11.12.10

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΕΙΜΕΝΟ
Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. Παράγραφοι  19-20

Θηραμένης δ κα ο λλοι πρέσβεις, πε σαν ν Σελλασί, ρωτμενοι δ π τίνι λόγ κοιεν επαν τι ατοκράτορες περ ερήνης, μετ τατα καλεν κέλευον ατούς. πε δ’ κον, κκλησίαν ποίησαν, ν ντέλεγον Κορίνθιοι κα Θηβαοι μάλιστα, πολλο δ κα λλοι τν λλήνων μ σπένδεσθαι θηναίοις, λλ’ ξαιρεν.
    Λακεδαιμόνιοι δ οκ φασαν πόλιν λληνίδα νδραποδιεν μέγα γαθν εργασμένην, ν τος μεγάλοις κινδύνοις γενομένοις τ λλάδι, λλ’ ποιοντο ερήνην  φ’   τά τε μακρ τείχη κα τν Πειραι καθελόντας  κα τς νας πλν  δώδεκα  παραδόντας  κα τος φυγάδας καθέντας,   τν ατν χθρν κα φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις πεσθαι κα  κατ γν κα κατ θάλατταν  ποι ν γνται.
     Θηραμένης δ κα ο σν ατ πρέσβεις πανέφερον τατα ες τς θήνας.

Ερώτηση: Ποιες αποφάσεις πήραν οι Λακεδαιμόνιοι για την τύχη της Αθήνας μετά την ήττα της στους Αιγός Ποταμούς; Να τις σχολιάσετε και να γράψετε  τι συνεπάγονται οι αποφάσεις αυτές για την τύχη της Αθήνας στο εξής.

2,2,21-23

Οκτωβρίου7

      ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΕΙΜΕΝΟ
Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. Παράγραφοι 21-23

 Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῡτα εἰς τὰς Ἀθήνας.
Εσιόντας δ’ ατος χλος περιεχετο πολς, φοβούμενοι μ πρακτοι κοιεν ο γρ  τι νεχώρει μέλλειν δι τ πλθος τν πολλυμένων  τ λιμ. Τ δ’ στεραί πήγγελλον ο πρέσβεις φ’ ος ο Λακεδαιμόνιοι ποιοντο τν ερήνην προηγόρει δ ατν Θηραμένης λέγων ς χρ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις κα τ τείχη περιαιρεν. ντειπόντων δέ τινων ατ, πολ δ πλειόνων συνεπαινεσάντων, δοξε δέχεσθαι τν ερήνην. Μετ  δ τατα Λύσανδρος τε κατέπλει ες τν Πειραι κα ο φυγάδες κατσαν κα τ τείχη κατέσκαπτον π’ αλητρίδων πολλ προθυμί, νομίζοντες κείνην τν μέραν τ λλάδι ρχειν τς λευθερίας.

  Να εντοπίσετε στο κείμενο το τμήμα που παρουσιάζει τις πολιτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στην Αθήνα για την αποδοχή των όρων της ειρήνης και να τις σχολιάσετε.

2,1,23 β

Οκτωβρίου7

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΑΞΗ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Βιβλίο 2, κεφάλαιο 2, παράγραφος 23

Οἱ δέ Ἀθηναῑοι ἃμα τῷ ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἐπί τῷ λιμένι παρετάξαντο ὡς εἰς ναυμαχίαν.

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.
μονάδες 6 2.α) παρετάξαντο: να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο ίδιο πρόσωπο, αριθμό, έγκλιση, χρόνο και φωνή.

Χρόνος

παρετάξαντο
Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλων

Αόριστος

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

μονάδες 6

2.β) ναυμαχίαν: να γράψετε τη δοτική ενικού και τη δοτική πληθυντικού αριθμού.
μονάδες 2


3.α) Ποιο είναι το υποκείμενο του ρήματος παρετάξαντο;
μονάδες 3


3.β) Να σχολιάσετε συντακτικά τη φράση εἰς τούς …  ποταμούς.
μονάδες 3

2,1,23

Οκτωβρίου7

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΑΞΗ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Βιβλίο 2, κεφάλαιο 1, παράγραφος 23

Ἐπεί δέ οὐκ ἀντανήγαγε Λύσανδρος καί τῆς ἡμέρας ὀψέ ἦν, ἀπέπλευσαν πάλιν εἰς τούς Αἰγός ποταμούς.

1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.


μονάδες 6

2.α) ἀπέπλευσαν: να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο ίδιο πρόσωπο, αριθμό, έγκλιση, χρόνο και φωνή.

Χρόνος

ἀπέπλευσαν
Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλων

Αόριστος

Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

μονάδες 6

2.β) ποταμούς: να γράψετε τη δοτική ενικού και τη δοτική πληθυντικού αριθμού.
μονάδες 2


3.α) Ποιο είναι το υποκείμενο του ρήματος ἀντανήγαγε;
μονάδες 3


3.β) Να σχολιάσετε συντακτικά τη φράση εἰς τούς …  ποταμούς.
μονάδες 3

2,1,21

Οκτωβρίου7

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΑΞΗ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ»
Βιβλίο 2, κεφάλαιο 1, παράγραφος 21

Ἐκεῑθεν δέ εὐθύς ἐπισιτισάμενοι ἔπλευσαν εἰς Αἰγός ποταμούς ἀντίον τῆς Λαμψάκου

1.Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.μονάδες 6

2.α) ἔπλευσαν: να κλίνετε την  Οριστική του Ενεστώτα.μονάδες 6

2.β) ποταμούς: να γράψετε τη δοτική ενικού και τη δοτική πληθυντικού αριθμού.
μονάδες 2


3.α) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τη λέξη Ἐκεῑθεν.
μονάδες 3


β) Ποιο είναι το υποκείμενο του ρήματος ἔπλευσαν;
μονάδες 3

2,2,4

Οκτωβρίου7

ΤΕΣΤ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΕΙΜΕΝΟ
Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 4

Τῇ δ’ ὑστεραία ἐκκλησίαν ἐποίησαν ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνός καὶ  τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.

Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.
10 μονάδες
1. Να γράψετε τις λέξεις του κειμένου στην πτώση που σας ζητείται.
ἐκκλησίαν:  ονομαστική πληθυντικού
λιμένας: δοτική πληθυντικού
φυλακὰς: ονομαστική ενικού
πόλιν:  γενική ενικού
ᾗ: αιτιατική ενικού
5 μονάδες
2. Να γράψετε το υποκείμενο του ρήματος ἔδοξε.
2 μονάδες

3. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις
ἐκκλησίαν
λιμένας
πάντα
3 μονάδες

2,2, 16-18

Οκτωβρίου7

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
Ύλη: Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. Παράγραφοι 1-4, 16-19
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. Παράγραφοι 16-18

   Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι τὴν πόλιν βουλόμενοι ἀντέχουσι περὶ τῶν τεχῶν ἢ πίστεως ἕνεκα. Πεμφθεὶς δὲ διέτριβε παρὰ Λύσανδρον τρεῑς μῆνας και πλείω, ἐπιτηρῶν ὁπότε Ἀθηναῑοι ἔμελλον διὰ τὸ ἐπιλελοιπέναι  τὸν  σῑτον ἅπαντα ὃ τι τις λέγοι ὁμολογήσειν. Ἐπεί δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνὶ, ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν τέως Λύσανδρος μὲν κατέχοι, εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ’ αὐτῶν, ἀλλά τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῡτα ᾑρέθη πρεσβευτής εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτὸς.
   Λύσανδρος δὲ τοῑς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῡντα μετ’ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην, φυγάδα Ἀθηναῑον ὄντα, ὅτι ἀπεκρίνατο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου.

Α. Από το απόσπασμα που σας δίνεται να  μεταφράσετε το χωρίο: «Πεμφθεὶς δὲ …ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους».
30 μονάδες


Β. Πώς παρουσιάζεται ο Θηραμένης στο κείμενο; (παράγραφοι 16-18)
20 μονάδεςΓ.α)   Να βρείτε και να  γράψετε 7 λέξεις ομόρριζες με τη λέξη κατέχοι:
ηνίοχος, σχέση, σχεδόν, μετοχή, κάτοχος, προεξέχω, προσεκτικός, ανέχομαι, αντοχή, περιεχόμενοβ) Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της στήλης Β  με τις σημασίες της λέξης ομολογώ στη στήλη Α:
παραδέχομαι, αναγνωρίζω την αλήθεια μιας κατάστασης, ενός γεγονότος κτλ. την οποία μέχρι εκείνη την ώρα αρνούμουν ή δίσταζα να παραδεχτώ
Xριστιανοί που ομολογούσαν την πίστη τους πέθαιναν με μαρτυρικό θάνατο.
παραδέχομαι ορισμένη υπαιτιότητα ή ενοχή μου.
Oμολόγησε τα πάντα στην ανάκριση
φανερώνω, αποκαλύπτω
Πρέπει να ομολογήσω ότι είπα ψέματα.
(10 μονάδες)

Δ. α) Να γράψετε για κάθε λέξη της  Α΄ στήλης την πτώση στον αριθμό που ορίζεται  στις στήλες Β΄ και Γ΄ . (5 μονάδες)

στήλη Α
στήλη Β
στήλη Γ
τις

αιτιατική  ενικού


ονομαστική πληθυντικού
ταῡτα

ονομαστική ενικού


γενική πληθυντικού
ὄντων
(στο ουδέτερο γένος)

γενική ενικού
ονομαστική πληθυντικού

ἐφόρους

δοτική ενικού


δοτική  πληθυντικού
πρεσβευτὴς

γενική ενικού


 κλητική ενικού

β)  εἶπεν: να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου.  (4 μονάδες)
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

γ) ἀπήγγειλεν: να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην οριστική όλων των χρόνων στην Ενεργητική Φωνή (6 μονάδες)
Ενεστώτας


Παρατατικός


Μέλλων


Αόριστος


Παρακείμενος


Υπερσυντέλικοςδ) κελεύοι: να το κλίνετε στην έγκλιση, στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται. (3 μονάδες)ε) εἶπεν, διέτριβε: Να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην ίδια φωνή στην οριστική του Ενεστώτα   (2 μονάδες)
εἶπεν

διέτριβε


Ε. α) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:   (3 μονάδες)
ὁμολογήσειν:
Είναι ειδικό απαρέμφατο
Έχουμε ετεροπροσωπία
Το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος και εννοείται σε ονομαστική.

 β) πεμφθείς:  είναι ………………..μετοχή    (2 μονάδες)

γ) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις – φράσεις:  (5 μονάδες)
Θηραμένης
είναι

στο

ἐν ἐκκλησίᾳ
είναι

στο

τὴν πόλιν
είναι

στο

ὅ τι
είναι

στο

τις
είναι

στο

2,2, 3-4

Οκτωβρίου7

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
Ύλη: Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. Παράγραφοι 1-4, 16-18
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 2. Παράγραφοι 3-4


     [2.2.3] ν δ τας θναις τς Παρλου φικομνης νυκτς
λγετο συμφορ, κα ομωγ κ το Πειραις δι τν
μακρν τειχν ες στυ δικεν, τερος τ τρ παραγ-
γλλων· στκενης τς νυκτς οδες κοιμθη, ο μνον
τος πολωλτας πενθοντες, λλ πολ μλλον τι ατο
αυτος, πεσεσθαι νομζοντες οα ποησαν Μηλους τε
Λακεδαιμονων ποκους ντας, κρατσαντες πολιορκίᾳ, κα
στιαιας κα Σκιωναους κα Τορωναους κα Αγιντας κα
λλους πολλος τν λλνων. [2.2.4] τ δστεραίᾳ κκλησαν
ποησαν, ν δοξε τος τε λιμνας ποχσαι πλν νς
κα τ τεχη ετρεπζειν κα φυλακς φιστναι κα τλλα
πντα ς ες πολιορκαν παρασκευζειν τν πλιν.


Α. Από το απόσπασμα που σας δίνεται να  μεταφράσετε το χωρίο: «ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη…. τῶν Ἑλλήνων.
30 μονάδες


Β. Ποια είναι η συναισθηματική κατάσταση των Αθηναίων, όπως παρουσιάζεται στο απόσπασμα; (παράγραφοι 3-4)
30 μονάδες


Γ. α)  Να βρείτε από το κείμενο και να γράψετε μια λέξη ομόρριζη για καθεμιά από αυτές που σας δίνονται:
πάθημα, άφιξη, αστικός, συγκάτοικος, χειροποίητος  (5 μονάδες)
πάθημα:…………………………….
άφιξη:……………………………..
αστικός:……………………………
συγκάτοικος:…………………………
 χειροποίητος:………………………….


β)  Να  συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με ένα από τα σύνθετα του αγγέλλω, αφού το σχηματίσετε στον κατάλληλο τύπο.
1.      Στη φιλολογική βραδιά νέοι ποιητές θα …………………ποιήματά τους.
2.      ……………………….    την κλοπή του αυτοκινήτου του.
3.      Έχω …………………………….ένα μπιφτέκι και σαλάτα.
4.      H αμυγδαλιά ………………………τον ερχομό της άνοιξης.
5.      Ο πρωθυπουργός θα ……………………..από το βήμα της βουλής το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης.
(5 μονάδες)

Δ. α) Να γράψετε για κάθε λέξη της  Α΄ στήλης την πτώση στον αριθμό που ορίζεται  στις στήλες Β΄ και Γ΄ .
στήλη Α
στήλη Β
στήλη Γ
νυκτός
δοτική ενικού

ονομαστική πληθυντικού
ὄντας
(στο ίδιο γένος)
ονομαστική ενικού

δοτική πληθυντικού

συμφορά
ονομαστική πληθυντικού

δοτική πληθυντικού
τειχῶν

γενική ενικού

αιτιατική πληθυντικού
ἀποίκους
δοτική ενικού
κλητική ενικού

(5 μονάδες)
β) πείσεσθαι: Να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του Ενεστώτα.
(4 μονάδες)
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτικήγ)ἐποίησαν: να γράψετε το β’  ενικό πρόσωπο στην οριστική όλων των χρόνων στην Ενεργητική Φωνή (6 μονάδες)

Ενεστώτας


Παρατατικός


Μέλλων


Αόριστος


Παρακείμενος


Υπερσυντέλικοςδ) κοιμήθη: να το κλίνετε στην έγκλιση, στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται.  (3 μονάδες)ε) δοξε, λέγετο:να γράψετε το ίδιο πρόσωπο στην ίδια φωνή στην οριστική του Ενεστώτα   (2 μονάδες)
δοξε

λέγετο


Ε. α) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:     (3 μονάδες)
πείσεσθαι:
¨    Είναι ειδικό απαρέμφατο
¨    Έχουμε ετεροπροσωπία
¨    Το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος και εννοείται σε ονομαστική.

β) ἀφικομένης: είναι ………………………….…..…..μετοχή    (2 μονάδες)

 γ) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις – φράσεις:  (5 μονάδες)
ἐκ τοῡ Πειραιῶς
είναι

στο

τῷ ἑτέρῳ 
είναι

στο

φυλακάς
είναι

στο

τῶν Ἑλλήνων
είναι

στο

ἡ συμφορὰ
είναι

στο


2,1,27 β

Οκτωβρίου7

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
Ύλη:  Ξενοφώντος «Ελληνικά», Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. Παράγραφοι 22-29
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. Παράγραφος 27
[2.1.27] Λσανδρος δ’, πε ν μρα πμπτη
πιπλουσι τος θηναοις, επε τος παρ’ ατο πομνοις,
πν κατδωσιν ατος κβεβηκτας κα σκεδασμνους κατ
τ
ν Χερρνησον, περ ποουν πολ μλλον καθ’ κστην
μραν, τ τε σιτα πρρωθεν νομενοι κα καταφρονοντες
δ
το Λυσνδρου, τι οκ ντανγεν, ποπλοντας τομ-
παλιν παρ’ α
τν ραι σπδα κατ μσον τν πλον. ο
δ
τατα ποησαν ς κλευσεΑ. Από το απόσπασμα που σας δίνεται να  μεταφράσετε το χωρίο:
«Λύσανδρος  δ’ … κατὰ μέσον τὸν πλοῡν.»
30 μονάδες
           

Β. Λαμβάνοντας υπόψη σας το κείμενο (Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. Παράγραφος 27), καθώς και το κείμενο από μετάφραση που σας δίνεται, να παρουσιάσετε τις ηγετικές ικανότητες του Λυσάνδρου.                                    30 μονάδες

Ο Λύσανδρος την επόμενη νύχτα, όταν ήταν όρθρος, έδωσε εντολή,  αφού προγευματίσουν, να επιβιβαστούν στα πλοία, και αφού έκανε όλες τις προετοιμασίες σα να επρόκειτο για ναυμαχία  και αφού τοποθέτησε τα παραπετάσματα, προειδοποίησε να μην κινηθεί κανείς από τη θέση του ούτε να βγει ανοιχτά στη θάλασσα. Οι Αθηναίοι με την ανατολή του ήλιου παρατάχτηκαν μπροστά στο λιμάνι σε μέτωπο σα (να επρόκειτο) για ναυμαχία. Επειδή όμως ο Λύσανδρος δεν έβγαλε τα καράβια του να τους αντιμετωπίσει και η μέρα είχε προχωρήσει, αναχώρησαν πίσω στους Αιγός Ποταμούς. Ο Λύσανδρος τότε διέταξε τα γρηγορότερα από τα καράβια του να ακολουθούν τους Αθηναίους, και αφού παρατηρήσουν τι κάνουν όταν αποβιβαστούν, να επιστρέψουν και να του το αναφέρουν. Και δεν αποβίβασε (τους ναύτες) από τα καράβια, παρά αφού αυτά γύρισαν. Αυτά τα έκανε για τέσσερις μέρες. Και οι Αθηναίοι ανοίγονταν στο πέλαγος εναντίον του.
Ο Αλκιβιάδης, όταν παρατήρησε πάνω από τα τείχη από τη μια μεριά τους Αθηναίους να έχουν αγκυροβολήσει σε ανοιχτή παραλία όχι κοντά σε κάποια πόλη και να αναζητούν τροφή από τη Σηστό, ενώ τους εχθρούς μέσα σε λιμάνι κοντά σε πόλη να έχουν τα πάντα, είπε ότι αυτοί δεν έχουν αγκυροβολήσει σε καλό μέρος, και τους συμβούλευε να μετακινηθούν σε άλλο αγκυροβόλιο στη Σηστό μέσα σε λιμάνι και κοντά σε πόλη. Αν είστε εκεί, θα ναυμαχήσετε, είπε, όταν θέλετε. Οι στρατηγοί όμως, και κυρίως ο Τυδέας και ο Μένανδρος, τον διέταξαν να απομακρυνθεί, γιατί αυτοί τώρα ήταν στρατηγοί και όχι εκείνος. Και αυτός έφυγε.


    Δ. Να βρείτε ποιες λέξεις από κάθε ομάδα είναι ομόρριζες με τη λέξη του κειμένου που σας δίνεται και να τις γράψετε..  (για τις σύνθετες με το β΄ συνθετικό τους.    (10 μονάδες)

ποπλέοντας: πλοιοκτήτης, πλειονότητα, απόπλους, ατμόπλοιο,  απονιά
……………………………………………………………………………………………………….
ντανγεν: άγιος, παραγωγή, άγνοια, προάγω, απαγωγέας
……………………………………………………………………………………………………….
κατίδωσιν: ιδρωμένος, ενόραση, ιδιότητα, δέος, οπτικά, ορατότητα, ιδέα
………………………………………………………………………………………………………..

   Ε. α) Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο των παρακάτω λέξεων στον Ενεστώτα
κατίδωσιν……………………………………
εἶπε…………………………………………….
ἀντανῆγεν ……………………………………
ἆραι ……………………………………………
ἐκέλευσεν …………………………………….
      (5 μονάδες)
β) ἐκέλευσεν: να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο πρόσωπο, στον αριθμό, στο χρόνο και στη φωνή που βρίσκεται το ρήμα.                                                         (5 μονάδες)

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο:                                       Μετοχή:γ) Να γράψετε για κάθε λέξη της  Α΄ στήλης την πτώση στον αριθμό που ορίζεται  στις στήλες Β΄ και Γ΄ .      (10 μονάδες)
στήλη Α
στήλη Β
στήλη Γ
ἡμέραν
δοτική ενικού


ονομαστική πληθυντικού
τοῑς Ἀθηναίοις

γενική ενικού


αιτιατική πληθυντικού

Λύσανδρος
δοτική ενικού

κλητική ενικού


ταῡτα
ονομαστική ενικού


γενική πληθυντικού
αὐτούς
γενική πληθυντικού


δοτική πληθυντικούΣΤ. α) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:                                                                                                (5 μονάδες)
       ἆραι:
  • Είναι ειδικό απαρέμφατο
  • Έχουμε ετεροπροσωπία
  • Το υποκείμενο του απαρεμφάτου είναι ίδιο με το υποκείμενο του ρήματος και εννοείται σε ονομαστική.
·         καταφρονοῡντες: είναι κατηγορηματική μετοχή
·         ὠνούμενοι: είναι αιτιολογική μετοχή


β) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις-φράσεις:  (5 μονάδες)
Λύσανδρος
τοῑς …..ἑπομένοις
μέσον
τὰ … σιτία
ἀσπίδα

2,1,25-6

Οκτωβρίου7

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ
Ύλη: Ξενοφώντος «Ελληνικά», Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. Παράγραφοι 22-29
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: Βιβλίο 2. Κεφάλαιο 1. Παράγραφοι 25 – 26

. [2.1.25] λκιβιδης δ κατιδν κ τν τειχν τος μν
θηναους ν αγιαλ ρμοντας κα πρς οδεμι πλει,
τ
δ’ πιτδεια κ Σηστο μετιντας πεντεκαδεκα σταδους
π τν νεν, τος δ πολεμους ν λιμνι κα πρς πλει
χοντας πντα, οκ ν καλ φη ατος ρμεν, λλ
μεθορμ
σαι ες Σηστν παρνει πρς τε λιμνα κα πρς
π
λιν· [2.1.26] ο ντες ναυμαχσετε, φη, ταν βολησθε. ο δ
στρατηγο
, μλιστα δ Τυδες κα Μνανδρος, πιναι
α
τν κλευσαν· ατο γρ νν στρατηγεν, οκ κενον.
κα
μν χετο.

Α. Από το απόσπασμα που σας δίνεται να  μεταφράσετε το χωρίο: «Ἀλκιβιάδης   δὲ  κατιδών     και πρός πόλιν∙
30 μονάδες

Β. α) Τι συμβουλεύει ο Αλκιβιάδης τους Αθηναίους;                                 15 μονάδες

 β) Να παρουσιάσετε και να σχολιάσετε την αντίδραση των στρατηγών.    15 μονάδες


Γ.  Να γράψετε για κάθε  λέξη του κειμένου που σας δίνεται τρεις (3) ομόρριζες και με δύο απ’  αυτές να σχηματίσετε από μια πρόταση.
 (10 μονάδες)
κατιδών:
νεῶν:

κατιδών

νεῶν
Δ. α) Να γράψετε για κάθε λέξη της  Α΄ στήλης την πτώση στον αριθμό που ορίζεται  στις στήλες Β΄ και Γ΄ . (10 μονάδες) (μαζί με το άρθρο)
στήλη Α
στήλη Β
στήλη Γ
λιμένα
ονομαστική ενικού


αιτιατική πληθυντικού
τειχῶν
γενική ενικού


ονομαστική πληθυντικού

στρατηγοί
δοτική ενικού


αιτιατική πληθυντικού
πόλει
αιτιατική ενικού


γενική πληθυντικού
αὐτούς
ονομαστική πληθυντικού


δοτική πληθυντικού


β) κατιδών: Να γράψετε το γ΄ ενικό πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του Αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
(4 μονάδες)
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική

γ)  ἐκέλευσαν: να γράψετε το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην οριστική όλων των χρόνων στην Ενεργητική Φωνή (6 μονάδες)

Ενεστώτας


Παρατατικός


Μέλλων


Αόριστος


Παρακείμενος


Υπερσυντέλικος

Ε. α) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:
  (5 μονάδες)
ἀπιέναι:
  • Είναι ειδικό απαρέμφατο
  • Έχουμε ταυτοπροσωπία
  • Το υποκείμενο του απαρεμφάτου βρίσκεται σε πτώση αιτιατική.

ὁρμοῡντας:
  • είναι αιτιολογική μετοχή

ὃταν βούλησθε:
  • είναι κύρια πρότασηβ) Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις – φράσεις του κειμένου:  
(5 μονάδες)
Ἀλκιβιάδης
εἰς Σηστόν
τά ἐπιτήδεια
ἐν αἰγιαλῷ
πάντα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου