8.7.09

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΑ 36 - 40

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΕΙΜΕΝΑ 36 - 40

• (ΧΧΧVII) Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur. Bellorum enim civilium exitus tales sunt semper, ut non solum ea fiant, quae velit victor, sed etiam ut victor obsequatur iis, quorum auxilio victoria parta sit.
• (XXXVIII) Caecilia, uxor Metelli, dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis, ipsa fecit omen. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur.
• (XL) Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae: “Licet mihi ostendas agmina militum, quibus curiam circumsedisti; licet mortem miniteris, numquam tamen ego hostem iudicabo Marium. Etsi senex et corpore infirmo sum, semper tamen meminero urbem Romam et Italiam a Mario conservatam esse”.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Να μεταφραστούν τα παραπάνω κείμενα. 45μ.

Β. 1. Να γραφεί ό,τι ζητείται: 9μ.
bellis: αιτιατική δυο αριθμών.
auxilio: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
nocte: αφαιρετική δυο αριθμών.
congruens: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού αριθμού.
agmina: δοτική δυο αριθμών.
senex: γενική δυο αριθμών.

2. misera, infirmo, ferociores: να αντικατασταθούν οι τύποι στους άλλους βαθμούς. Να γραφούν επίσης τα επιρρήματα των επιθέτων και στους τρεις βαθμούς.
6μ.

3. nihil, quodam, ei : να γίνουν ο τύποι πλήρη γραμματική αναγνώριση και να κλιθούν στους δυο αριθμούς, στο ίδιο γένος.
6μ.
4. reddit: ίδιο πρόσωπο στον παρακείμενο και συντελεσμένο μέλλοντα, στην άλλη φωνή.
velit: κλίση υποτακτικής παρατατικού και μέλλοντα, ίδια φωνή.
cogantur: απαρέμφατο μέλλοντα και παρακειμένου, ίδια φωνή (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο).
obsequatur: να αντικατασταθεί χρονικά το α΄ πληθυντικό πρόσωπο του ρήματος, ίδια φωνή.
congruens: ίδιος τύπος, στους άλλους χρόνους του ρήματος.
circumsedisti: β΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής σε όλους τους χρόνους, και στις δυο φωνές.
conservatam esse: να κλιθεί η υποτακτική ενεστώτα και στις δυο φωνές.
ostendas: να γραφούν οι ονοματικοί τύποι του ρήματος.
12μ.

5. persedebat, instaret : να αντικατασταθούν οι τύποι χρονικά και να γραφεί η προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα στην ίδια φωνή που βρίσκονται.
7μ.
Γ. 1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω προτάσεις των κειμένων (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση):
• etiamsi natura tales non sint
• dum aliqua vox congruens proposito audiretur
• licet mortem miniteris
6μ.
2. Να μετατραπούν οι παρακάτω προτάσεις στην αντίθετη σύνταξη, από αυτήν στην οποία βρίσκονται.
• licet mortem miniteris
• Caecilia, ipsa fecit omen
4μ.
3. Να μεταφερθεί η παρακάτω ημιπερίοδος σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση τη φράση Aliqui dixerunt.
• ea victores ferociores impotentioresque reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur.
5μ.


Καλή επιτυχία.

1 σχόλιο: