9.7.09

ΑΡΧΑΙΑ
ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΚΛΙΣΕΙΣ

1. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:


τοὺς (ὁ νεανίας)
τὰς (ἡ αἰχμή)
ὦ (ὁ δεσπότης)
τῆς (ἡ ἄμυνα)

τῷ (ὁ υἱός)
αἱ (ἡ ψῆφος)
τοῖς (ὁ στρατηγός)
τὸν (ὁ καρπός)
τῶν (ὁ ἵππος)
τὰς (ἡ ὁδός)


2. Να συμπληρωθεί ο σωστό τύπος των ουσιαστικών:

- Σωκράτης χρῆται τῷ __________ (τὸ παράδειγμα).
- Σὺ εἶ __________ καὶ ἡμεῖς οὐ τιμῶμεν τοὺς __________ (ὁ κόλαξ).
- Οὗτοι ἔπιπτον εἰς τὰς __________ (ἡ φλόξ).
- Οἱ __________ ἐμάνθανον τὰ __________ (ὁ παῖς, τὸ μάθημα).
- Οἱ Αἰγύπτιοι εἰσέπλευσαν σὺν τοῖς ποδήρεσιν __________ (ἡ ἀσπίς).
- Ἐνταῦθά εἰσι __________ καρποφόροι (ὁ φοῖνιξ).
- Προσεκαλέσαντο τὴν __________ πρὸς ἄρχοντα (ἡ γυνή).
- Ὁ λέων τοῖς __________ δάκνει (ὁ ὀδούς).
- Οἱ __________ μάχονται τοῖς __________ (ὁ δράκων, ὁ λέων).
- Ἡ τῆς ἑορτῆς φαιδρότης τῇ __________ διαλύεται (ἡ ἔρις).
- Ἡ Ἥρα τῇ __________ τῶν ἄλλων θεῶν διαφέρει (ἡ σεμνότης).
- Ὦ ἀρπακτικέ, __________ διατὶ κατατρώγεις τὸ ἧπαρ τοῦ Προμηθέως (ὁ γύψ);
- Ἐν τῇ Ξέρξου στρατιᾷ Πέρσαι καὶ __________ καὶ __________ εἰσιν (ὁ Ἄραψ -ὁ Αἰθίοψ).
- Ἐν ταῖς __________ αἷμα ῥέει (ἡ φλέψ).
- Περὶ τὰ στέρνα οἱ στρατιῶται τοὺς __________ ἔχουσιν (ὁ θώραξ).
- Ὁ ἀετὸς ἰσχυροὺς __________ ἔχει (ὁ ὄνυξ).
- Ὁ διδάσκαλος χρῆται τῷ __________ ἵνα __________ γράφει (ὁ πίναξ - τὸ γράμμα).
- Θαυμάζω σε διὰ τὴν __________ τοῦ χαρακτῆρος (ἡ πραότης).
- Τούτου τοῦ __________ ἡ μήτηρ Εὔκλεια λέγεται (ὁ παῖς).
- Ὁ κόραξ καὶ ὁ γύψ __________ εἰσιν (ὁ ὄρνις).

2 σχόλια:

  1. Συγγνώμη, αλλά οι λύσεις;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Πακευό καλησπέρα.
    Αν δεις και στις άλλες ασκήσεις που αναρτώ δε παραθέτω τις λύσεις, καθώς είναι αρκετά χρονοβόρα διαδικασία. Εξάλλου με βάση τη γραμματική μπορείς εύκολα να ελέγξεις τις απαντήσεις σου. Ωστόσο, αν δεν είσαι σίγουρος/η μπορω να τις αναρτήσω.
    Για οποιαδήποτε άλλη βοήθεια χρειαστείς ενημέρωσε με.

    ΑπάντησηΔιαγραφή