30.3.10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΜΑΖΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΤι είναι πληροφόρηση ;

Πληροφόρηση είναι η ανακοίνωση ενός γεγονότος σε κάποιον . Αυτή η ενέργεια προϋποθέτει έναν πομπό και έναν δείκτη. Ο πομπός μεταδίδει , ανακοινώνει ένα μήνυμα στο δέκτη, ο οποίος πρέπει να το κατανοεί και να το επεξεργάζεται .
Μέσα ενημέρωσης και πληροφόρησης στην εποχή μας Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι :
Ημερήσιος - Περιοδικός τύπος , Ραδιόφωνο , Τηλεόραση

Πέρα απ' αυτά υπάρχουν οργανωμένα συστήματα και θεσμοί οι οποίοι συλλέγουν , ταξινομούν και αρχειοθετούν πληροφορίες ειδικού περιεχομένου . Τέτοιοι θεσμοί είναι τα γραφεία πληροφοριών που συγκεντρώνουν και μεταδίδουν πληροφορίες οικονομικού, πολιτικού , επιστημονικού χαρα¬κτήρα ή τα κέντρα ερευνών που ασχολούνται με πληροφορίες επιστημονικού περιεχομένου . Οι πληροφορίες αυτές διατίθεται για κοινή χρήση και όποτε η επικαιρότητα το απαιτεί εκπέμπονται απ' τα μέσα επικοινωνίας .
Προσφορά και δυνατότητες των μέσων επικοινωνίας^
- Τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας αναπτύσσουν ένα οικουμενικό σύστημα πληροφόρησης χρήση δορυφόρων δίνει τηνδυνατότητα στην πληροφόρηση να υπερβεί τα στενά γεωγρα¬φικά πλάτη . Διευρύνονται επομένως οι πνευματικοί ορίζοντες του ατόμου.
- Ενημερώνουν , ευνοούν την επικοινωνία, επιμορφώνουν με την ανταλλαγή πληροφοριών πάνω σε ποικίλα θέματα και προβλήματα .
- Προωθούν και αναπτύσσουν την πολιτική κίνηση .
- Είναι φορείς κοινωνικοποίησης : προβάλλουν τα κοινωνικά προβλήματα και πολιτικοποι¬ούν. Με το να ασκούν κριτική για τα κοινά , εξάπτουν το ενδιαφέρον και κινούν σε δράση -όταν βέβαια η κριτική ασκείται σε θεμιτά όρια .
- Είναι συχνά μέσα ψυχαγωγίας .

Προβλήματα που εντοπίζονται στην εποχή μας
- Τα μέσα ενημέρωσης προωθούν μια μονόδρομη επικοινωνία . Ο δέκτης δηλαδή δεν μπορεί να επέμβει δραστικά και να συμμετέχει στην πληροφορία που ακούει : απλώς τη δέχεται .
- Ο τρόπος αυτός εγκλείει τον κίνδυνο μετατροπής του δέκτη σε έναν παθητικό αποδοχέα πληροφοριών .
- Εύκολα λοιπόν η μετάδοση πληροφοριών παίρνει τη μορφή προπαγάνδας , εξυπηρετεί ιδιο-τελείς σκοπούς , καλλιεργεί παραπλανητικές εντυπώσεις .
- Συχνά παρέχονται υποκειμενικές και διαστρεβλωμένες πληροφορίες με αλλοίωση της αλή¬θειας και της αντικειμενικότητας .
- Ειδικά στην εποχή μας συντελούν στην έξαρση της βίας και καλλιεργούν μιμητικές τάσεις .

Τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων


Κράτος :
- ποιοτική βελτίωση μέσων ενημέρωσης
- σεβασμός στην προσωπικότητα του ατόμου και όχι εκμετάλλευση του
- ενίσχυση δημοκρατικών θεσμών , αμφισβήτηση , διάλογος
- καλλιέργεια μέσα από την πληροφόρηση της αμοιβαιότητας και της επικοινωνίας

Άτομο :
- κριτική επεξεργασία των μηνυμάτων που δέχεται
- προβληματισμός , έρευνα , έλεγχος , σύγκριση .


Απόψεις

« Η ελευθερία του λόγου ; Σήμερα δεν έχει σημασία αυτή - αλλά η ελευθερία χρήσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας . Υπάρχει όμως στη « δημοκρατία » τέτοια ελευθερία ; »

Ν. Δήμου
« Πριν λίγα χρόνια ακόμη όποιος ήθελε να πάρει την πολιτική εξουσία σε μια χρονιά δεν είχε παρά να αποκτήσει τον έλεγχο του στρατού και της αστυνομίας. Σήμερα μια χώρα ανήκει σε αυτόν που ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης »Χάσμα στη γνώση

Κάθε χρόνο, ο δείκτης του ΟΗΕ για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη αποκαλύπτει ότι περισσότερες χώρες ακολουθούν καθοδική πορεία απ’ ότι τον προηγούμενο χρόνο. Δεκάδες χώρες παλινδρομούν, δεν προοδεύουν, σε όρους ανθρώπινης ανάπτυξης. Μια κρίσιμη αιτία είναι ότι διευρύνεται το χάσμα της γνώσης που αφορά στην πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την πρόσβαση στην τεχνολογία.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πληροφόρηση και η ελευθερία πάνε μαζί, ή ότι η εκπαίδευση αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο. Η επανάσταση της πληροφορίας είναι ασύλληπτη χωρίς πολιτική δημοκρατία - και αντιθέτως. Ήδη, η διάδοση των πληροφοριών είχε άμεση επίπτωση στο βαθμό υπευθυνότητας και διαφάνειας των κυβερνήσεων ανά τον κόσμο.

Είναι ευρέως αποδεκτή η άποψη ότι η παρεμπόδιση της ροής των πληροφοριών έχει ως επίπτωση την υποβάθμιση της ανάπτυξης. Παγκόσμια αλληλεξάρτηση σημαίνει ότι εκείνοι που λαμβάνουν και διανέμουν τις πληροφορίες υπερτερούν έναντι εκείνων, που τις περιορίζουν. Οι συνέπειες είναι εμφανείς σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης προσπάθειας.

To ζητούμενο είναι πώς θα διευρυνθεί ο κύκλος εκείνων που θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες - πώς θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώπους, είτε αυτοί ζουν στο βιομηχανικό κόσμο, είτε στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Η δυνατότητα λήψης και αποστολής πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών δικτύων και η δυνατότητα κατανομής των πληροφοριών έχει καταστεί ήδη το νέο τεκμήριο ανάπτυξης.

Η τεχνολογία της επικοινωνίας και πληροφορίας έχουν τεράστιες δυνατότητες για την περαιτέρω διατήρηση της ανάπτυξης. Είναι υποχρέωσή μας να προωθήσουμε τη μεγαλύτερη, πιο ελεύθερη και δικαιότερη πρόσβαση του αναπτυσσόμενου κόσμου στην πληροφόρηση, που σημαίνει να βελτιώσουμε τις υποδομές του και να μοιραστούμε μαζί του την τεχνολογική πρόοδο.

Από την πλευρά τους, οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να ανοιχτούν στον έξω κόσμο, να δώσουν ελευθερία στα μέσα ενημέρωσης και να αντισταθούν στον κυβερνητικό έλεγχο και τη λογοκρισία. Οι διεθνείς οργανισμοί μελετούν ήδη πιλοτικά προγράμματα σε τομείς, όπως είναι η τηλεμάθηση, η τηλεϊατρική, τα πλάνα μικροδανεισμού, οι τραπεζικές συναλλαγές εκ του μακρόθεν, η περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση.
Ο αναπτυσσόμενος κόσμος οφείλει να αδράξει τέτοιες ευκαιρίες.
Shasi Tharoor
(διασκευή στον ελληνικό τύπο από
την International Herald Tribune

1. Να γράψετε την περίληψη του πιο πάνω άρθρου (100-120 λέξεις)
2. Ποια είναι κατά το συγγραφέα η σημαντικότερη αιτία για αυτή την ανισότητα στην πρόσβαση των πληροφοριών μεταξύ του ανεπτυγμένου και τον αναπτυσσόμενου κόσμου; Απαντήστε σε μια ή δύο παραγράφους.
3. To ζητούμενο είναι πώς θα διευρυνθεί ο κύκλος εκείνων που θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες: Να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική αφού γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές.
4. Να αντικατασταθούν οι τονισμένες λέξεις του κειμένου με άλλες συνώνυμες.


Να γράψετε ένα ελεύθερο κείμενο (500-600 λέξεις) όπου θα γίνεται λόγος για την αξία της πληροφόρησης, τον κοινωνικό ρόλο των Μ.Μ.Ε. και τη σχέση πληροφοριών - προόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου