9.7.09

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ


ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τον αριθμό της πρότασης από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά.

Στήλη Α Στήλη Β
α. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
(ΕΑΠ, 1923)

β. Πατριαρχική Επιτροπή (1918)

γ. Ταμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (1922)

δ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) 1. Ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης.
2. Ανήγειρε ξύλινα παραπήγματα για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων.
3. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΚΤΕ.
4. Ιδρύθηκε με βάση τη Συμφωνία της Άγκυρας.
5. Είχε σκοπό να οργανώσει τον επαναπατρισμό των εκτοπισμένων.
Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Α.2.

Α.2.1. Ποια μέσα διέθεσε στην Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφυγών) η ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των προσφυγών;
Μονάδες 12

Α.2.2. Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930);
Μονάδες 10


Α.2.3. Να παρουσιάσετε τη διάσταση γηγενών και προσφύγων όπως αυτή εκφράστηκε στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή.
Μονάδες 12


Α.2.4. Να αξιολογήσετε τις προτάσεις με την ένδειξη (Σ) για τις σωστές απαντήσεις και την ένδειξη (Λ) για τις λανθασμένες.

1. Τους πρώτους μήνες του 1914 έγιναν μεταναστεύσεις μουσουλμάνων από τις βαλκανικές χώρες προς τη Μικρά Ασία.
2. Μετά τη ρωσική επανάσταση, μεγάλο μέρος των Ελλήνων της Ρωσίας διαπεραιώθηκε στην Ελλάδα.
3. Στην απογραφή του 1928 καταγράφηκαν 900.000 Έλληνες πρόσφυγες και 50.000 Αρμένιοι.
4. Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε το σύστημα της εργολαβίας ή της αυτεπιστασίας.
5. Οι εύποροι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Κοκκινιά και τη Νέα Ιωνία.
6. Η Αγροτική Τράπεζα ανέλαβε να πληρώσει στους ανταλλάξιμους την προκαταβολή για την αξία της περιουσίας τους.
7. Η άφιξη των προσφύγων ενίσχυσε τον ελληνικό χαρακτήρα της Μακεδονίας.
8. Η ελληνοτουρκική συμφωνία ήταν μια από τις αιτίες που ενισχύθηκε το κόμμα του Βενιζέλου με νέους ψηφοφόρους.
Μονάδες 8


ΘΕΜΑ Β.2.1
Αφού µελετήσετε τις παραπάνω πηγές και µε βάση την αφήγηση του σχολικού σας βιβλίου να επισηµάνετε τις µεθόδους που χρησιµοποίησαν οι Τούρκοι για τον εκτοπισµό των Ελλήνων κατά το έτος 1914.
Μονάδες 24

ΠΗΓΗ 1
Παραλλήλως προς την εγκατάστασιν των µωαµεθανών προσφύγων εις τα ελληνικά χωρία της Θράκης και των παραλίων της Μικράς Ασίας (διότι εις το εσωτερικόν της Μικράς Ασίας δεν έγιναν εγκαταστάσεις µουσουλµάνων εις ελληνικά χωρία) ετέθησαν εις ενέργειαν και πάντες οι δυνατοί τρόποι καταπιέσεως του ηµετέρου στοιχείου: εµπορικός αποκλεισµός, συλλήψεις, φυλακίσεις, κακώσεις, τραυµατισµοί, δηώσεις, τροµοκρατία της υπαίθρου χώρας. Οι µωαµεθανοί πρόσφυγες µόλις εγκαθιστάµενοι εις τας χριστιανικάς οικίας εξεδίωκον τους ηµετέρους οµογενείς και κατελάµβανον τα κτήνη, τα οικιακά σκεύη, έπιπλα, εργαλεία, και πάσαν εν γένει την περιουσίαν αυτών. Τους ηνάγκαζον να εργασθώσι δια λογαριασµόν των κακοµεταχειριζόµενοι και παντοιοτρόπως πιέζοντες αυτούς. Εις τους δυστυχείς χριστιανούς ουδέν υπελείπετο ή ν’ αναχωρήσωσι πεινώντες και εστερηµένοι των πάντων. Ούτω ήρχισεν η µετανάστευσις των κατοίκων των χωρίων των επαρχιών Ανδριανουπόλεως, Σαράντα Εκκλησιών, .ιδυµοτείχου, Βιζύης, Ηρακλείας, Αίνου, Καλλιπόλεως, Γανοχώρων, Φωκαίας, Κυδωνιών, Περγάµου, Αδραµυττίου, Βρυούλλων, Κυζίκου, Τσερµέ κ.λπ., κ.λπ. µετανάστευσις ήτις, δικαίως, µεγάλως ανησύχησε την ηµετέραν Κυβέρνησιν προβάσαν εις επανειληµµένα διαβήµατα προς περιστολήν του κακού και απειλήσασαν αντίποινα. Εν τω µεταξύ συµµορίαι ενόπλων µωαµεθανών είχον καταστήσει αδύνατον την ύπαρξιν του ηµετέρου στοιχείου εν τη υπαίθρω χώρα. Οι φόνοι, οι τραυµατισµοί, αι λεηλασίαι, των ελληνικών περιουσιών ήσαν εις την ηµερησίαν διάταξιν καθ’ όλην την Τουρκίαν, εις τας συµµορίας ελάµβανον µέρος και αξιωµατικοί τούρκοι. Ο εµπορικός αποκλεισµός εφηρµόζετο κατά τον αγριώτερον τρόπον.
Ανέκδοτη επιστολή από το Αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών
ΠΗΓΗ 2
Ο ελληνικός όµως πληθυσµός της Μικράς Ασίας ήταν ύποπτος στις τουρκικές αρχές. Αυτό φαίνεται καθαρά σε διαταγή της τουρκικής κυβερνήσεως στη διοίκηση Σµύρνης (14 Μαΐου 1914), που διοχετεύτηκε στον ευρωπαϊκό τύπο.
Στο ίδιο κείµενο, ενώ δίνονται οδηγίες βίαιης εκτοπίσεως, υπενθυµίζεται στις αρχές να προµηθευτούν από τους εκτοπισµένους πιστοποιητικά ότι εγκαταλείπουν θεληµατικά τα σπίτια τους, ώστε να µη δηµιουργηθούν αργότερα πολιτικά ζητήµατα. Φαίνεται πως για τη διεξαγωγή της επιχειρήσεως εκτοπισµού του ελληνικού πληθυσµού χρησιµοποιήθηκαν γερµανικές µέθοδοι.
Άλλωστε από τους τελευταίους µήνες του 1913 τη στρατιωτική διοίκηση της Τουρκίας είχε αναλάβει ο Γερµανός στρατηγός Λίµαν φον Σάντερς. Είναι µάλιστα ενδεικτικό πως το Μάιο του 1914 στρατιωτική αποστολή µε επικεφαλής το φον Σάντερς επιθεώρησε την περιοχή που θα έπρεπε να εκκενωθεί µέσα σε σαράντα µέρες.
Ι.Ε.Ε., τόµ. ΙΕ΄, σ. 99


ΘΕΜΑ Β.2.2
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
α. Τι προέβλεπε η ελληνοτουρκική Σύμβαση της 30ής Ιανουαρίου 1923 για την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας και Τουρκίας;
Μονάδες 8
β. Τι προέβλεπαν οι όροι της παραπάνω Σύμβασης σε ό,τι αφορά τους ανταλλάξιμους;
Μονάδες 8
γ. Πώς αντέδρασαν οι πρόσφυγες, όταν έγιναν γνωστοί οι όροι της Σύμβασης, και ποια επιχειρήματα επικαλέστηκαν;
Μονάδες 10
Πηγή Α΄
«ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Αφορώσα την ανταλλαγήν των Ελληνο-τουρκικών πληθυσμών και Πρωτόκολλον, υπογραφέντα την 30η ν Ιανουαρίου 1923. Η Κυβέρνησις της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας και η Ελληνική Κυβέρνησις συνεφώνησαν επί των ακολούθων όρων.
Άρθρον 1.
Από της 1 Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων Ελληνικού Ορθοδόξου θρησκεύματος, εγκατεστημένων επί των τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων υπηκόων Μουσουλμανικού θρησκεύματος, εγκατεστημένων επί των ελληνικών εδαφών.
Τα πρόσωπα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα εγκατασταθώσιν εκ νέου εν Τουρκία ή αντιστοίχως εν Ελλάδι, άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως ή αντιστοίχως της Ελληνικής Κυβερνήσεως».

Πηγή Β΄
«Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Εύξεινου Πόντου … θεωρούν ότι η Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών της Τουρκίας που ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες μουσουλμάνους της Ελλάδας … πλήττει καίρια την παγκόσμια συνείδηση και την παγκόσμια ηθική … ότι είναι αντίθετη προς τα ιερότερα δικαιώματα του ανθρώπου, της ελευθερίας και ιδιοκτησίας. ότι το σύστημα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα και κεκαλυμμένη μορφή αναγκαστικού εκπατρισμού και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει σε εφαρμογή παρά τη θέληση των πληθυσμών. Ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας, αυτόχθονες από πανάρχαιους χρόνους στη γη που κατοικούσαν και πάνω στην οποία τα δικαιώματά τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν μετανάστευσαν με τη θέλησή τους αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους αντιμετωπίζοντας το φάσμα της σφαγής … Οι αλύτρωτοι Έλληνες συναγμένοι εδώ και σε άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν και ψηφίζουν ομόφωνα να αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν στις πατρίδες τους κάτω από ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που θα
καταστήσουν αυτήν την παλιννόστηση πραγματοποιήσιμη … Σε αντίθετη περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που τους γίνεται, σαν μια προσβολή δίχως προηγούμενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού».
Ψήφισμα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες της Αθήνας στην
Ομόνοια στο πάνδημο συλλαλητήριο που οργανώθηκε για να
εκφραστεί η αντίθεσή τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή.


Καλή Επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου