4.1.11

Κυριακή 24.01.10
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Δημοσθένους, «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» §1-2
«Οἶμαι δεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, περὶ τηλικούτων βουλευομένους διδόναι παρρησίαν ἑκάστῳ τῶν συμβουλευόντων. ἐγὼ δ’ οὐδεπώποθ’ ἡγησάμην χαλεπὸν τὸ διδάξαι τὰ βέλτισθ’ ὑμᾶς (ὡς γὰρ εἰπεῖν ἁπλῶς, ἅπαντες ὑπάρχειν ἐγνωκότες μοι δοκεῖτε), ἀλλὰ τὸ πεῖσαι πράττειν ταῦτα ἐπειδὰν γάρ τι δόξῃ καὶ ψηφισθῇ, τότ’ ἴσον τοῦ πραχθῆναι ἀπέχει ὅσονπερ πρὶν δόξαι. ἔστι μὲν οὖν ἕν ὧν ἐγώ νομίζω χάριν ὑμᾶς τοῖς θεοῖς ὀφείλειν, τὸ τοὺς διὰ τὴν αὑτῶν ὕβριν ὑμῖν πολεμήσαντας οὐ πάλαι νῦν ἐν ὑμῖν μόνοις τῆς αὑτῶν σωτηρίας ἔχειν τὰς ἐλπίδας. ἄξιον δ’ ἡσθῆναι τῷ παρόντι καιρῷ συμβήσεται γὰρ ὑμῖν, ἐὰν ἅ χρὴ βουλεύσησθ’ ὑπὲρ αὐτοῦ, τὰς παρὰ τῶν διαβαλλόντων τὴν πόλιν ἡμῶν βλασφημίας ἔργῳ μετὰ δόξης καλῆς ἀπολύσασθαι.»
Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ανδοκίδης, Kατά Αλκιβιάδoυ
"Οὐκ ἐν τῷ παρόντι μόνον γιγνώσκω τῶν πολιτικῶν πραγμάτων ὡς σφαλερόν ἐστίν ἅπτεσθαι, ἀλλά καί πρότερον χαλεπόν ἡγούμην, πρίν τῶν κοινῶν ἐπιμελεῖσθαι τινός. Πολίτου δέ ἀγαθοῦ νομίζω προκινδυνεύειν ἐθέλειν τοῦ πλήθους καί μή καταδείσαντα τάς ἔχθρας τάς ἰδίας ὑπέρ τῶν δημοσίων ἔχειν ἡσυχίαν· διά μέν γάρ τούς τῶν ἰδίων ἐπιμελουμένους οὐδέν αἱ πόλεις μείζους καθίστανται, διά δέ τούς τῶν κοινῶν μεγάλαι καί ἐλεύθεραι γίγνονται. Ὧν εἶς ἐγώ βουληθείς ἐξετάζεσθαι μεγίστοις περιπέπτωκα κινδύνοις, προθύμων μέν καί ἀγαθῶν ἀνδρῶν ὑμῶν τυγχάνων, δι' ὅπερ σῴζομαι, πλείστοις δέ καί δεινοτάτοις ἐχθροῖς χρώμενος, ὑφ' ὧν διαβάλλομαι"
σφαλερόν ἐστιν = είναι επικίνδυνο, οδηγεί σε λάθος
προκινδυνεύω τοῦ πλήθους = αγωνίζομαι για το λαό
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Από το διδαγμένο κείμενο που σας δίδεται να μεταφράσετε το απόσπασμα «ἐπειδάν… σωτηρίας».
Μονάδες 20
Α1. Οι §1-2 αποτελούν το προοίμιο του λόγου του Δημοσθένη. Ποιοι είναι οι στόχοι του προοιμίου ενός ρητορικού λόγου γενικά; Υπηρετούνται αυτοί οι στόχοι μέσα στο συγκεκριμένο προοίμιο;
Μονάδες 10
Α2. Να προσδιορίσετε στη συγκεκριμένη ενότητα (§1-2) πώς ο Δημοσθένης σκιαγραφεί το ήθος των ακροατών (Αθηναίων) και το ήθος των Ροδίων. Μονάδες 10
Α3. Ποια ήταν η επίδραση του Γοργία του Λεοντίνου στην εξέλιξη της ρητορικής τέχνης; Μονάδες 10
Α4. ὕβρις, παρρησία, καιρός, ἡγησάμην, διαβάλλω: δίπλα σε καθεμία από τις λέξεις που δίνονται να γράψετε άλλες 2 λέξεις ετυμολογικά συγγενείς. Μονάδες 10
Β. Να μεταφράσετε το αδίδακτο κείμενο. Μονάδες 10
Β1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
τῶν πολιτικῶν πραγμάτων: δοτική πληθυντικού
πολίτου ἀγαθοῦ: κλητική ενικού
τοῦ πλήθους: αιτιατική πληθυντικού
Β2. μείζους, πλείστοις, ἀγαθῶν: Να μεταφέρετε τους τύπους στους άλλους βαθμούς (σε πτώση, αριθμό και γένος που βρίσκονται)
Β3. Να γράψετε τους ζητούμενους ρηματικούς τύπους
γιγνώσκω: γ΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή
νομίζω: ο ίδιος τύπος στο μέλλοντα
ἔχειν: β΄ ενικό όλων των εγκλίσεων του αορίστου β’ στην ίδια φωνή
γίγνονται: χρονική αντικατάσταση.
Μονάδες 10
Β4. πραγμάτων, τινός, βουληθείς, ἀνδρῶν, δι' ὅπερ, ἐχθροῖς: να χαρακτηριστούν συντακτικά οι λέξεις. Μονάδες 10
Β5. ὡς σφαλερόν… ἅπτεσθαι: Nα αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της και να δηλώσετε το συντακτικό της ρόλο. Μονάδες 10
Καλή επιτυχία!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου