6.9.09

Κεφάλαιο 24

 Μετάφραση

Η Επίδαμνος είναι πόλη (που βρίσκεται) στα δεξιά, καθώς μπαίνει κανείς με πλοίο στον Ιόνιο κόλπο• και κοντά σ’ αυτήν κατοικούν οι βάρβαροι Ταυλάντιοι, (που είναι) ιλλυρική φυλή. Αυτή την έκαναν αποικία τους οι Κερκυραίοι, ιδρυτής της όμως έγινε κάποιος Φάλιος, γιος ενός Ερατοκλείδη, Κορίνθιος στην καταγωγή από τους απογόνους του Ηρακλή, ο οποίος προσκλήθηκε από τη μητρόπολη ακριβώς σύμφωνα με το γνωστό παλιό νόμο. Πήραν μέρος στον αποικισμό και μερικοί από τους Κορίνθιους και από το άλλο δωρικό γένος. Με το πέρασμα του χρόνου η δύναμη της Επιδάμνου μεγάλωσε και αυξήθηκε ο πληθυσμός της• όταν όμως περιήλθαν σε εμφύλιο σπαραγμό για πολλά χρόνια, όπως λέγεται, εξαιτίας κάποιου πολέμου με τους γείτονες βαρβάρους καταστράφηκαν και έχασαν την περισσότερη δύναμή τους. Τα τελευταία χρόνια πριν απ’ αυτόν εδώ τον πόλεμο οι δημοκρατικοί εξόρισαν τους ολιγαρχικούς κι αυτοί, αφού ενώθηκαν με τους βαρβάρους και έκαναν από κοινού επιδρομές, λήστευαν αυτούς που βρίσκονταν στην πόλη και από στεριά και από θάλασσα. Οι Επιδάμνιοι όμως που έμεναν στην πόλη επειδή υπέφεραν, έστειλαν πρέσβεις στην Κέρκυρα επειδή φρονούσαν ότι ήταν μητρόπολή τους, παρακαλώντας να μην ανέχονται να καταστρέφονται αυτοί, αλλά και τους εξόριστους να συμφιλιώσουν μαζί τους και να σταματήσουν τον πόλεμο με τους βαρβάρους. Αυτές λοιπόν τις παρακλήσεις υπέβαλλαν (οι πρέσβεις των Επιδαμνίων) καθισμένοι ως ικέτες στο ναό την Ήρας. Οι Κερκυραίοι όμως δε δέχτηκαν την ικεσία τους, και τους έστειλαν πίσω άπρακτους.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, ο Θουκυδίδης αναφέρεται σύντομα στην ιστορία της Επιδάμνου;
2. Ποιες είναι οι κυρίαρχες πολιτικές παρατάξεις της Επιδάμνου και ποιες οι μεταξύ τους σχέσεις;
3. Εξαιτίας ποιου γεγονότος οι δημοκρατικοί Επιδάμνιοι έστειλαν πρέσβεις στην Κέρκυρα; Τι ζητούσαν από τους Κερκυραίους; Πώς τους αντιμετώπισαν αυτοί;
4. Ποιος είναι ο κυρίαρχος χρόνος της αφήγησης των γεγονότων που περιέχονται στο απόσπασμα: «Επίδαμνος εστι… και κατά θάλασσαν»; Να σχολιάσεις τη χρήση του από τον ιστορικό.

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

1. Στη στήλη Α΄ δίνονται τύποι του νεοελληνικού ρήματος «είμαι». Στη στήλη Β΄ να γράψεις τους αντίστοιχους τύπους στα αρχαία ελληνικά και στη στήλη Γ΄ να τους αναγνωρίσεις.


A’ B’ Γ’
α. είσαι
β. θα είσαι
γ. να είσαι
δ. ήμουν
ε. είστε
στ. να είστε
ζ. ήσαστε/ ήσασταν
η. είμαστε
θ. ήμαστε/ ήμασταν
ι. θα είμαστε ……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….… ……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…
……………………………………………….…


2. Βάλε  στο Σωστό ή στο Λάθος.
Σ Λ
α) προσοικουσι: δοτική πληθυντικού της μετοχής του ενεστώτα του  
του ρήματος προσοικέω –ω
β) απώκισαν: οριστική αορίστου του ρήματος αποικέω –ω  
γ) γένος: αιτιατική ενικού  
δ) πολυάνθρωπος: επίθετο γένους αρσενικού  
ε) εφθάρησαν: οριστική ενεργητικού αορίστου  
στ) ξυναλλάξαι: απαρέμφατο ενεργητικού αορίστου  
ζ) ταυτα: αιτιατική πληθυντικού, της δεικτικής αντωνυμίας ουτος  

3. Να συμπληρωθεί ο πίνακας γράφοντας τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους βαθμούς.

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
Μεγάλη
Πολλά
Πολλης …………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………… …………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

4. Να συμπληρωθεί ο πίνακας.

ΠΤΩΣΗ πόλις οικιστής κατακληθείς γένος θάλασσαν πρέσβεις
ΓΕΝ. ΕΝ.
ΚΛ. ΕΝ.
ΟΝ. ΠΛ.
ΔΟΤ. ΠΛ.

Γ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ

1. Στη στήλη Β΄ να χαρακτηρίσεις τις μετοχές της στήλης Α΄, αφού λάβεις υπόψη σου και τη μετάφραση που δίνεται στη στήλη Γ΄.


Α΄ Β΄ Γ΄
α. κατκληθείς α …………………………… α.= ο οποίος προσκλήθηκε
β. προελθόντος β. …………………………. β.= με την πάροδο
γ. επελθόντες γ. …………………………. γ.= αφού έκαναν επιθέσεις
δ. ως ουσαν δ. …………………………. δ.= επειδή φρονούσαν ότι ήταν
ε. φθειρομένους ε. ………………………….. ε.= να καταστρέφονται
στ. καθεζόμενοι στ. ………………………… στ.= καθισμένοι

2. Να συνδέσεις τα εμπρόθετα της στήλης Α΄ με τους συντακτικούς χαρακτηρισμούς της στήλης Β΄. Δύο συντακτικοί χαρακτηρισμοί πλεονάζουν.

Α΄ Β΄
α. αφ’ Ηρακλέους 1. ποιητικό αίτιο
β. κατά τον νόμον 2. χρόνος
γ. από του πολέμου 3. τόπος
δ. πρό του πολέμου 4. συμφωνία
ε. μετά των βαρβάρων 5. καταγωγή
στ. κατά γην 6. αιτία
7. τρόπος
8. σύμπραξη

3. Να χαρακτηρισθούν συντακτικά οι λέξεις.
α. έθνος :…………………………………………………………………………………………………………………
β. οικιστής :…………………………………………………………………………………………………………………
γ. Κορινθίων :…………………………………………………………………………………………………………………
δ. του χρόνου :…………………………………………………………………………………………………………………
ε. έτη :…………………………………………………………………………………………………………………
στ. της δυνάμεως :…………………………………………………………………………………………………………………
ζ. μητρόπολιν :…………………………………………………………………………………………………………………
η. καταλυσαι: :…………………………………………………………………………………………………………………
θ. ικέται: :…………………………………………………………………………………………………………………
ι. απράκτους :…………………………………………………………………………………………………………………


Δ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Σε κάθε λέξη της στήλης Α΄ αντιστοιχεί από ένα συνώνυμο που υπάρχει στη στήλη Β΄. να γίνει η αντιστοίχιση.

Α΄ Β΄
α. στασιάζω 1. κελεύω
β. λήζομαι 2. απόλλυμαι
γ. δέομαι 3. επανίσταμαι
δ. δέομαι 4. λυμαίνομαι

2. Να συμπληρωθούν τα παρακάτω κενά με νεοελληνικά παράγωγα – ομόρριζα των ρημάτων της δεξιάς στήλης.

α. Η απόφαση που πήρε ήταν οριστική και ………………………… α. μετακαλώ
β. Όλοι καταδίκασαν την ………………………σε βάρος του υπουργού. β. εγκαλώ
γ. Το ντύσιμό της ήταν αρκετά…………………… γ. προκαλώ
δ. Του έστειλε επιστολή, με την …………………… να μην κοινοποιήσει δ. παρακαλώ
το περιεχόμενό της.
ε. Η …………………… του Πολυτεχνείου αποφάσισε να μην επιτραπεί ε. συγκαλώ
η είσοδος των αναρχικών στο χώρο της σχολής.
στ. Φαίνεται πως ήθελε ιδιαίτερη …………………… για να έρθει. στ. προσκαλώ
ζ. Λόγω των τεταμένων διπλωματικών σχέσεων η Αθήνα αποφάσισε ζ. ανακαλώ
όλων των Ελλήνων διπλωματών του Περού.
η. Ο Πρόεδρος της δημοκρατίας στο διάγγελμά του έκανε…………………… η. εκκαλώ
για ομοψυχία.


Κεφάλαιο 25

 Μετάφραση

Όταν αντιλήφθηκαν οι Επιδάμνιοι ότι καμιά βοήθεια δεν υπήρχε γι’ αυτούς από την Κέρκυρα, βρίσκονταν σε αδιέξοδο να αντιμετωπίσουν την παρούσα κατάσταση, και αφού έστειλαν (πρέσβεις) στους Δελφούς ρώτησαν το θεό αν έπρεπε να παραδώσουν την πόλη στους Κορινθίους με το αιτιολογικό ότι ήταν ιδρυτές και να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν κάποια βοήθεια απ’ αυτούς. Και αυτός έδωσε χρησμό σ’ αυτούς να παραδώσουν (την πόλη στους Κορινθίους) και να τους κάνουν αρχηγούς τους. Και αφού οι Επιδάμνιοι ήρθαν στην Κόρινθο, σύμφωνα με το χρησμό παρέδωσαν την αποικία, αποδεικνύοντας ότι ο ιδρυτής τους ήταν από την Κόρινθο και εξηγώντας τους το χρησμό και παρακαλούσαν να μην ανέχονται να καταστρέφονται αυτοί αλλά να τους βοηθήσουν. Και οι Κορίνθιοι υποσχέθηκαν τη βοήθεια και γιατί ήταν δίκαιο, γιατί νόμιζαν ότι η αποικία ήταν δική τους, όχι λιγότερο απ’ ό,τι των Κερκυραίων, και συγχρόνως εξαιτίας του μίσους για τους Κερκυραίους, γιατί ( αυτοί), μολονότι ήταν άποικοί, τους περιφρονούσαν• γιατί καθώς οι (οι Κερκυραίοι) ούτε στις κοινές δημόσιες τελετές τους πρόσφεραν τα συνηθισμένα δώρα ούτε άρχιζαν τις θυσίες με τιμητική προσφορά σε άνδρα Κορίνθιο, όπως ακριβώς (έκαναν) σε άλλες αποικίες, αλλά τους περιφρονούσαν γιατί εκείνη την εποχή ήταν πρώτοι ως προς τη δύναμη του πλούτου στην ίδια θέση με τους πιο πλούσιους (από) τους Έλληνες και ως προς τον πολεμικό εξοπλισμό πιο ισχυροί (από τους Κορίνθιους), και (καθώς) μερικές φορές καυχιόταν (και) ότι υπερέχουν πολύ στο ναυτικό (και) εξαιτίας του ότι παλιότερα είχαν εγκατασταθεί στην Κέρκυρα οι Φαίακες που ήταν ονομαστοί στα ναυτικά ( γι’ αυτό πιο πολύ φρόντιζαν το ναυτικό και ήταν ισχυροί• γιατί όταν άρχισαν να πολεμούν υπήρχαν σ’ αυτούς εκατόν είκοσι τριήρεις).


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Πότε οι Επιδάμνιοι έστειλαν πρέσβεις στους Δελφούς και για ποιο λόγο;
2. α. Ποιο χρησμό έδωσε ο θεός στους Επιδαμνίους; β. Οι Επιδάμνιοι αποδέχτηκαν το χρησμό αυτό; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.
3. Ποιες πληροφορίες για τις σχέσεις Κορινθίων και Κερκυραίων μας παρέχει το κείμενο;
4. Ποια παράπονα είχαν οι Κορίνθιοι από τους Κερκυραίους;
5. Γιατί οι Κορίνθιοι είχαν την άποψη ότι οι κερκυραίοι τους περιφρονούσαν;
6. Που οφειλόταν η ναυτική υπεροχή των Κερκυραίων;

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

1. Να συμπληρωθεί ο πίνακας.

Ρηματικός τύπος Γ΄ενικό οριστικής μέλλοντα Απαρέμφατο Αορίστου Β΄ενικό προστακτικής αορίστου Απαρέμφατο παρακειμένου
γνόντες
ουσαν
παραδοιεν
νομίζοντες
περιοραν
νομίζοντες
επαιρόμενον
επήροντο …………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………………….. …………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………………….. …………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………………….. …………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..


2. Να συμπληρωθεί ο πίνακας.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ Γεν. ενικού Κλ. ενικού Ον. πληθυντ. Δοτ. πληθυν.
πανηγύρεσι
χρημάτων
κλέος
τριήρεις
οικισταις
πόλιν
ηγεμόνας
χρηστήριον …………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………………….. …………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………………….. …………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………………….. …………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..

3. Να γράψεις ό,τι ζητείται για το καθένα από τα παρακάτω.

α. σφίσιν: το είδος της αντωνυμίας
β. θέσθαι: το β΄ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο.
γ. ανειλε: το α΄ενικό οριστικής ενεστώτα στην ίδια φωνή.
δ. ελθόντες: η δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος.
ε. δηλουντες: το απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο.
στ. περιοραν: η μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική ουδετέρου.
ζ. φθειρομένους: το α΄ενικό οριστικής παρακειμένου.
η. υπεδέξαντο: το β΄ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο.
θ. δυνάμει: η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.
ι. ήρχοντο: ο αντίστοιχος τύπος στην οριστική παρακειμένου.

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφραστούν οι φράσεις
α. εν απόρω ειχόμην θέσθαι το παρόν =…………………………………………………………………………………………
β. εποιήσαντο Κορινθίοις ηγεμόνας =…………………………………………………………………………………………
γ. περιορω τινά φθειρόμενον =…………………………………………………………………………………………
δ. η αποικία ην εαυτων =…………………………………………………………………………………………
ε. ησαν δυνατοί τη ες πόλεμον παρασκευη=……………………………………………………………………………………..
στ. ήρξαντο πολεμειν =…………………………………………………………………………………………

2. Να συμπληρωθούν τα παρακάτω κενά με λέξεις παράγωγες από τα θέματα Fορα- και οπ του ρήματος ορω.

α. Οι μικροοργανισμοί δεν είναι …………………στο μάτι.
β. Στο σκοτάδι βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την εξιχνίαση της χθεσινοβραδινής δολοφονίας, επειδή κανείς δεν ήταν …………………μάρτυρας του γεγονότος.
γ. Οι αγωνιστές του 21 εμπνέονταν από το …………………της ελευθερίας.
δ. Ο διαιτητής ακύρωσε το γκολ με υπόδειξη του………………….
ε. θεωρείται ………………… για τη βομβιστική επίθεση κατά του αστυνομικού τμήματος της Καλλιθέας.
στ. Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την …………………του• γι’ αυτό το δικαστήριο αμφισβήτησε την αξιοπιστία της κατάθεσής του.
ζ. Αίτια της σύγκρουσης ήταν η περιορισμένη ………………… λόγω της πυκνής ομίχλης.Κεφάλαιο 26

 Μετάφραση

Οι Κορίνθιοι λοιπόν, επειδή είχαν παράπονα για όλα αυτά, έστελναν τη βοήθεια στην Επίδαμνο με ευχαρίστηση, και έποικο, προτρέποντας να πάει όποιος ήθελε, και φρουρούς από τους Αμπρακιώτες και Λευκαδίτες και δικούς τους. (Αυτοί) πορεύτηκαν από τη στεριά στην Απολλωνία, που ήταν αποικία των Κορινθίων από το φόβο των Κερκυραίων μήπως εμποδίζονται απ’ αυτούς αν περνούσαν από τη θάλασσα. Οι Κερκυραίοι από την άλλη, όταν έμαθαν ότι και οι άποικοι και οι φρουροί είχαν φτάσει στην Επίδαμνο και πως η αποικία είχε παραδοθεί στους Κορινθίους, οργίζονταν• και αφού έπλευσαν (στην Επίδαμνο) αμέσως με είκοσι πέντε πλοία, και αργότερα με άλλο στόλο, διέταζαν με φοβέρες αυτούς να δεχτούν πάλι τους εξόριστους (γιατί οι εξόριστοι Επιδάμνιοι πήγαν στην Κέρκυρα δείχνοντας και τους (πατρογονικούς) τάφους και τη (μεταξύ τους) συγγένεια, την οποία προβάλλοντας ως δικαιολογία παρακαλούσαν (αυτούς) να τους επαναφέρουν στην πατρίδα τους) και να διώξουν (από την Επίδαμνο) τους φρουρούς, που έστειλαν οι Κορίνθιοι, και τους αποίκους. Οι Επιδάμνιοι όμως σε τίποτα από αυτά δεν υπάκουσαν και γι’ αυτό οι Κερκυραίοι εκστρατεύουν εναντίον τους με σαράντα πλοία μαζί με τους εξόριστους για να τους επαναφέρουν στην πατρίδα, αφού πήραν ακόμη και τους Ιλλυριούς. Και αφού στρατοπέδευσαν κοντά στην πόλη, διακήρυξαν ενώπιον όλων των κατοίκων ότι όποιος από τους Επιδαμνίους θέλει (να φύγει) καθώς και οι ξένοι θα φύγουν χωρίς να πάθουν τίποτε• διαφορετικά (διακήρυξαν ότι) θα μεταχειριστούν (αυτούς) ως εχθρούς.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Οι Κορίνθιοι (κεφ. 25) υποσχέθηκαν βοήθεια στους Επιδαμνίους. α. Την έστειλαν; β. Ποιο γεγονός έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στις αποφάσεις τους;

2. Ποιες προσπάθειες κατέβαλαν οι Κερκυραίοι για ειρηνική επίλυση του προβλήματος με τους Επιδαμνίους;

3.Να επισημανθεί στο κείμενο η φράση που δείχνει τη στάση των Επιδαμνίων στους όρους – προτάσεις των Κερκυραίων.

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

1. Να συνδέσεις τα ουσιαστικά της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β΄. Στη στήλη Γ΄ να γράψεις τη γενική ενικού.

Α΄ Β΄ Γ΄
α. εγκλήματα 1. α΄ κλίση α. ……………………….
β. οικήτορα 2. β΄κλίση β. ……………………….
γ. δέει 3. γ΄κλίση γ. ……………………….
δ. θάλασσαν δ. ……………………….
ε. Επίδαμνον ε. ……………………….
στ. ναυσί στ. ……………………….
ζ. ξυγγένειαν ξ. ……………………….
η. πόλιν η. ……………………….

2. Να γραφεί ό,τι ζητείται για το καθένα από τα παρακάτω:

α. απιέναι : ο ίδιος τύπος στον αόριστο
β. κελεύοντες : η γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος
γ. επορεύθησαν : το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο
δ. περαιούμενοι : το α΄ ενικό οριστικής στον ίδιο χρόνο
ε. ήσθοντο : το απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο
στ. δεδομένην : το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο
ζ. εχαλέπαινον : το α΄ ενικό οριστικής μέλλοντα
η. φεύγοντας : το β΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα
θ. δέχεσθαι : το β΄ ενικό οριστικής παρακειμένου
ι. αποδεικνύντες : η δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος
ια. εδέοντο : το ίδιο πρόσωπο στον άλλο αριθμό
ιβ. προσλαβόντες : το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο

3. σε καθεμιά από τις παρακάτω ομάδες λέξεων υπάρχει μία λέξη που διαφέρει γραμματικά από τις άλλες. Να επισημανθεί.

α. έχοντες, κελεύοντες, περαιούμενοι, αποδεικνύντες, κατάξοντες, προσκαθεζόμενοι.
β. δέχεσθαι, κατάγειν, αποπέμπειν, απιέναι, χρήσεσθαι.
γ. κωλύωνται, εκέλευον, εδέοντο, υπήκουσαν, στρατεύουσιν.

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια τα: διεκπεραίωση, αναίσθητος, νηοπομπή, ισχύς, έδρα, λαβίδα ;

2. Να δοθούν νεοελληνικά παράγωγα – ομόρριζα των φεύγω και στρατεύω.

3. Τι σημαίνει η λέξη καταγώγιο; Με ποια λέξη του κειμένου έχει ετυμολογική συγγένεια; Να σχηματιστεί μία φράση που να περιέχει τη λέξη αυτή.
4. Να συμπληρωθούν τα παρακάτω κενά με ουσιαστικά (απλά ή σύνθετα) παράγωγα από το λαμβάνω.
α. Με τη συμπεριφορά του έδωσε ……………………… για σχόλια σε βάρος του.
β. Δεν είχε σε μεγάλη………………… τους καθηγητές του, γι΄ αυτό και μιλούσε περιφρονητικά γι’ αυτούς.
γ. Η…………………………του δράστη είναι θέμα χρόνου.
δ. Εισήλθε στο νοσοκομείο για λόγους καθαρά ……………………….
ε. Ο σεισμός έγινε…………………………από τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.
στ. Ξέχασε να γράψει στο δέμα το όνομα του……………………………..
ζ. Να αναφέρεις……………………… το περιεχόμενου του κειμένου.
η. Έκανε……………………χρημάτων από το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης.Κεφάλαιο 27

 Μετάφραση

Επειδή όμως οι (Επιδάμνιοι) δεν πείθονταν οι Κερκυραίοι πολιορκούσαν την πόλη (το σημείο είναι ισθμός), οι Κορίνθιοι από την άλλη όταν ήρθαν σ’ αυτούς αγγελιαφόροι από την Επίδαμνο (λέγοντας) ότι (οι Επιδάμνιοι) πολιορκούνται, προετοίμαζαν εκστρατεία και συγχρόνως προσκαλούσαν ανθρώπους για σχηματισμό αποικίας στην Επίδαμνο, να πάει όποιος θέλει με ισότητα πολιτικών δικαιωμάτων• αν όμως κάποιος δε θέλει να πάει αμέσως μαζί με τους άλλους, θέλει όμως να πάρει μέρος στην αποικία, (έλεγαν) να περιμένει (στην Κόρινθο) αφού καταβάλει πενήντα κορινθιακές δραχμές. Και ήταν πολλοί και εκείνοι που έπλεαν (προς την Επίδαμνο), και εκείνοι που κατέβαλλαν τα χρήματα. Και παρακάλεσαν και τους Μεγαρίτες να τους ακολουθήσουν με πλοία, αν τυχόν οι Κερκυραίοι τους εμποδίζουν να πλεύσουν μαζί με εκείνους με οχτώ πλοία, και οι Πάλεις από τους Κεφαλλονίτες με τέσσερα (πλοία). Παρακάλεσαν ακόμη και τους Επιδαυρίους, οι οποίοι τους έδωσαν πέντε πλοία, οι Ερμιόνιοι ένα και οι Τροιζήνιοι δύο, οι Λευκαδίτες δέκα και οι Αμπρακιώτες οχτώ. Από τους Θηβαίους και τους Φλιασίους ζήτησαν χρήματα και από τους Ηλείους και πλοία αδειανά και χρήματα. Ετοιμάζονταν επίσης τριάντα πλοία και τρεις χιλιάδες οπλίτες των ίδιων των Κορινθίων.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι Κορίνθιοι μόλις πληροφορήθηκαν ότι πολιορκείται η Επίδαμνος;

2. α. Γιατί οι Κορίνθιοι ζήτησαν και τη βοήθεια των συμμάχων τους; β. Να κρίνεις το ποιόν των σχέσεων ανάμεσα στους Κορινθίους και τους συμμάχους τους.

3. Πώς εξηγείς την άμεση και εθελούσια ανταπόκριση αρκετών πόλεων στην έκκληση των κορινθίων για βοήθεια;

4. Πώς χειρίστηκαν οι Κορίνθιοι το θέμα της αποστολής αποικίας στην Επίδαμνο; Ποιοι, κατά τη γνώμη σου, λόγοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο χειρισμό του θέματος κατ’ αυτό τον τρόπο;

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

1. άγγελοι, αργύριον, ναυς, χρήματα, οπλιται: Να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις στον ίδιο αριθμό.

2. Να ξαναγραφεί η β΄ ημιπερίοδος του κειμένου με την αλλαγή: τις •τινές.

3. Να διαγράψεις το σκέλος που περιέχει τη λαθεμένη απάντηση:

α. ιέναι : είναι απαρέμφατο του έρχομαι ή του ίημι;
β. μετέχειν : ο αντίστοιχος τύπος του μέλλοντα είναι μεθέξειν ή μετέξειν;
γ. καταθέντα : είναι μετοχή αορίστου του κατατίθημι ή του κατατίθεμαι;
δ. ταργύριον : έχουμε το φαινόμενο της συναίρεσης ή της κράσης;
ε. καταβάλλοντες : είναι μετοχή ενεστώτα ή αορίστου β΄;
στ. ήτησαν : είναι παρατατικός ή αόριστος;

4. ηλθον , καταθέντα, παρέσχον, ήτησαν, εδεήθησαν: να γραφούν το β΄ ενικό πρόσωπο όλων των εγκλίσεων, καθώς και οι ονοματικοί τύποι στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. να γραφούν: α. από ένα ουσιαστικό συγκεκριμένο και β. από ένα ουσιαστικό αφηρημένο, παράγωγα του πολιορκουνται και καταθέντα.

2. απόβλητα, αδιάβλητος: α. Με ποια λέξη του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια; Β. Ποια είναι η σημασία τους; γ. Να σχηματιστούν μ΄ αυτές φράσεις (μία για κάθε λέξη) στη νέα ελληνική.

3. Αφού συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με το παράδειγμα, στη συνέχεια να σχηματίσεις φράσεις (ή νοηματικά σύνολα) με τα νεοελληνικά παράγωγα ουσιαστικά (μία με το καθένα).


ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΆΛΗΞΗ -η
α.
β.
γ.
δ.
ε. στ.
ζ.
η.
θ.
ι.
ια. ανα + έχω
αντί + έχω
αντί + παρά + έχω
από + έχω
εκ + έχω
επί + έχω
εν + έχω
κατά + έχω
παρά + έχω
προς + έχω
συν + έχω ανέχω
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
…………………………..
………………………….. ανοχή : θρησκευτική ανοχή
…………. : ………………………………..
…………. : ………………………………..
…………. : ………………………………..
…………. : ………………………………..
…………. : ………………………………..
…………. : ………………………………..
…………. : ………………………………..
…………. : ………………………………..
…………. : ………………………………..
…………. : ………………………………..


Κεφάλαιο 28

 Μετάφραση

Όταν όμως οι Κερκυραίοι πληροφορήθηκαν την προετοιμασία (των Κορινθίων), αφού πήγαν στην Κόρινθο μαζί με Λακεδαιμονίους και Σικυωνίους πρέσβεις, που πήραν μαζί τους, ζητούσαν από τους Κορινθίους να αποσύρουν και τους φρουρούς και τους αποίκους τους που βρίσκονταν στην Επίδαμνο, γιατί, κατά τη γνώμη, τους αυτοί δεν είχαν κανένα δικαίωμα επέμβασης στην Επίδαμνο. Αν όμως έχουν κάποια αξίωση, ήταν πρόθυμοι να παραπέμψουν το θέμα σε διαιτησία στην Πελοπόννησο, σε πόλεις για τις οποίες και οι δύο θα συμφωνήσουν• και σ’ όποιον από τους δύο επιδικαστεί να είναι η αποικία, (οι Κερκυραίοι παρήγγειλαν) αυτοί να την κατέχει. Ήταν επίσης πρόθυμοι να αφήσουν την υπόθεση στην κρίση του μαντείου των Δελφών. Πόλεμο όμως δεν τους άφηναν να κάνουν• σε αντίθετη περίπτωση, είπαν πως και οι ίδιοι θα αναγκαστούν, επειδή εκείνοι μεταχειρίζονται βία, να κάνουν φίλους τους αυτούς που δε θέλουν (για φίλους), άλλους απ’ αυτούς που υπάρχουν τώρα, περισσότερο για το συμφέρον τους. Οι Κορίνθιοι απάντησαν σ’ αυτούς ότι θα σκεφτούν αν θα αποσύρουν από την Επίδαμνο και τα πλοία και τους βαρβάρους• πριν απ’ αυτό όμως ( απάντησαν πως) δεν είναι σωστό εκείνοι να πολιορκούνται αυτοί να δικάζονται. Οι Κερκυραίοι αποκρίθηκαν πως θα κάνουν αυτά, αν και εκείνοι αποσύρουν όσους ήταν στην Επίδαμνο• (έλεγαν) ακόμη (ότι) είναι πρόθυμοι και ανακωχή να κάνουν με τον όρο να μένουν στις θέσεις τους και οι δυο μέχρι να γίνει η δίκη.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Σε ποιες ενέργειες προχώρησαν οι Κερκυραίοι όταν πληροφορήθηκαν την προετοιμασία των Κορινθίων;

2. Συμμερίζεσαι την άποψη ότι οι κερκυραίοι σε καμία περίπτωση δε ρίχνουν γέφυρα επικοινωνίας με τους Κορινθίους προκειμένου να επιλυθεί ειρηνικά η μεταξύ τους διαφορά; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

3. Γιατί, κατά τη γνώμη σου, οι Κερκυραίοι δήλωναν πρόθυμοι να αφήσουν την υπόθεση στην κρίση του μαντείου των Δελφών;

4. Ποιον όρο έθετε ο κάθε αντίπαλος στον άλλο προκειμένου να δεχτεί να συζητήσει το «φλέγον» θέμα;

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

1. επύθοντο, ελθόντες, αντιποιουνται, έφασαν απεκρίναντο: Να τοποθετηθούν οι ρηματικοί τύποι στη σωστή θέση του πίνακα Α΄ και να συμπληρωθούν τα κενά στον πίνακα Β΄ με τους τύπους που ζητούνται (οι εγκλιτικοί τύποι να τεθούν στο α΄ ενικό της ίδιας φωνής).

Α΄ Β΄
Ενεστώτας
……………………. Υποτ. ενεστ. ευκτ. ενεστ. οριστ. παρατ. απαρεμφ. ενεστ.
………………………………… ………………………………… ………………………………… …………………………….
Παρατατικός
…………………….. Οριστ. Ενεστ. υποτ. ενεστ. ευκτ. ενεστ. απαρεμφ. ενεστ.
………………………………… …………………………………
Ενεργ. Αόρ. β΄
……………………… Οριστ. Μελλ. μετοχή ενεστ. απαρεμφ. αορ. υποτ. αορ.
………………………………… ………………………………. ……………………………. ………………………………
Μέσος Αόρ. β΄
………………………. Οριστ. ενεστ. απαρεμφ. ενεστ. οριστ. μελλ. απαρεμφ. αορ.
………………………………… ……………………………….. ………………………… ………………………………….
Μέσος Αόρ. α΄
………………………. Οριστ. μέσ. Μελλ. απαρεμφ. μέσ. Μελλ. ευκτ. μεσ. αορ. απαρεμφ.μεσ.αορ.
……………………………… ………………………….. ………………………. ………………………….

2. Στη στήλη Α΄ δίνονται τύποι του νεοελληνικού ρήματος μένω. Στη στήλη Β΄ να γράψεις το αντίστοιχό τους τύπο στην αρχαία ελληνική (μένω) και στη στήλη Γ΄ να τον αναγνωρίσεις.

Α. Β΄ Γ΄
α. μένεις α. :……………………………… α. :……………………………..
β. έμενα β. :…………………………….. β. :……………………………..
γ. θα μένει γ. :…………………………….. γ. :……………………………..
δ. έμεινες δ. :…………………………….. δ. :……………………………..
ε. να μείνει ε. :…………………………….. ε. :……………………………..
στ. μείνε στ. :…………………………….. στ. :……………………………..

3. Να συνδέσεις τις αντωνυμίες της στήλης Α΄ με τα δεδομένα της στήλης Β΄.

Α΄ Β΄
α. ους 1. δεικτική
β. αυτοις 2. οριστική
γ. αις 3. επαναληπτική
δ. οποτέρων 4. αόριστη
ε. τούτους 5. αναφορική
στ. αυτοί
ζ. εκείνων
η. ετέρους

4. Να συμπληρωθεί ο πίνακας.

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
καλως
………………………………………………….
…………………………………………………. ………………………………………………….
μαλλον
πρότερον ………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να δοθεί η σημασία των φράσεων.

α. αντιποιουμαι τι = ……………………………………………………………..
β. επιτρέπω τινί τι = ……………………………………………………………..
γ. και αυτοί αναγκασθήσεσθαι έφασαν = ……………………………………………………………..
δ. ου καλως έχει αυτούς δικάζεσθαι = ……………………………………………………………..

2. Με ποιες λέξεις του κείμενου έχουν ετυμολογική συγγένεια τα : χειρολαβή, σύμβαση, επίτροπος,νεώριο, μόνος;

3. Να γίνει αντιστοίχιση ανάμεσα στις λέξεις της στήλης Α΄ και τις σημασίες της στήλης Β΄.

Α΄ Β΄
α. οπότερος 1. ούτε ο ένας ούτε ο άλλος
β. εκάτερος 2. και οι δύο μαζί
γ. ουδέτερος 3. όποιος από τους δύο
δ. αμφότεροι 4. καθένας από τους δύο

4. Να συνθέσεις το ρήμα άγω μα τις προθέσεις ανά, από διά, εξ, μετα, κατά, παρά, σύν, και στη συνέχεια να σχηματίσεις νεοελληνικά παράγωγα ουσιαστικά με την κατάληξη –η. να σχηματίσεις σύντομες φράσεις με τα ουσιαστικά αυτά. Π.χ. πρό + άγω = προαγωγή: Η προαγωγή του μαθητή στην επόμενη τάξη.

Κεφάλαιο 29

 Μετάφραση

Οι Κορίνθιοι όμως σε τίποτα από αυτά δεν υπάκουαν, αλλά, όταν τα πλοία τους ήταν έτοιμα και οι σύμμαχοί τους είχαν φτάσει, αφού έστειλαν πρώτα κήρυκα για να κηρύξει τον πόλεμο στους Κερκυραίους απέπλευσαν με εβδομήντα πέντε πλοία και δυο χιλιάδες οπλίτες και έπλεαν προς την Επίδαμνο για να πολεμήσουν εναντίον των Κερκυραίων• αρχηγοί των πλοίων ήταν ο Αριστέας, ο γιος του Πελλίχου, ο Καλλικράτης, ο γιος του Καλλία, και ο Τιμάνωρ, ο γιος του Τιμάνθη και και (αρχηγοί) του πεζικού (ήταν) ο Αρχέτιμος, ο γιος του Ευρύτιμου, και ο Ισαρχίδας, ο γιος του Ισάρχου . όταν έφτασαν στο Άκτιο της Ανακτορίας γης, όπου βρίσκεται το ιερό του Απόλλωνα, στην είσοδο του Αμβρακικού κόλπου, οι κερκυραίοι έστειλαν σ’ αυτούς με βάρκα κήρυκα, για να τους αποτρέψει από το να πλεύσουν εναντίον τους, και συγχρόνως επάνδρωναν τα πλοία τους, και ενίσχυσαν με αρμούς τα παλιά ώστε να είναι κατάλληλα για θαλάσσιο ταξίδι και επισκεύασαν τα άλλα. Και όταν ο κήρυκας δεν τους έφερε καμιά φιλειρηνική απάντηση εκ μέρους των Κορινθίων και τα καράβια τους, που ήταν ογδόντα, (γιατί σαράντα πολιορκούσαν την Επίδαμνο) είχαν ετοιμαστεί απ’ αυτούς, αφού και αυτοί ανοίχτηκαν στο πέλαγος και παρατάχτηκαν, έκαναν ναυμαχία• και νίκησαν οι Κερκυραίοι με μεγάλη υπεροχή και κατέστρεψαν δεκαπέντε πλοία των Κορινθίων. Και την ίδια μέρα συνέβη εκείνοι που πολιορκούσαν την Επίδαμνο να καταφέρουν να παραδοθεί σ’ αυτούς με συμφωνία, με τον όρο τους νέους αποίκους να πουλήσουν ως δούλους και τους Κορινθίους (φρουρούς) να τους κρατήσουν φυλακισμένους μέχρι να παρθεί κάποια άλλη απόφαση.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Οι Κορίνθιο ή οι Κερκυραίοι, κατά τη γνώμη σου, επιδίωξαν τη σύγκρουση; Να δικαιολογήσεις την απάντησή σου.

2. Με ποιους όρους έγινε η παράδοση της Επιδάμνου;

3. Πόσα πλοία συνολικά είχαν οι κερκυραίοι και πόσα χρησιμοποίησαν στη ναυμαχία στο Άκτιο;

4. Γιατί ο ιστορικός χρησιμοποιεί τον παρατατικό επλήρουν και όχι τον αόριστο επλήρωσαν ;

5. Να επισημάνεις μερικά από τα σχήματα λόγου που χρησιμοποιεί ο ιστορικός κατά την αφήγηση των γεγονότων και να αναφέρεις το λειτουργικό τους ρόλο.

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

1. Βάλε  στο Σωστό ή Λάθος
Σ Λ
α. παρησαν : παρατατικός του παρέρομαι/πάρειμι  
β. άραντες : μετοχή αορίστου του αίρω  
γ. Καλλικράτης : ουσιαστικό α΄ κλίσης  
δ. απερουντα : μετοχή μέλλοντα του απαγορεύω  
ε. απήγγειλεν : οριστική παρατατικού του απαγγέλλω  
στ. τους επήλυδας : ουσιαστικό γ΄ κλίσης  

2. προύπεμψαν, ναταναγαγόμενοι, αποδόσθαι: Να γραφούν στον ίδιο χρόνο:

α. το α΄ ενικό οριστικής
β. το γ΄ ενικό υποτακτικής
γ. το γ΄ πληθυντικό ευκτικής
δ. το β΄ ενικό προστακτικής

3. Να συμπληρωθεί ο πίνακας.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΛΗΤ. ΕΝΙΚΟΥ ΓΕΝ. ΠΛΗΘΥΝΤ. ΔΟΤ. ΠΛΗΘΥΝΤ.
νηες
ξύμμαχοι
κήρυκα
οπλίτας
στόματι
ημέρα
στόματι
ημέρα
κόλπου ……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… ……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………… ……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

4.  επειδή πληρεις αυτοις ησαν αι νηες
 ουτοι έπλεον επί την Επίδαμνον πολεμήσοντες
 ο κηρυξ απήγγειλεν ουδέν ειρηναιον
 αι νηες επεπλήρωντο
Πώς θα είναι οι προτάσεις αν το υποκείμενό τους μεταφερθεί στον άλλο αριθμό;

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να δοθούν στα νεοελληνικά παράγωγα – ομόρριζα του ίστημι / ίσταμαι .

2. Να δοθεί η σημασία των λέξεων:

α) πάρειμι =……………………………………………………………………………………………………………………
β) ακάτιον =……………………………………………………………………………………………………………………
γ) πλώιμος =……………………………………………………………………………………………………………………
δ) αντανάγομαι =……………………………………………………………………………………………………………………
ε)έπηλυς =……………………………………………………………………………………………………………………

3. Να συμπληρωθούν τα παρακάτω κενά με ουσιαστικά (απλά ή σύνθετα) παράγωγα του ρήματος τάττ(σσ)ω.

α. Δούλευε παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, επειδή τα χρήματα που έπαιρνε από τη…………………………… δεν ήταν αρκετά.
β. Αρνήθηκε να εκτελέσει την ……………………….. του προϊσταμένου του, γι’ αυτό του επιβλήθηκαν κυρώσεις.
γ. Ο αξιωματικός που ήταν επικεφαλής της αποστολής υπέπεσε σε βαρύ παράπτωμα, γι αυτό και τιμωρήθηκε με………………………..
δ. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών………………………..
ε. Το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να καλύψει τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν με………………………..υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης.
στ. Δεν παρουσιάστηκε στο στρατό την προβλεπόμενη ημερομηνία, γι’ αυτό κηρύχθηκε………………………..
ζ. Ο Έλληνας αθλητής κατέλαβε την τρίτη θέση στη γενική………………………..

4. Στη στήλη Α΄ δίνονται σύνθετα του δίδωμι. Στη στήλη Β΄ να γραφεί από ένα παράγωγο ουσιαστικό θηλυκού γένους.

Α΄ Β΄
α. ανταποδίδωμι :……………………………………………..
β. αποδίδωμι :……………………………………………..
γ. διαδίδωμι :……………………………………………..
δ. εκδίδωμι :……………………………………………..
ε. επιδίδωμι :……………………………………………..
στ. μεταδίδωμι :……………………………………………..
ζ. παραδίδωμι :……………………………………………..
η. προσδίδωμι :……………………………………………..


Κεφάλαιο 30

 Μετάφραση

Μετά τη ναυμαχία οι Κερκυραίοι, αφού έστησαν τρόπαιο στη Λευκίμμη, ακρωτήριο της Κέρκυρας, σκότωσαν του άλλους που έπιασαν αιχμαλώτους, αλλά τους Κορινθίους τους κρατούσαν φυλακισμένους. Αργότερα, όταν οι Κορίνθιοι και οι σύμμαχοι, νικημένοι, αναχώρησαν με τα πλοία για την πατρίδα τους, οι Κερκυραίοι ήταν κύριοι σε όλη τη θάλασσα στην περιοχή εκείνη, και αφού έπλευσαν στη Λευκάδα, την αποικία των Κορινθίων, κατέστρεψαν μέρος της χώρας και πυρπόλησαν την Κυλλήνη , το επίνειο των Ηλείων, γιατί έδωσαν στους Κορινθίους πλοία και χρήματα. Και τον περισσότερο καιρό ύστερα από τη ναυμαχία ( οι Κερκυραίοι) κυριαρχούσαν στη θάλασσα και κάνοντας επιδρομές έβλαπταν τους συμμάχους των Κορινθίων, μέχρις ότου οι Κορίνθιοι περί το τέλος του θέρους, αφού έστειλαν πλοία και στρατό, γιατί οι σύμμαχοί τους υπέφεραν, στρατοπέδευσαν στο ΄Ακτιο και γύρω από το Χειμέριο της Θεσπρωτίας για φρούρηση της Λευκάδας και των άλλων πόλεων όσες ήταν φιλικές σ’ αυτούς. Απέναντι τους στρατοπέδευσαν και οι Κερκυραίοι στη Λευκίμμη με πλοία και στρατό. Κανείς όμως από τους δύο δεν έκανε επίθεση στον άλλο, αλλά αφού στρατοπέδευσαν απέναντι στον αντίπαλο το καλοκαίρι αυτό , όταν ήρθε πια ο χειμώνας γύρισαν ο καθένας στην πατρίδα του.ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Σε ποιες ενέργειες προχώρησαν οι Κερκυραίοι μετά τη ναυμαχία και σε ποιες αργότερα;

2. Πότε οι Κορίνθιοι έστειλαν στόλο και στρατό στην περιοχή του Ακτίου και για ποιο λόγο;

3. Ποια σημασία είχε η ενέργεια των Κερκυραίων να στήσουν τρόπαιο;

4. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Κερκυραίοι στους αιχμαλώτους και γιατί;


Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

1. στήσαντες, ησσημένοι, ενέπρησαν: Να γραφούν στον ενεστώτα της ίδιας φωνής:

α. το γ΄ ενικό της οριστικής
β. το γ΄ πληθυντικό της υποτακτικής
γ. το β΄ ενικό της ευκτικής
δ. το β΄ ενικό της προστακτικής
ε. το απαρέμφατο

2. Να επισημανθούν οι εγκλιτικοί ρηματικοί τύποι που απαντούν σε αόριστο και να γραφεί το β΄ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.

3. ακρωτηρίω, της θαλάσσης, ναυς, χειμωνος: Να σχηματιστούν οι πλάγιες πτώσεις στον άλλο αριθμό.

4. Να ξαναγραφεί η α΄ περίοδος του κειμένου με την εξής αλλαγή:
οι Κερκυραιοι = ο νικητής.

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις χρησιμοποιούνται και σήμερα με την ίδια σημασία: ακρωτηρίω, αιχμαλώτους, απέκτειναν, τα χωρία, επίνειον, φυλακης, ουδέτεροι, χειμωνος;

2. Να μεταφραστούν οι φράσεις.
α. Κορινθίους δήσαντες ειχον
β. ανεχώρησαν επ’ οίκου
γ. της γης έτεμον
δ. επεκράτουν της θαλάσσης
ε. του χρόνου τον πλειστον
στ. επέπλεον ουδέτεροι αλλήλοις

2. Βάλε  στη σημασία με την οποία χρησιμοποιούνται οι παρακάτω λέξεις στο κείμενο.
α. δέω-ω = δένω , γοητεύω, φυλακίζω.
β. αναχωρω = αποσύρομαι, οπισθοχωρώ, επιστρέφω, υποχωρώ.
γ. κρατω = βασιλεύω, κυβερνώ, είμαι κυρίαρχος, νικώ.
δ. επιπλέω = πλέω στην επιφάνεια, πλέω εναντίον κάποιου, ταξιδεύω.

4. Σε κάθε ρήμα της στήλης Α΄ αντιστοιχεί από ένα συνώνυμο της στήλης Β΄. Να γίνει η αντιστοίχιση.
Α΄ Β΄
α. αποκτείνω 1. νικωμαι
β. δέω –ω 2. άρχω
γ. ησσωμαι 3. διαφθείρω
δ. κρατω 4. κάμνω
ε. πονω 5. δεσμεύω


Κεφάλαιο 31

 Μετάφραση

Ολόκληρο λοιπόν το χρόνο μετά τη ναυμαχία και τον επόμενο οι Κορίνθιοι, επειδή ήταν οργισμένοι με τον πόλεμο (εναντίον) των Κερκυραίων κατασκεύαζαν πλοία και ετοίμαζαν με όλες τους τις δυνάμεις ναυτική εκστρατεία, συγκεντρώνοντας κωπηλάτες και από την ίδια την Πελοπόννησο και από την άλλη Ελλάδα προσπαθώντας να τους πείσουν με μισθό. Και οι κερκυραίοι καθώς πληροφορούνταν την προετοιμασία αυτών φοβούνταν και γι’ αυτό (γιατί με κανέναν από τους Έλληνες δεν ήταν σύμμαχοι και δεν είχαν γραφτεί ούτε στο συνασπισμό των Αθηναίων ούτε στο συνασπισμό των Λακεδαιμονίων) φάνηκε καλό σ’ αυτούς, αφού πάνε στην Αθήνα, να γίνουν σύμμαχοι (των Αθηναίων) και να προσπαθούν να πετύχουν κάποια βοήθεια απ’ αυτούς. Οι Κορίνθιοι όμως, όταν πληροφορήθηκαν αυτά, ήρθαν και αυτοί στην Αθήνα με σκοπό να κάνουν με πρέσβεις διαπραγματεύσεις, για να μην τους γίνει εμπόδιο το ναυτικό αυτών, αν προστεθεί στο ναυτικό των Κερκυραίων, να διεξάγουν τον πόλεμο όπως θέλουν. Και αφού κλήθηκε σε συνεδρίαση η εκκλησία του δήμου, μίλησαν αντικρούοντας ο ένας τα επιχειρήματα του άλλου, και οι Κερκυραίοι είπαν περίπου τα ακόλουθα.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Πότε και για ποιους λόγους Κερκυραίοι και Κορίνθιοι πήγαν στην Αθήνα;

2. Στην αρχή του κεφαλαίου 31 ο ιστορικός αναφέρεται στη στρατιωτική προετοιμασία των Κορινθίων:
α. Τι περιλαμβάνει αυτή;
β. Ποια ήταν η αιτία της;
γ. Ποιος ήταν ο σκοπός της;

3. Για ποιους λόγους οι Κερκυραίοι αποφάσισαν να γίνουν σύμμαχοι των Αθηναίων;

4. α. Από πού στρατολογούσε μισθοφόρους η Κόρινθος;
β. Πώς εξηγείς την ενέργεια αυτή;

Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

1. Βάλε  στο Σωστό ή Λάθος
Σ Λ
α. νεων: γενική πληθυντικού του ουσιαστικού ο νεώς.  
β. ερέτας: ουσιαστικό της Α΄ κλίσης.  
γ. εαυτούς: αλληλοπαθητική αντωνυμία  
δ. ελθουσιν: γ΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου β΄ του έρχομαι  
ε. αυτης: επαναληπτική αντωνυμία  
στ. προσγενόμενον: αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους  

2. πειρασθαι, θέσθαι, καταστάσης: Να γραφούν στον ίδιο χρόνο:
α. το α΄ ενικό οριστικής
β. το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής
γ. το γ΄ ενικό ευκτικής
δ. το β΄ ενικό προστακτικής

3. Να συνδέσεις τους ρηματικούς τύπους της στήλης Α΄ με τους γραμματικούς χαρακτηρισμούς της στήλης Β΄.

Α΄ Β΄
α. εσεγράψαντο 1. ενεργητικός αόριστος α΄
β. έδοξεν 2. ενεργητικός αόριστος β΄
γ. ελθουσιν 3. μέσος αόριστος α΄
δ. γενέσθαι 4. μέσος αόριστος β΄
ε πυθόμενοι
στ προσγενόμενον
ζ. θέσθαι
η. έλεξαν

4. «Οι Κορίνθιοι οργη φέροντες….μισθω πείθοντες»: Να ξαναγραφεί το χωρίο με την εξής αλλαγή: οι Κορίνθιοι = Καλλικράτης ο Καλλίου.

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να δοθεί η σημασία των παρακάτω λέξεων / φράσεων

α. ενιαυτός = ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
β. παρασκευάζομαι τα κράτιστα στόλον νεων = ……………………………………………………………………………….
γ. ερετής = ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
δ. ένσπονδος = ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ε. πρεσβεύομαι = …………………………………………………………………………………………………………………………………..
στ. Έλεξαν τοιάδε = ………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Ανάμεσα στις λέξεις των δύο στηλών Α΄ και Β΄ υπάρχει ετυμολογική συγγένεια. Να γίνει ο συνδυασμός.

Α΄ Β΄
α. φέροντες 1. σπονδείος
β. εναυπηγουντο 2. έγκλημα
γ. ένσπονδοι 3. αυτόφωρο
δ. θέσθαι 4. πανηγύρι
ε. εκκλησίας 5. ναυπηγός
στ. αγείροντες 6. αθέτηση

3. Η στήλη Β΄ περιέχει λέξεις που είναι συνώνυμες με τις λέξεις της στήλης Α΄. να γίνει ο συνδυασμός.

Α΄ Β΄
α. αγείρω 1. δέδοικα
β. φοβουμαι 2. δοκιμάζω
γ. ωφελία 3. συνάγω
δ. πειρωμαι 4. εθέλω
ε. βούλομαι 5. κέρδος

4. στόλον, εμπόδιον, εκκλησίας, αντιλογίαν:
α. Ποιες από τις παραπάνω λέξεις χρησιμοποιούνται και σήμερα με την ίδια σημασία;
β. Να χρησιμοποιηθεί η τελευταία λέξη σε μία δική σου φράση.

Κεφάλαιο 44

 Μετάφραση

Αυτά περίπου είπαν και οι Κορίνθιοι. Οι Αθηναίοι, αφού άκουσαν και τους δύο, αφού συγκλήθηκε η εκκλησία του δήμου και μάλιστα δύο φορές, στην πρώτη σχεδόν δέχτηκαν τις απόψεις των Κορινθίων, αλλά στη δεύτερη, αφού άλλαξαν γνώμη αποφάσισαν να μην κάνουν βέβαια συμμαχία με τους Κερκυραίους με τον όρο να έχουν τους ίδιους εχθρούς και φίλους ( γιατί, αν οι Κερκυραίοι τους παρακινούσαν να πλεύσουν μαζί τους εναντίον της Κορίνθου, θα λυνόταν η συμφωνία τους με τους Πελοποννησίους), έκαναν όμως αμυντική συμμαχία να βοηθάει ο ένας τη χώρα του άλλου, αν κάποιος κάνει επίθεση εναντίον της Κέρκυρας ή εναντίον της Αθήνας ή εναντίον των συμμάχων τους. Γιατί πίστευαν ότι ο πόλεμος εναντίον των Πελοποννησίων έτσι κι αλλιώς θα γίνει, και γι’ αυτό ήθελαν να μην αφήσουν στους Κορίνθιους την Κέρκυρα που είχε τόσο ισχυρή ναυτική δύναμη, αλλά να φέρουν αυτούς σε σύγκρουση μεταξύ τους όσο περισσότερο γίνεται, για να μπουν στον πόλεμο, αν παρουσιαζόταν κάποια ανάγκη, με τους Κορινθίους και τους άλλους που είχαν ναυτικό, όταν θα ήταν πιο αδύναμοι. Και συγχρόνως το νησί τους φαινόταν να βρίσκεται σε καλή θέση για την παράκτια ναυσιπλοΐα προς την Ιταλία και τη Σικελία.ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

1. Πόσες φορές οι Αθηναίοι συγκάλεσαν την εκκλησία του δήμου και ποιες αποφάσεις πήραν;

2. Γιατί οι Αθηναίοι δε δέχτηκαν να συνάψουν πραγματική συμμαχία με τους Κερκυραίους ;

3. Γιατί οι Αθηναίοι δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την Κέρκυρα στη διάθεση των Κορίνθιων;

4. Γιατί, κατά τη γνώμη σου ο ιστορικός χρησιμοποιεί τη φράση και δίς (= και μάλιστα δύο φορές);

5. Ποιοι παράγοντες, σύμφωνα με τον ιστορικό, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τη σύναψη αμυντικής συμμαχίας ανάμεσα στους Αθηναίους και τους Κερκυραίους;


Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ

1. ακούσαντες, γενομένης, προέσθαι: Να γραφούν στον ίδιο χρόνο:

α. το β΄ ενικό οριστικής
β. το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής
γ. το γ΄ ενικό ευκτικής
δ. το β΄ ενικό προστακτικής

2. Να συμπληρωθούν τα κενά σύμφωνα με την υπόδειξη των παρενθέσεων.

α. Οι Κερκυραίοι………………………….(ξυμπλέω: οριστική μέλλοντα) ………………………….(Αθηναιοι) επί Κόρινθον.
β. ………………………….(λύομαι: οριστική παθητικού αορίστου) αι προς Πελοποννησίους σπονδαί.
γ. Αθηναιοι………………………….(προϊεμαι : οριστική αορίστου β΄) την Κέρκυραν …………………………. (Κορίνθιοι)
δ. Κερκυραιοι………………………….(καθίσταμαι: οριστική ενεστώτα) ες πόλεμον Κορινθίοις.

3. Να συνδέσεις τις αντωνυμίες της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β΄.

Α΄ Β΄
α. τοιαυτα 1. επαναληπτική
β. αμφοτέρων 2. προσωπική
γ. τους αυτούς 3. οριστική
δ. σφίσιν 4. δεικτική
ε. αυτοις 5. αλληλοπαθητική
στ. αλλήλων 6. αόριστη

4. Να συμπληρωθεί ο πίνακας.

ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
καλως προτέρα
………………………………………………….
ασθενεστέροις
…………………………………………………. ………………………………………………….
μάλιστα
………………………………………………….
………………………………………………….

Γ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να δοθούν νεοελληνικά παράγωγα – ομόρριζα του γίγνομαι.

2. Να μεταφερθούν στην αρχαία ελληνική οι φράσεις.
α. Οι Αθηναίοι μετάνιωσαν και αποφάσισαν να μη συνάψουν συμμαχία με τους Κερκυραίους.
β. Οι Αθηναίοι ήθελαν να εμπλακούν σε πόλεμο με τους Κορίνθιους, όταν αυτοί θα ήταν αδύνατοι.

3. Βάλε  στη σωστή απάντηση.
«Αμυντική συμμαχία» σημαίνει η λέξη:
α. ξυμμαχία 
β. επιμαχία 
γ. εκκλησία 

4. Να δοθεί από ένα ουσιαστικό θηλυκού γένους παράγωγο των ρημάτων εκποιω, παραποιω, προσποιουμαι, μεταποιω και να σχηματιστεί με το καθένα από αυτά μια σύντομη φράση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου