἐθυσάμην, ἐτύθην
  τέθυκα τέθυμαι
  ἐτεθύκειν ἐτεθύμην

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος24/9/15, 3:09 μ.μ.

  Παιδέυομαι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή